موضوعات
صفحات
نویسندگان
لینکستان
آمار بازید
درباره ما
آماده ارائه انواع خدمات ترجمه دانشگاهی و مشاوره در زمینه ترجمه
ایجاد کننده وبلاگ :


چکیده

عموما" ترجمه کاری بس دشوار است به خصوص اگر در زمینه مطالب فرهنگی باشد.پیچیدگی بیشتر در ترجمه لغات فرهنگ محور به طور اعم و لغات و تعبیرات عرفانی به طور اخص می باشد. با توجه به این واقعیت، تحقیق حاضر دو هدف اصلی رادنبال کرده است : 1) براساس مدل نیومارک در ترجمه لغات فرهنگ محور، اصول و فنونی که توسط سه مترجم یعنی آربری، کلارک و اسمیث در ترجمه غزلیات حافظ به کار رفته است، مورد بررسی قرار گرفته و اینکه هریک از این اصول و فنون تا چه حدی توانسته است مفاهیم و معانی ضمنی تعبیرات و لغات عرفانی را به خواننده متن زبان مقصد منتقل کند.2) اینکه کدام یک از این اصول در انتقال معانی لغات عرفانی که جزو لغات فرهنگ محور است ، نسبتا" موفقتر و موثرتر بوده است.به این منظور لغات فرهنگ محور سی غزل حافظ مشخص گردید و ترجمه های آنها توسط سه مترجم فوق باهم مقابله و مقایسه شد.


با بررسی ترجمه ی لغات فرهنگ محور غزلیات حافظ، مشخص شد اصولی که بیش از همه به کار گرفته شده اند عبارتند از انتقال، مترادف و معادل کاربردی . نکته قابل ذکر این است که گرچه این اصول بیش از همه مورد استفاده قرارگرفته اند، این دلیل بر آن نیست که این اصول در انتقال معانی عرفانی به عنوان لغات فرهنگ محور موثرتر و مفید تراند.

علاوه بر موارد فوق، در این بررسی این تنیجه حاصل شد که اگر چه هریک مترجمین با ستفاده از اصولی از ترجمه توانستند قسمتی از معانی نهفته و ضمنی این لغات فرهنگ محور را منتقل کنند، لیکن هیچ یک از آنها در این فرایند به طور کاملا" موفق عمل نکرده اند.

لغات کلیدی: ترجمه، اصول ترجمه، فنون ترجمه، لغات فرهنگ محور، عرفان و غزلیات.


دسته بندی : بررسی مقابله ای ترجمه