موضوعات
صفحات
نویسندگان
لینکستان
آمار بازید
درباره ما
آماده ارائه انواع خدمات ترجمه دانشگاهی و مشاوره در زمینه ترجمه
ایجاد کننده وبلاگ :


4566

Intensifiers (قیود تشدید):

بسیار (خیلی)much , very , so , quite , pretty , far + adj / adv

بیش از حد، بسیارtoo + adj / adv

این چای داغ است This tea is hot

این چای برای نوشیدن بیش از حد داغ است This tea is too hot to drink

این اقیانوس بسیار عمیق است This ocean is far / pretty deep

این اقیانوس برای اکتشاف بیش از حد عمیق است This ocean is too deep to explore

نکته: گاهی اوقات این قیود یکدیگر را نیز تشدید می کنند. هر گاه پس از too قید تشدید بیاید به معنی بسیار است نه بیش از حد.


این اقیانوس بسیار بسیار عمیق است This ocean is too much deep

این اقیانوس برای اکتشاف بیش از حد عمیق است This ocean is much too deep to discovery

* چون از بیش از حد بیشتر نداریم اینگونه ترجمه می شود.

بیش از حد < —- much too adj / adv to v
بسیار بسیار < —- too much adj / adv

* بعد از too much امکان ظهور to+v وجود ندارد چون دیگر معنای بیشتر ندارد. ترکیب هایی که به معنی بیش از حد است با to v می آید و معنی را منفی می کند.

این چای برای نوشیدن بیش از حد داغ است (قابل نوشیدن نیست) This tea is too hot to drink

این چای بسیار بسیار داغ است This tea is too much hot

این چای برای نوشیدن بیش از حد داغ است This tea is much too hot to drink

– rather و fairly قید تشدید نیستند و صفت را توصیف می کنند. ترجمه آنها “نسبتاً” است. مثلاً fairly slowly و rather slowly نسبتاً آهسته ترجمه می شوند

hcot.ir


دسته بندی : نکات کاربردی ترجمه