میرحسن هاشمی میناباد
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اراک


تتابع افعال


عده ای از استادان ترجمه در کلاس های شان به دانشجویان توصیه یا امر می کنند که از کاربرد دو فعل پشت سر هم خودداری ورزند. آنان این کار را خلاف فصاحت زبان فارسی می دانند. این دستور گاهی برای دانشجویان مشکل ایجاد می کند و در واقع لزوم مالایلزمی است که باعث عدم فصاحت نیز می شود. نگارنده با شنیدن این دستور از دانشجویان، توضیح می داد که امر و نهی این چنینی در فارسی در کار نیست. برای اثبات مدعای خود مجبور شدم نمونه هایی از آثار بزرگان نثر معاصر و ادبای بزرگ بیاورم از جمله: