موضوعات
صفحات
نویسندگان
لینکستان
آمار بازید
درباره ما
آماده ارائه انواع خدمات ترجمه دانشگاهی و مشاوره در زمینه ترجمه
ایجاد کننده وبلاگ :


نیومارک (Newmark, 1981) در مورد دو نوع ترجمه بحث می‏کند:
 
ترجمه معنایی ( Semantic Translation  )
ترجمه پیامی (Communicative Translation)
 
مثال:
ترجمه پیامی      رنگی نشوید                      SL: Wet Paint
ترجمه معنایی      رنگ مرطوب
 
 
استعمال دخانیات ممنوع:
                                            No Smoking            ترجمه پیامی
 
 
    It is forbidden to use tobacco products           ترجمه معنایی
 

دسته بندی : انواع ترجمه