موضوعات
صفحات
نویسندگان
لینکستان
آمار بازید
درباره ما
آماده ارائه انواع خدمات ترجمه دانشگاهی و مشاوره در زمینه ترجمه
ایجاد کننده وبلاگ :


 

اصطلاحات کلاس درس

16- Come in ,  please .                         بیا داخل ، لطفا.

17- Sit down.                                      بنشین.

18- Stand up , please.                          بلند شو ، لطفا.

19- Open your book, please.               کتابت را باز کن ، لطفا.

20- Close your book, please.               کتابت را ببند ، لطفا.

21- Don't open your book.                  کتابت را باز نکن .

22- Do you understand ?                                می فهمی ؟

23- Yes, I understand.                                    بله ، می فهمم.

24- No, I don't understand.                نه ، نمی فهمم.

25- Listen and repeat.                         گوش بده و تکرار کن.

26- Now read , please.                                    حالا بخوان ، لطفا.

27-That's fine.                                     خوب است .

28- It's time to begin.                          وقت شروع است.

29- Let's begin.                                               بیا شروع کنیم.

30- This is lesson one .                                    درس اول است.


دسته بندی : مکالمه انگلیسی