موضوعات
صفحات
نویسندگان
لینکستان
آمار بازید
درباره ما
آماده ارائه انواع خدمات ترجمه دانشگاهی و مشاوره در زمینه ترجمه
ایجاد کننده وبلاگ :


 

چکیده: موضوع این تحقیق بررسی کاربرد عنصر گفتمانی "عوامل انسجامی" (cohesive devices) در ترجمه متون فارسی و انگلیسی است. جهت تحقق این امر، شانزده داستان از باب دوم گلستان (در سیرت درویشان) انتخاب و ترجمه های انگلیسی آن توسط آربری (1945)، راس (1890) و رهاتسک (1964) مقایسه و مقابله گردید. در این مقایسه ابتدا عوامل انسجامی متون مبدا و مقصد شناسایی شد و سپس بر اساس مدل هالیدی و حسن (1976) به دو مقوله کلان انسجامی یعنی مقوله دستوری شامل اشاره (reference)، جایگزینی (substitution)، حذف (ellipsis) و وصل (conjunction) و مقوله واژگانی تکرار موکد، (reiteration)، که خود دارای شاخه های خاصی است، و همنشینی (collocation) تقسیم بندی گردید. نتیجه حاصل از بررسی توصیفی عوامل مذکور از نقطه نظر حجم کاربرد (density) تفاوتهای معنی داری را بین هر یک از عوامل انسجامی به کار رفته در متون مبدا و معادل انگلیسی آن در متون مقصد آشکار نمود. این تفاوت ها در مقایسه متون مقصد با یکدیگر نیز تا حدی مشاهده شد. نتیجه اینکه تشخیص و آگاهی از این گونه تفاوت ها که خود حاکی از عدم وجود رابطه یک به یک گفتمان بین دو زبان انگلیسی و فارسی است، انتخاب معادلهای واژگانی مناسب را برای ترجمه متون این دو زبان به یکدیگر آسان می نماید.


دسته بندی : بررسی مقابله ای جمله


Equivalence can be primarily established with reference to
1.Meaning
2.Structure
3.Function
4.Rule  or Process
5.Textual and discoursal features
 
Examples:
a) The expressions:
P1: /mærd-e xub/
    man-of  good
E1: the good man
    are both noun phrases (NP) similar as a major   category, but different in terms of their internal structures
 
 
Examples:
b) The two expressions:
P2: /mitunim  dær-ra                baz    konim?/ 
      can we     door-obj-marker open  do
E2: Can’t we open the door?
  Are functionally the same, while they are structurally different.
 

دسته بندی : بررسی مقابله ای جمله


Contrastive Analysis (CA), may be roughly defined as a subdiscipline of linguistics concerned with comparison of two or more languages or subsystems of languages
in order to determine both the differences and similarities between them
 
 
Both English and Persian have phonemes which are conventionally represent by the same symbols /p/ and /f/, it should not be taken to imply that the English and
Persian sounds are in any sense the same
 
This sameness of background is termed as “common base”,  “equivalence” or “tertium comparationis” abbreviated as TC.
 
 
 

دسته بندی : بررسی مقابله ای جمله