موضوعات
صفحات
نویسندگان
لینکستان
آمار بازید
درباره ما
آماده ارائه انواع خدمات ترجمه دانشگاهی و مشاوره در زمینه ترجمه
ایجاد کننده وبلاگ :


تقسیم‏بندی گونه‏های گذرا:
 1. سیاق
 2. سبک
 3. نمود
 

سیاق (Register): گونه‏ای از زبان است که جمعی از مردم با علایق یا حرفه‏های مشترک آن را به کار می‏برند.
 
مثال: سیاق ورزشی، سیاق علمی، سیاق مذهبی و غیره.
 
سیاق در واقع نوع متن است که بر اساس موضوع سخن متمایز می‏شود.
 
سبک (style): مجموعة ویژگیهایی که نشانه میزان آشنایی و صمیمیت متکلم با مخاطب خود می‏باشد.
 
مثال: سبک رسمی (formal) ، غیررسمی (informal) محاوره‏ای (colloquial) و عامیانه (slang).
 
نمود (Mode): گونه نوشتاری یا گفتاری است.
یعنی برحسب ضرورت شخص گونه نوشتاری یا گفتاری به‏کار می‏برد.
 
گونه‏های گذرا در موقعیتهای مختلف به‏کار می‏روند:
 
مثال: هنگام صحبت کردن در مورد مسائل دینی از سیاق دینی و موقع بحث در خصوص مسائل علمی از سیاق علمی استفاده می‏شود.
 
 
 

دسته بندی : گونه‏های زبانی در ترجمه