موضوعات
صفحات
نویسندگان
لینکستان
آمار بازید
درباره ما
آماده ارائه انواع خدمات ترجمه دانشگاهی و مشاوره در زمینه ترجمه
ایجاد کننده وبلاگ :


– صفات به دو گونه کمی و کیفی تقسیم می شوند. صفات کمی با کمیت فیزیکی مشخص قابل اندازه گیری است مثلhot (°C)i یاbig (m, cm)i؛ اما صفات کیفی خط مبدأ دارند و نسبی و سلیقه ای هستند مانند زیبایی. برای این گونه صفات از شبه جمله های موصولی استفاده می کنیم.


less beautiful girls
دختران کم تر زیبا / دخترانی که از زیبایی کم تری برخوردارندi(less: adv)i

less clever students
دانشجویان کم تر باهوش / دانشجویانی که از هوش کم تری برخوردارند / دانشجویان کم هوش ترi(less: adv)i

جدول less

Image has been scaled down 11% (1215×312). Click this bar to view original image (1363×349). Click image to open in new window.
less2

————————
قسمت ۱۳
much:

– چنانچه کمیت نما باشد به معنی “مقدار زیادی” و اگر قید تشدید باشد به معنی “بسیار” است.

– much فقط در صورتی که با اسم غیر قابل شمارش بیاید می تواند کمیت نما باشد.

much beautiful girls
دختران بسیار زیبا (much: adv)

much important rules

قواعد بسیار مهمl(much: adv)

the much difficult exercise

تمرین بسیار سخت (much: adv)

the much practical techniques

تکنیک های بسیار کاربردی (much: adv)

much strong columns

ستون های بسیار قوی (much: adv)

much pure gold

طلای بسیار ناب (much: adv)

مقدار زیادی طلای ناب l(much: M1)

much contaminated water

آب بسیار آلوده (much: adv)

مقدار زیادی آب آلوده (much: M1)

the much polluted air

هوای بسیار آلوده (much: adv)

مقدار زیادی هوای آلوده (much: M1)

جدول much

Image has been scaled down 11% (1215×263). Click this bar to view original image (1365×295). Click image to open in new window.
much

 hcot.ir


دسته بندی : نکات کاربردی ترجمه