موضوعات
صفحات
نویسندگان
لینکستان
آمار بازید
درباره ما
آماده ارائه انواع خدمات ترجمه دانشگاهی و مشاوره در زمینه ترجمه
ایجاد کننده وبلاگ :


لایه های معنایی یا نقش های سه گانه جمله
هالیدی معتقد است هر جمله دارای سه لایه معنایی است.
 
الف- معنای ارجاعی (Ideational): عبارتست از معنای زیر بنایی و منطقی جمله.
 
ب- معنای بین شخصی (Interpersonal): یعنی معنایی که نشان دهنده طبقه اجتماعی گوینده و نوع رابطه اجتماعی و شخصی او با شنونده است.
 

ج- معنای متنی: عبارتست از معنایی که منعکس کننده آرایش موضوع- خبر جمله است.

مثال: جملات دوگانه ای که برایتان می خوانیم دارای معنای زیربنایی یکسان ولی معنای متنی متفاوت می باشند:  

 مثال :

a 1. The door was opened by Ali.

a 2. Ali opened the door.

b 1. My mother gave me this apple.

b 2. This apple my mother gave

 

حال به این دو جمله توجه کنید که معنای ارجاعی یکسان و معنای بین شخصی متفاوت دارند:

c 1. Could you open the door please?

c 2. Open the door please.

 

 

دسته بندی : لایه های معنایی