موضوعات
صفحات
نویسندگان
لینکستان
آمار بازید
درباره ما
آماده ارائه انواع خدمات ترجمه دانشگاهی و مشاوره در زمینه ترجمه
ایجاد کننده وبلاگ :


شناسایی اشیاء

1-  آنها چه هستند؟

1- What are those ?

2-آنها کتاب هستند.

2- Those are books.

3- کتاب ها کجا هستند؟

3- Where are the books ?

4- آنجا هستند.

4- There they are.

5- اینها مدادهای من هستند.

5- These are my pencils.

6- مدادهای شما کجا هستند ؟

6- Where are your pens?

7- آنجا هستند .

7- They're over there.

8- اینها خودکارهای شما هستند؟

8- Are these your pens?

9- بله ، آنها هستند.

9- Yes, they are.

10- آنها مال من هستند.

10- Those are mine .

11- آنها خودکارهای شما هستند، نیستند؟

11- These are your books, aren't they?

12- نه، آنها نیستند.

12- No, they aren't.

13- آنها مال من نیستند.

13- They're not mine.

14- اینها مال من هستند، و آنها مال شما هستند

14- These are mine, and those are yours.

15- آنها خودکارهای شما نیستند، هستند؟

15- Those aren't your pens, are they?

                                           


دسته بندی :