موضوعات
صفحات
نویسندگان
لینکستان
آمار بازید
درباره ما
آماده ارائه انواع خدمات ترجمه دانشگاهی و مشاوره در زمینه ترجمه
ایجاد کننده وبلاگ :


 • دوره فشرده زبان انگلیسی - ( ۱۳٩٤/٩/۱۱ )
 • تبریک سال نو - ( ۱۳٩۳/۱/٦ )
 • رباعیات خیام با ترجمه انگلیسی - ( ۱۳٩٢/۱٢/٢٧ )
 • TRANSLATION AND TRANSLATING Theory - ( ۱۳٩٢/۱٢/٢٠ )
 • "Translation Techniques Revisited: A Dynamic and ... - ( ۱۳٩٢/٧/٢٠ )
 • فهرست معادل های اصطلاحات مطالعات ترجمه - ( ۱۳٩٢/٤/۳ )
 • بررسی حضور مترجم به واسطه تبدیل ها در متون روایی ترجمه شده - ( ۱۳٩٢/٤/۳ )
 • تاریخچه و انواع ترجمه - ( ۱۳٩٢/٤/۳ )
 • هر نظریه ترجمه باید به یک نظریه معنی متکی باشد - ( ۱۳٩٢/٤/۳ )
 • ترجمه شناسی،ترجمه ی ذاتی ،ترجمه ی ماشینی و معنا شناسی - ( ۱۳٩٢/٤/۳ )
 • ترجمه در دیدگاه زبان شناسی - ( ۱۳٩٢/٤/۳ )
 • تئوری های نقشی ترجمه - ( ۱۳٩٢/٤/۳ )
 • ترجمه متن بیگانه - ( ۱۳٩٢/٤/۳ )
 • تئوری های فلسفی ترجمه - ( ۱۳٩٢/٤/۳ )
 • the scope and limits of machine translation - ( ۱۳٩٢/۳/۳ )
 • 1 Theatrical Translation and Film Adaptation - ( ۱۳٩٢/۳/۳ )
 • Translation Studies and Adaptation Studies - Intercultural Studies - ( ۱۳٩٢/۳/۳ )
 • LOST OR FOUND IN TRANSLATION - ( ۱۳٩٢/۳/۳ )
 • Claudia de Lima Costa, Lost - University Center for International - ( ۱۳٩٢/۳/۳ )
 • Lost (and Found) in Translation - ( ۱۳٩٢/۳/۳ )
 • Lost/Found in Translation - ( ۱۳٩٢/۳/۳ )
 • Lost (and Found) in Translation - ( ۱۳٩٢/۳/۳ )
 • Computers in translation - Muriel Vasconcellos - ( ۱۳٩٢/۳/۳ )
 • Translation Theory and the non literary text - ( ۱۳٩٢/۳/۳ )
 • Theory and Practice A Historical Reader - ( ۱۳٩٢/۳/۳ )
 • Translation goes to the Movies - ( ۱۳٩٢/۳/۳ )
 • Bell, T. R. 1991. Translation and Translating: Theory and Practice - ( ۱۳٩٢/۳/۳ )
 • The Translation Studies Reader - ( ۱۳٩٢/۳/۳ )
 • The Translation Studies Reader - ( ۱۳٩٢/۳/۳ )
 • Textual translation and live translation - ( ۱۳٩٢/۳/۳ )
 • Statistical Machine Translation - ( ۱۳٩٢/۳/۳ )
 • Machine Translation annotated book list - ( ۱۳٩٢/۳/۳ )
 • Language Control and Machine Translation - ( ۱۳٩٢/۳/۳ )
 • Writing About Literature: Essay and Translation Skills for University - ( ۱۳٩٢/۳/۳ )
 • In Other Words: A coursebook on translation - ( ۱۳٩٢/۳/۳ )
 • The Map, a beginner's guide to doing research in translation studies - ( ۱۳٩٢/۳/۳ )
 • Triangulating Translation - ( ۱۳٩٢/۳/۳ )
 • "Theories of Translation" - Érudit - ( ۱۳٩٢/۳/۳ )
 • Popular Translation Studies Books - ( ۱۳٩٢/۳/۳ )
 • A Practical Guide for Translators - ( ۱۳٩٢/۳/۳ )
 • Ethics Politics Translating - ( ۱۳٩٢/۳/۳ )
 • Constructing a Sociology of Translation - ( ۱۳٩٢/۳/۳ )
 • Translation as a Profession - ( ۱۳٩٢/۳/۳ )
 • Translation Studies, Third Edition - ( ۱۳٩٢/۳/۳ )
 • New Perspectives in Language, Discourse, and Translation - ( ۱۳٩٢/۳/۳ )
 • Heidegger, Translation, and the Task of Thinking - ( ۱۳٩٢/۳/۳ )
 • Claims, Changes, and Challenges in Translation Studies - ( ۱۳٩٢/۳/۳ )
 • Contexts, Subtexts, and Pretexts - ( ۱۳٩٢/۳/۳ )
