مکالمه زبان انگلیسی 6 (معرفی ورعایت ادب)

معرفی  و رعایت ادب

1- اسم شما چیست؟

1- What's your name?

2- اسم من علوی است.

2-  My name is Alavi.

3- اسم کوچک شما چیست؟

3- What's your first name?

4- اسم کوچک من امین است .

4- My first name is Amin.

5- اسم فامیلت را چگونه می نویسی؟ (سپل)

5- How do you spell your last name?

6- علوی.  ع-ل-و-ی.

6- Alavi. A-L-A-V-I.

7- اسم دوستت چیست؟

7- What's your friend's name?

8- اسمش علی حسنی است .

8- His name is Ali Hassani.

9- من و علی دوستان قدیمی هستیم.

9- Ali and I are old friends.

10- شما برادر علی هستید؟

10- Are you Ali's brother?

11- نه ، نیستم.

11- No, I'm not.

12- این آقای امینی است.

12- This is Mr. Amini.

13- حالتون چطوره ؟

13-How do you do ?

14- آقای امینی، این آقای علوی است.

14- Mr. Amini , this is Mrs. Alavi.    

15-  از دیدارت خیلی خوشنودم.

15- Very pleased to meet you.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید