موضوعات
صفحات
نویسندگان
لینکستان
آمار بازید
درباره ما
آماده ارائه انواع خدمات ترجمه دانشگاهی و مشاوره در زمینه ترجمه
ایجاد کننده وبلاگ :


شناختن اشیاء

31-  این چیست؟

31- What's this ?

32- آن یک کتاب است.

32- That's a book .

33- این کتاب شماست؟

33- Is this your book ?

34- نه، آن کتاب من نیست.

34- No, that's not my book .

35- این کتاب کیست ؟

35- Whose book is this ?

36- کتاب شماست.

36- That's your book.

37- و آن چیست؟

37- And what's that ?

38- آن یک کتاب است؟

38- Is that a book ?

39- نه ، نیست.

39- No, it isn't.

40- مدادی است.

40- It's a pencil.

41- مال شماست ؟

41- Is it yours ?

42- بله ، مال من است.

42- Yes, it's mine .

43- درب کجاست؟

43- Where's the door ?

44- آنجا است.

44- There it is .

45- آن کتاب مال اوست؟

45- Is this book his ?

    


دسته بندی : مکالمه انگلیسی