 • A Practical Guide for Translators - ( ۱۳٩٢/۳/۳ )
 • Main issues of translation studies - Routledge - ( ۱۳٩٢/۳/۳ )
 • Piotr Kuhiwczak and Karin Littau, eds. A Companion to Translation - ( ۱۳٩٢/۳/۳ )
 • Translation Studies: An Introduction to the History and Development - ( ۱۳٩٢/۳/۳ )
 • Topics in translation - ( ۱۳٩٢/۳/۳ )
 • Introducing Translation Studies: Theories and applications - ( ۱۳٩٢/۳/۳ )
 • هر کس علاقه به ترجمه دارد شروع کند این کتابها را بخواند - ( ۱۳٩٢/۳/۳ )
 • Learning a Language in Virtual Worlds - V-lang Conference - ( ۱۳٩٢/۳/۱ )
 • Foreign Language Teaching through Drama - ( ۱۳٩٢/۳/۱ )
 • Foreign Language Teaching through Drama - ( ۱۳٩٢/۳/۱ )
 • Humor, Translation, and Bilingual Issues - Arizona State University - ( ۱۳٩٢/۳/۱ )
 • A Study of Teachers Behaviors - ( ۱۳٩٢/۳/۱ )
 • Pedagogical Effect of Humor on Teaching | Said Shiyab - Academia - ( ۱۳٩٢/۳/۱ )
 • Humor as a pedagogical tool in foreign language and translation - ( ۱۳٩٢/۳/۱ )
 • Humor as a pedagogical tool in foreign language and translation - ( ۱۳٩٢/۳/۱ )
 • Social Consequences of Disparagement Humor - ( ۱۳٩٢/۳/۱ )
 • Humorous Communication: Finding a Place for Humor in - ( ۱۳٩٢/۳/۱ )
 • موضوع پایان نامه ام - ( ۱۳٩٢/۳/۱ )
 • مقاله آی اس آی که در زمینه فلسفه چاپ کرده ایم - ( ۱۳٩٢/۳/۱ )
 • English and American Translations - The Asterix Annotations - ( ۱۳٩٢/٢/٢٠ )
 • Wordplay in Donald Duck comics and their Finnish translations - ( ۱۳٩٢/٢/٢٠ )
 • Techniques for Using Humor - Faculty Websites - ( ۱۳٩٢/٢/٢٠ )
 • Subtitling humor - The analysis of selected translation techniques - ( ۱۳٩٢/٢/٢٠ )
 • Wordplay in translation - ( ۱۳٩٢/٢/٢٠ )
 • Translation Techniques - Interpro Translation Solutions - ( ۱۳٩٢/٢/٢٠ )
 • techniques that are used to build up the humour of parody within the different - ( ۱۳٩٢/٢/٢٠ )
 • Loss and Gain in Humor Translation; A case study of The Ethics - ( ۱۳٩٢/٢/٢٠ )
 • the most common mode of audiovisual translation, humor ..... - ( ۱۳٩٢/٢/٢٠ )
 • Interpretation - ( ۱۳٩٢/٢/٢٠ )
 • "Translation Techniques Revisited: A Dynamic - ( ۱۳٩٢/٢/٢٠ )
 • "Translation Techniques Revisited: A Dynamic - ( ۱۳٩٢/٢/٢٠ )
 • "Translation Techniques Revisited: A Dynamic - ( ۱۳٩٢/٢/٢٠ )
 • Subtitling Humour - Surrey Research Insight Open Access - ( ۱۳٩٢/٢/٢٠ )
 • The Effects of Humor and Non-humor Techniques in Television Commercials - ( ۱۳٩٢/٢/٢٠ )
 • The Effects of Humor and Non-humor Techniques in Television Commercials - ( ۱۳٩٢/٢/٢٠ )
 • Frequency Translation Techniques for High-Integration - ( ۱۳٩٢/٢/٢٠ )
 • TYPES OF TRANSLATION - ( ۱۳٩٢/٢/٢٠ )
 • Translation Studies - ( ۱۳٩٢/٢/٢٠ )
 • translation techniques - University - ( ۱۳٩٢/٢/٢٠ )
 • TRANSLATING HUMOR - ( ۱۳٩٢/۱/٢۸ )
 • Humor, Translation and Revolutionary Slogans - ( ۱۳٩٢/۱/٢۸ )
 • ترجمه مطالب طنز | مترجمی زبان انگلیسی [بایگانی] - نودهشتیا - ( ۱۳٩٢/۱/٢۸ )
 • Translation in Practice - ( ۱۳٩٢/۱/٢۸ )
 • Translation of humour with special reference to the cartoons - ( ۱۳٩٢/۱/٢۸ )
