موضوعات
صفحات
نویسندگان
لینکستان
آمار بازید
درباره ما
آماده ارائه انواع خدمات ترجمه دانشگاهی و مشاوره در زمینه ترجمه
ایجاد کننده وبلاگ :


http://bookshop.europa.eu/en/translation-and-interpreting-pbHC7809719/downloads/HC-78-09-719-EN-C/HC7809719ENC_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000hXndDkk2;sid=CY09REbrFjM9VwkeNB2j4yTODl47lwuIF_8=?FileName=HC7809719ENC_002.pdf&SKU=HC7809719ENC_PDF&CatalogueNumber=HC-78-09-719-EN-C


دسته بندی : difference between translation and interpretation