موضوعات
صفحات
نویسندگان
لینکستان
آمار بازید
درباره ما
آماده ارائه انواع خدمات ترجمه دانشگاهی و مشاوره در زمینه ترجمه
ایجاد کننده وبلاگ :


از نظرآواشناسی عضوی تضادهای صوتی که در تمایز واجهای صامت مؤثرند عبارتند از:

1) واجگاه؛ 2) نحوه تولید؛ 3) واک

مثال از صامتهای بیواک:

واج/P/ دو لبی و انسدادی است، در حالیکه واج/S/ لثوی و سایشی است.


دسته بندی : ساخت زبان فارسی