 • Subtitling Humour - Surrey Research Insight Open Access - ( ۱۳٩٢/۱/٢۸ )
 • towards a humour translation checklist for students - ( ۱۳٩٢/۱/٢۸ )
 • Loss and Gain in Humor Translation; A case study of The Ethics of ... - ( ۱۳٩٢/۱/٢۸ )
 • Papers Jeroen Vandaele - ( ۱۳٩٢/۱/٢۸ )
 • Humor in translation - ( ۱۳٩٢/۱/٢۸ )
 • a comparative study of four Chinese translations - ( ۱۳٩۱/۱۱/٦ )
 • Postmodern Theory - University of Hawaii - ( ۱۳٩۱/۱۱/٦ )
 • translation (post-modernist / deconstructivist approaches), and the purpose ... - ( ۱۳٩۱/۱۱/٦ )
 • Machine Translation - ( ۱۳٩۱/۱۱/٦ )
 • A Companion to Translation Studies - ( ۱۳٩۱/۱۱/٦ )
 • the routledge companion to semiotics and linguistics - ( ۱۳٩۱/۱۱/٦ )
 • On empiricism and bad philosophy in Translation Studies - ( ۱۳٩۱/۱۱/٦ )
 • Postmodernism and Its Critics - Anthropological Theories - ( ۱۳٩۱/۱۱/٦ )
 • The Handbook of Applied Linguistics - ( ۱۳٩۱/۱۱/٦ )
 • The Translation Process - Translation Standards Institute - ( ۱۳٩۱/۱۱/٦ )
 • characteristics of postmodern theory - ( ۱۳٩۱/۱۱/٦ )
 • sixth generation of applied linguistics, a post-modern one that is ... - ( ۱۳٩۱/۱۱/٦ )
 • The Translator's Invisibility: A History of Translation - ( ۱۳٩۱/۱۱/٦ )
 • The Postmodern Condition - Wikipedia, the free encyclopedia - ( ۱۳٩۱/۱۱/٦ )
 • determining the linguistic realization of the “skopos” of a translation - ( ۱۳٩۱/۱۱/٦ )
 • Linguistic and Cultural Aspects of the Russian Postmodern Novel - ( ۱۳٩۱/۱۱/٦ )
 • Psychological Science in a Postmodern Context - ( ۱۳٩۱/۱۱/٦ )
 • A POSTMODERN CRITIQUE OF LINGUISTICS1 - ( ۱۳٩۱/۱۱/٦ )
 • Gender as a Postmodern Category of Paralysis - ( ۱۳٩۱/۱۱/٦ )
 • Oh no!! It's Pomo: A Case for Postmodern Discourse - ( ۱۳٩۱/۱۱/٦ )
 • The redefinition of applied linguistics - ( ۱۳٩۱/۱۱/٦ )
 • linguistics and translation, including aspects of general linguistics - ( ۱۳٩۱/۱٠/٢٠ )
 • Outlining a new linguistic theory of translation - ( ۱۳٩۱/۱٠/٢٠ )
 • linguistic activity, translation - ( ۱۳٩۱/۱٠/٢٠ )
 • "Theories of Translation - ( ۱۳٩۱/۱٠/٢٠ )
 • linguistic conceptions underlying translation theory - ( ۱۳٩۱/۱٠/٢٠ )
 • Systemic Functional Linguistics - ( ۱۳٩۱/۱٠/٢٠ )
 • Translation - Wikipedia, the free encyclopedia - ( ۱۳٩۱/۱٠/٢٠ )
 • Linguistics and Translation - ( ۱۳٩۱/۱٠/٢٠ )
 • Linguistica Communicatio Linguistics and Translation Theory - ( ۱۳٩۱/۱٠/٢٠ )
 • ON LINGUISTIC ASPECTS OF TRANSLATION - ( ۱۳٩۱/۱٠/٢٠ )
 • wisdom, humor, and faith: a historical view - The Wisdom Page - ( ۱۳٩۱/۱٠/۱٩ )
 • Historical views of humour - Humour Summer School - ( ۱۳٩۱/۱٠/۱٩ )
 • A CASE STUDY ON THE HUMOUROUS LOAD DIFFERENCES - ( ۱۳٩۱/۱٠/۱٩ )
 • Translation goes to the Movies - Intercultural Studies Group - ( ۱۳٩۱/۱٠/۱٩ )
 • Translation and Culture: Allusions as Culture Bumps Leila Niknasab - ( ۱۳٩۱/۱٠/۱٩ )
 • Interpreting and Translation - Sheffield Health and Social Care - ( ۱۳٩۱/۱٠/۱٩ )
 • Towards a humour switch for machine translation - ( ۱۳٩۱/۱٠/۱٩ )
 • The translation of fast-food advertising texts - Unisa Institutional - ( ۱۳٩۱/۱٠/۱٩ )
 • HUMOR IN THE QURĀN - Deep Blue at the University of Michigan - ( ۱۳٩۱/۱٠/۱٩ )
 • The Position of Humor in Human Communication Gregory Bateson - ( ۱۳٩۱/۱٠/۱٩ )
 • Translation Technology and its Teaching - Intercultural Studies - ( ۱۳٩۱/۱٠/۱٩ )
 • audio description, audiovisual translation, humour, relevance - ( ۱۳٩۱/۱٠/۱٩ )
 • Children's Literature and its Translation - ( ۱۳٩۱/۱٠/۱٩ )
 • Losses and Gains in Translation: Some Remarks on the Translation - ( ۱۳٩۱/۱٠/۱٩ )
 • Theoretical Considerations with regard to the Translation of Humour - ( ۱۳٩۱/۱٠/۱٩ )
 • Translation and Humour - ( ۱۳٩۱/۱٠/۱٩ )
 • 7 Humor and Irony in Interaction: From Mode Adoption to Failure - ( ۱۳٩۱/۱٠/۱٩ )
 • The Translator's Invisibility: A History of Translation - ( ۱۳٩۱/۱٠/۱٩ )
 • Possible translation strategies in humour translation - ( ۱۳٩۱/۱٠/۱٩ )
 • CONTEMPORARY LINGUISTIC THEORIES OF HUMOUR - ( ۱۳٩۱/۱٠/۱٩ )
 • The Translation of Verbally-Expressed Humour - ( ۱۳٩۱/۱٠/۱٩ )
 • THE FAILURE IN TRANSLATING HUMOR - ( ۱۳٩۱/۱٠/۱٩ )
 • Humor in translation - ( ۱۳٩۱/۱٠/۱٩ )
 • دانشگاه های ارائه دهنده دوره دکتری مطالعات ترجمه ترکیه - ( ۱۳٩۱/٩/۱٥ )
 • منابع آزمون دکتری ترجمه - ( ۱۳٩۱/٩/۱٥ )
 • Cultural Awareness - ( ۱۳٩۱/٩/۱٥ )
 • people's cultural awareness - ( ۱۳٩۱/٩/۱٥ )
 • awareness of the importance of kinship terms by translating - ( ۱۳٩۱/٩/۱٥ )
 • A. Developing cultural awareness and facilitating textual comprehension ... - ( ۱۳٩۱/٩/۱٥ )
 • Cultural Awareness and Translation Teaching at Higher Vocational - ( ۱۳٩۱/٩/۱٥ )
 • Raising language awareness and cultural awareness by using literary texts ... - ( ۱۳٩۱/٩/۱٥ )
 • Developing translation strategies and cultural awareness using - ( ۱۳٩۱/٩/۱٥ )
 • TABLE OF CONTENTS - Hanoi University - ( ۱۳٩۱/٩/۱٥ )
 • Promoting the Concept of Cultural Awareness as a Curricular - ( ۱۳٩۱/٩/۱٥ )
 • Article for translators: Results of Poor Cross Cultural Awareness - ( ۱۳٩۱/٩/۱٥ )
 • Cultural Awareness in Translation - ( ۱۳٩۱/٩/۱٥ )
 • Sentence Alignment by Means of Cross-Language - ( ۱۳٩۱/۸/٢٤ )
 • The syntax-semantic interface: On-line composition of sentence - ( ۱۳٩۱/۸/٢٤ )
 • combining word meanings into sentence meanings - ( ۱۳٩۱/۸/٢٤ )
 • The distinction between the literal meaning of a sentence - ( ۱۳٩۱/۸/٢٤ )
 • Retrieving Meaning-equivalent Sentences for Example-based - ( ۱۳٩۱/۸/٢٤ )
 • Purest Ever Example-Based Machine Translation - ( ۱۳٩۱/۸/٢٤ )
 • thhe misunderstanding of word meaning within a context in english - ( ۱۳٩۱/۸/٢٤ )
 • Truth theories, translation manuals, and theories of meaning - ( ۱۳٩۱/۸/٢٤ )
 • Interpretation of the meaning of the Qur'an in the English Language - ( ۱۳٩۱/۸/٢٤ )
 • ON LINGUISTIC ASPECTS OF TRANSLATION - ( ۱۳٩۱/۸/٢٤ )
 • TRUTH, MEANING, AND TRANSLATION - ( ۱۳٩۱/۸/٢٤ )
 • MEANING AND TRANSLATION - ( ۱۳٩۱/۸/٢٤ )
 • definition of knowledge translation - ( ۱۳٩۱/۸/٢٤ )
 • TRANSLATION AND MEANING, Part 1 - ( ۱۳٩۱/۸/٢٤ )
 • Quine, Translation and Meaning Language and stimulus - ( ۱۳٩۱/۸/٢٤ )
 • Total meaning and equivalence in translation - ( ۱۳٩۱/۸/٢٤ )
 • Interpreting the Meaning of Translation - ( ۱۳٩۱/۸/٢٤ )
 • The Misunderstanding of Word Meaning within a Context in English - ( ۱۳٩۱/۸/٢٢ )
 • The Translation of the Word - Bible Study - ( ۱۳٩۱/۸/٢٢ )
 • Word for Word Translation of the Epistle to the Galatians from the Ancient Arama - ( ۱۳٩۱/۸/٢٢ )
 • BIBLE TRANSLATION CHART - Mardel - ( ۱۳٩۱/۸/٢٢ )
 • Word-Sense Disambiguation for Machine Translation - ( ۱۳٩۱/۸/٢٢ )
 • THE KORAN - StudyQuran - ( ۱۳٩۱/۸/٢٢ )
 • Greek or Latin root gives the word its unique meaning and what other words con - ( ۱۳٩۱/۸/٢٢ )
 • Newmark also proposes the translation methods that emphasize on the Source - ( ۱۳٩۱/۸/٢٢ )
 • The Translation Studies Reader - ( ۱۳٩۱/۸/٢٢ )
 • "On Defining Translation" - Érudit - ( ۱۳٩۱/۸/٢٢ )
 • Translation and Text Transfer - Tinet - ( ۱۳٩۱/۸/٢٢ )
 • Nonparametric Word Segmentation for Machine Translation - ( ۱۳٩۱/۸/٢٢ )
 • Chinese word seg- mentation is useful for machine translation to En- glish - ( ۱۳٩۱/۸/٢٢ )
 • ON LINGUISTIC ASPECTS OF TRANSLATION - ( ۱۳٩۱/۸/٢٢ )
 • WRITING FOR TRANSLATION - Translation Centre for the Bodies - ( ۱۳٩۱/۸/٢٢ )
 • The Translator's Invisibility: A History of Translation - ( ۱۳٩۱/۸/٢٢ )
 • Denotative and Connotative Meanings - ( ۱۳٩۱/۸/۱۸ )
 • ANALYSIS OF THE CONNOTATIVE MEANINGS - ( ۱۳٩۱/۸/۱۸ )
 • Connotative Meaning and Advertising Music Erkki Pekkilä University - ( ۱۳٩۱/۸/۱۸ )
 • Assessing the Connotative Meaning of. Animals Using Semantic Differential - ( ۱۳٩۱/۸/۱۸ )
 • Connotative Meaning at Concepts Related to Cleft Lip and Palate - ( ۱۳٩۱/۸/۱۸ )
 • Semantics Lexical meaning Denotation/Connotation Lexical - ( ۱۳٩۱/۸/۱۸ )
 • denotation - ( ۱۳٩۱/۸/۱۸ )
 • Denotation and Connotation - Bow Valley College - ( ۱۳٩۱/۸/۱۸ )
 • Denotative and Connotative Meaning - ( ۱۳٩۱/۸/۱۸ )
 • Syntagmatic Analysis - ( ۱۳٩۱/۸/۱۸ )
 • Semiotics for Beginners: Denotation, Connotation - ( ۱۳٩۱/۸/۱۸ )
 • denotative and connotative meaning - ( ۱۳٩۱/۸/۱۸ )
 • 2 Denotation, Truth, and Meaning - Syntax, Semantics - ( ۱۳٩۱/۸/۱۸ )
 • Connotative and Denotative Meaning - ( ۱۳٩۱/۸/۱۸ )
 • ConnoTaTive and DenoTaTive Meanings - ( ۱۳٩۱/۸/۱۸ )
 • A SEMANTIC ANALYSIS - ( ۱۳٩۱/۸/۱۸ )
 • Denotative and Connotative Meanings - ( ۱۳٩۱/۸/۱۸ )
 • Vocabulary Strategy: Connotative and Denotative Meanings - ( ۱۳٩۱/۸/۱۸ )
 • Language and Meaning - ( ۱۳٩۱/۸/۱۸ )
 • THE EFFECTS OF DENOTATIVE - ( ۱۳٩۱/۸/۱۸ )
 • Denotative Meaning Connotative Meaning - ( ۱۳٩۱/۸/۱۸ )
 • Connotation and Denotation - ( ۱۳٩۱/۸/۱۸ )
 • A Contrastive Study of Grammar Translation Method - ( ۱۳٩۱/۸/۱۳ )
 • LANGUAGE TEACHING APPROACHES REVIEW - ( ۱۳٩۱/۸/۱۳ )
 • On How to Avoid the Indeterminacy of Translation - ( ۱۳٩۱/۸/۱۳ )
 • Two Quotes from Chomsky's Review of B.F. Skinner's Verbal ... - ( ۱۳٩۱/۸/۱۳ )
 • European text grammars, apart from the obvious influence of Noam Chomsky's - ( ۱۳٩۱/۸/۱۳ )
 • A Review of B. F. Skinner's Verbal Behavior - ( ۱۳٩۱/۸/۱۳ )
 • Review of Noam Chomsky: A Life of Dissent, by Robert Barsky. - ( ۱۳٩۱/۸/۱۳ )
 • Noam Chomsky - ( ۱۳٩۱/۸/۱۳ )
 • Discourse Analysis and Translation Studies - ( ۱۳٩۱/۸/۱۳ )
 • Definition of Poetic Discourse and Translation - ( ۱۳٩۱/۸/۱۳ )
 • Form and Spirit in Poetry Translation - ( ۱۳٩۱/۸/۱۱ )
 • The Poetry Review Essay Translation - The Poetry Society - ( ۱۳٩۱/۸/۱۱ )
 • On The Coexistence And Complementarity Of Chinese Translation - ( ۱۳٩۱/۸/۱۱ )
 • An analysis of the translation of metaphors - ( ۱۳٩۱/۸/۱۱ )
 • Automatic Analysis of Rhythmic Poetry with Applications - ( ۱۳٩۱/۸/۱۱ )
 • Purposeful Perspective On The English Translation Of Chinese - ( ۱۳٩۱/۸/۱۱ )
 • Translating a poetic text is more difficult than translating a prose text - ( ۱۳٩۱/۸/۱۱ )
 • "Poetic" Statistical Machine Translation: Rhyme and Meter - ( ۱۳٩۱/۸/۱۱ )
 • TRANSLATING THE POEM: RE-WRITING VERSE FOR ... - ( ۱۳٩۱/۸/۱۱ )
 • The translation of poems has traditionally been seen as even more difficult - ( ۱۳٩۱/۸/۱۱ )
 • ASPECTS OF POETRY TRANSLATION - ( ۱۳٩۱/۸/۱۱ )
 • TYPES OF TRANSLATION - ( ۱۳٩۱/۸/۱۱ )
 • Only Poems Can Translate Poems - ( ۱۳٩۱/۸/۱۱ )
 • Translation in poetry - ( ۱۳٩۱/۸/۱۱ )
 • ways of translating poetry - ( ۱۳٩۱/۸/۱۱ )
 • anthologies the translation of poems - ( ۱۳٩۱/۸/۱٠ )
 • Poetry in translation: A comparative study of Silverstein's monolingual - ( ۱۳٩۱/۸/۱٠ )
 • TO SUCCESSFULLY TRANSLATE ENGLISH POEMS INTO VIETNAMESE - ( ۱۳٩۱/۸/۱٠ )
 • Translating poetry: based on textual and extra textual analysis - ( ۱۳٩۱/۸/۱٠ )
 • Methods in Translating Poetry - ( ۱۳٩۱/۸/٩ )
 • Translation (localization) of web-sites - ( ۱۳٩۱/۸/۸ )
 • Consecutive translation - ( ۱۳٩۱/۸/۸ )
 • Translation of literary texts - ( ۱۳٩۱/۸/۸ )
 • Translation of advertising texts - ( ۱۳٩۱/۸/۸ )
 • text type and its function - ( ۱۳٩۱/۸/۸ )
 • 11 Text Types, Translation Types_readings in Translation Theories - ( ۱۳٩۱/۸/۸ )
 • Unit A9 Text type in translation - Routledge - ( ۱۳٩۱/۸/۸ )
 • Example-Based Machine Translation - ( ۱۳٩۱/۸/۸ )
 • The Question of Authenticity in Migrant Self-Translation - ( ۱۳٩۱/۸/۸ )
 • Translation as Communication and Auto-Communication - ( ۱۳٩۱/۸/۸ )
 • The Word of God in English - ( ۱۳٩۱/۸/۸ )
 • Human evaluations of machine translation (MT) weigh many aspects of translation - ( ۱۳٩۱/۸/۸ )
 • All New Theories And Concepts About Translation - ( ۱۳٩۱/۸/٧ )
 • Some key terms in translation theory - ( ۱۳٩۱/۸/٦ )
 • Theories of the Translation Process - ( ۱۳٩۱/۸/٦ )
 • Translation theory course - ( ۱۳٩۱/۸/٦ )
 • Basic Principles and Procedures - ( ۱۳٩۱/۸/٦ )
 • How to Run a Translation Company - ( ۱۳٩۱/۸/٥ )
 • How to Teach Translation - ( ۱۳٩۱/۸/٥ )
 • Interpretation - ( ۱۳٩۱/۸/٥ )
 • Translation Theory - ( ۱۳٩۱/۸/٥ )
 • Payment Practices in Freelance Translation - ( ۱۳٩۱/۸/٥ )
 • Machine Translation - ( ۱۳٩۱/۸/٥ )
 • Methods in Translating Poetry - ( ۱۳٩۱/۸/٥ )
 • Language Model Techniques in Machine Translation - ( ۱۳٩۱/۸/٥ )
 • translation techniques that has been tested in a study of the translation of cul - ( ۱۳٩۱/۸/٥ )
 • Translation Techniques - ( ۱۳٩۱/۸/٥ )
 • ABSTRACT The Translation Techniques, Methods and Ideology - ( ۱۳٩۱/۸/٥ )
 • این سایت هم برای دانلود مقالات عالیه - ( ۱۳٩۱/۸/٥ )
 • Translation Studies Portal - ( ۱۳٩۱/۸/٥ )
 • ژورنالهای رشته مترجمی - ( ۱۳٩۱/۸/٥ )
 • بازخوانی یک رویداد: ترجمه - ( ۱۳٩۱/۸/۳ )
 • آسیب‌شناسی ترجمه در ادبیات کودک و نوجوان - ( ۱۳٩۱/۸/۳ )
 • معیارهای یک ترجمه خوب برای کودکان - ( ۱۳٩۱/۸/۳ )
 • تاثیر فرایندهای روان- زبان شناختی بر ترجمه - ( ۱۳٩۱/۸/۳ )
 • اصول یادگیرى هوشمندانه زبان خارجى، ترکیب زیبا و هوشمندانه سنت و مدرنیته - ( ۱۳٩۱/۸/۳ )
 • روش اصولی ترجمه - ( ۱۳٩۱/۸/۳ )
 • نکته ها و ناگفته های ترجمه - ( ۱۳٩۱/۸/۳ )
 • ببینید اگر میتوانید دانلودش کنید - ( ۱۳٩۱/۸/٢ )
 • Early theories of translation - ( ۱۳٩۱/۸/٢ )
 • Introducing Translation Studies - ( ۱۳٩۱/۸/٢ )
 • Topic Models for Dynamic Translation Model Adaptation - ( ۱۳٩۱/۸/٢ )
 • A Hierarchical Phrase-Based Model for Statistical Machine Translation - ( ۱۳٩۱/۸/٢ )
 • A Syntactified Direct Translation Model with Linear-time Decoding - ( ۱۳٩۱/۸/٢ )
 • A model for translation accuracy evaluation and measurement - ( ۱۳٩۱/۸/٢ )
 • A model for translation accuracy evaluation and measurement - ( ۱۳٩۱/۸/٢ )
 • a cybernetic model of translation - ( ۱۳٩۱/۸/٢ )
 • Syntax-based Language Models for Statistical Machine Translation - ( ۱۳٩۱/۸/٢ )
 • Knowledge Translation: Introduction to Models, Strategies & Measures - ( ۱۳٩۱/۸/٢ )
 • Towards a Dynamic Quality Evaluation Model for Translation - ( ۱۳٩۱/۸/٢ )
 • Large Language Models in Machine Translation - ( ۱۳٩۱/۸/۱ )
 • Cultural translation: a value or a tool - ( ۱۳٩۱/٧/٢۸ )
 • Translation and Cultural Equivalence - ( ۱۳٩۱/٧/٢۸ )
 • Arabic translation across cultures - ( ۱۳٩۱/٧/٢۸ )
 • Language, Translation, and Culture - ( ۱۳٩۱/٧/٢۸ )
 • Cultural Issues in Translation - ( ۱۳٩۱/٧/٢۸ )
 • The Importance of Culture in Evaluation - ( ۱۳٩۱/٧/٢۸ )
 • The importance of dynamic equivalence when translating cultural - ( ۱۳٩۱/٧/٢۸ )
 • THE PROBLEM OF TRANSLATION IN CROSS-CULTURAL - ( ۱۳٩۱/٧/٢۸ )
 • Cross-cultural Translation Studies as Thick Translation - ( ۱۳٩۱/٧/٢۸ )
 • "Translation as Culture Transfer - ( ۱۳٩۱/٧/٢۸ )
 • The Role of Culture in the Translation Process - ( ۱۳٩۱/٧/٢۸ )
 • TRANSLATION AS A MEANS OF CROSS-CULTURAL - ( ۱۳٩۱/٧/٢۸ )
 • The Importance of Translation Studies for Development Education - ( ۱۳٩۱/٧/٢۸ )
 • The Importance Of Cultural Knowledge In Translation - ( ۱۳٩۱/٧/٢۸ )
