موضوعات
صفحات
نویسندگان
لینکستان
آمار بازید
درباره ما
آماده ارائه انواع خدمات ترجمه دانشگاهی و مشاوره در زمینه ترجمه
ایجاد کننده وبلاگ :


ابهام و نارسائی در ترجمه‌های فارسی، ریشه‌یابی و چاره‌جوئی

علی محمد حق‌شناس

1-وضع موجود

ترجمه درنوسازی فرهنگ ما در طول یکی دو قرن گذشته و در پردازش شکلی که این‌ فرهنگ اینک به خود گرفته سهم به‌سزائی داشته است.گزافه نیست اگر بگوئیم نقش ترجمه در جهت‌گیری فرهنگ ما در عصر جدید نیز به مراتب تعیین‌کننده‌تر از نقش جریانهای دیگری بوده‌ است که به نحوی در این ماجرا مؤثر بوده‌اند؛مثل اعزام دانشجو و کارآموز به خارج،دعوت‌ استاد و متخصص و مشاور به داخل کشور،تأسیس کارگاه و کارخانه و مراکز کارآموزی به منظور انتقال تجربه در زمینه‌های علم و تکنولوژی،تماس مستقیم با جهان جدید به قصد کسب علم و فلسفه و ادب و هنر نوین یا به قصد آشنائی با رسم و راه و سنت و آئین آن جهان،و مانند این‌ها.


همین نقش سازندهء ترجمه در فرهنگ ماست که موجبات تداوم آن را فراهم آورده است؛تا جائی که این فن یا هنر اینک به صورت نهادی مستقل در جامعهء ما درآمده است.صدق مدعای‌ اخیر به‌ویژه هنگامی آشکار خواهد شد که تداوم ترجمه را با وقفه‌ها و انقطاع‌هائی بسنجیم که‌ در جریان‌های مؤثر دیگر رخ داده است.

نهادی‌شدگی ترجمه خواه‌ناخواه اقدامات مؤثری را در جهت سامان بخشیدن به آن و بهبود وضع آن در پی داشته است؛اقداماتی که نظیر آن‌ها را در زمینه‌های مشابه دیگر مشاهده نمی‌توان‌ کرد.حتی با یک مرور اجمالی می‌شود دید که در طول دهه‌های گذشته نه تنها باب بحث و گفتگو دربارهء ترجمه و مسائل آن همواره در میان ما باز بوده،بلکه گام‌های عملی‌تر و کارسازتر

http://www.noormags.com/View/GetFile.ashx?ArticleId=276330&Type=PDF&LID=1


دسته بندی : مقالات فارسی درباره ترجمه