 • The Contact between Cultures and the Role of Translation and the Mass Media - ( ۱۳٩۱/٧/٢۸ )
 • Cultural Translation - ( ۱۳٩۱/٧/٢۸ )
 • Cultures of Translation - ( ۱۳٩۱/٧/٢۸ )
 • Translation as translating as culture - ( ۱۳٩۱/٧/٢۸ )
 • Cultural Implications for translation - ( ۱۳٩۱/٧/٢۸ )
 • Translation – The Importance of Culture - ( ۱۳٩۱/٧/٢۸ )
 • معنی در ساختار (Meaning through Structures) - ( ۱۳٩۱/٧/٢۸ )
 • دانستنی های ترجمه 4 (چگونه بفهمیم؟ چگونه بنویسیم؟) - ( ۱۳٩۱/٧/٢۸ )
 • مقاله نویسی 1 (Sample Research Paper Outline) - ( ۱۳٩۱/٧/٢۸ )
 • مقاله نویسی 3 (واژه‌های کلیدی برای نوشتن مقاله‌ی انگلیسی) - ( ۱۳٩۱/٧/٢۸ )
 • گشتاری در نظریه‌های ترجمه - ( ۱۳٩۱/٧/٢٧ )
 • بافت متنی و فرهنگ مبداء و مقصد درترجمه - ( ۱۳٩۱/٧/٢٧ )
 • رگ فرهنگ زیر تیغ مترجم - ( ۱۳٩۱/٧/٢٧ )
 • ماهیت و نقش هنجارها در ترجمه - ( ۱۳٩۱/٧/٢٧ )
 • معادل اصطلاحات مطالعات ترجمه - ( ۱۳٩۱/٧/٢٧ )
 • دستور گشتاری - ( ۱۳٩۱/٧/٢٧ )
 • the following links may be of interest to you - ( ۱۳٩۱/٧/٢٤ )
 • The following translation journals/magazines are available on the Internet: - ( ۱۳٩۱/٧/٢٤ )
 • Lexical Pragmatics and Hermeneutical Issues in the Translation of Key Terms - ( ۱۳٩۱/٧/٢٤ )
 • The Invisible in Translation - ( ۱۳٩۱/٧/٢٤ )
 • Test Translations—an Update - ( ۱۳٩۱/٧/٢٤ )
 • Test Translations—an Update - ( ۱۳٩۱/٧/٢٤ )
 • Translation Studies at a Crossroads - ( ۱۳٩۱/٧/٢٤ )
 • How New Technologies Improve Translation Pedagogy - ( ۱۳٩۱/٧/٢٤ )
 • Synonymy in Translation - ( ۱۳٩۱/٧/٢٤ )
 • ترجمه ای که فقط یک ترجمه نیست - ( ۱۳٩۱/٧/٢۳ )
 • معیارها و ملاک های ترجمه داستان کودک و نوجوان / پنجره ای به پنج ترجمه - ( ۱۳٩۱/٧/٢۳ )
 • ترجمه ناپذیرها و ترجمه پذیرها و راه آینده - ( ۱۳٩۱/٧/٢۳ )
 • چهارچوب تحلیلی نقد ایدئولوژی در ترجمه و نگاهی به ترجمه ی انگلیسی بوف کور هدایت - ( ۱۳٩۱/٧/٢۳ )
 • طریقه ترجمه: فن ترجمه از مشکلترین فنون ادبیه بشمار میرود - ( ۱۳٩۱/٧/٢۳ )
 • ترجمه غیر ممکن است، ترجمه ممکن است - ( ۱۳٩۱/٧/٢۳ )
 • ترجمه «متن» است (جستاری درباره ابعاد پژوهشی ترجمه) - ( ۱۳٩۱/٧/٢۳ )
 • درباره ترجمه (نگاهی به کتاب «نخستین درسهای ترجمه» تألیف فرزانه فرح زاد - ( ۱۳٩۱/٧/٢۳ )
 • نقد و بررسی پیرامون ترجمه های دیوان حافظ (اظهار نظری کوتاه درباره ترجمه دوویلر) - ( ۱۳٩۱/٧/٢۳ )
 • یا بمیر یا ترجمه کن (گفتمان و ترجمه علی صلح جو) - ( ۱۳٩۱/٧/٢۳ )
 • بحران ترجمه در ایران - ( ۱۳٩۱/٧/٢۳ )
 • سیر ترجمه در ایران - ( ۱۳٩۱/٧/٢۳ )
 • تأملی عمیق تر در مسئله ترجمه: ترجمه اساسی و منکشف شدن زبان - ( ۱۳٩۱/٧/٢۳ )
 • ترجمه یا تخریب؟ مقایسه دو ترجمه از یک اثر - ( ۱۳٩۱/٧/٢۳ )
 • پیشرفتهکارگاه ترجمه و ویرایش: نقدی بر یک ترجمه - ( ۱۳٩۱/٧/٢٢ )
 • کارگاه ترجمه و ویرایش (2) (نقدی بر ترجمه کاربردهای افسون) - ( ۱۳٩۱/٧/٢٢ )
 • زبانشناسی و ترجمه: ابهام و نارسائی در ترجمه های فارسی ریشه یابی و چاره جوئی - ( ۱۳٩۱/٧/٢۱ )
 • بررسی ترجمه ی متن های تصویری بر مبنای تئوری ترجمه و ترجمه ی فرهنگی (2) - ( ۱۳٩۱/٧/٢۱ )
 • ترجمه، عملی اجتماعی/ دیدگاه ترجمه شناسان روس و بلغار درباره ترجمه - ( ۱۳٩۱/٧/٢۱ )
 • ترجمهء عملی یا تجربی: نقش تئوری‌های ترجمه در آموزش ترجمه‌شناسی - ( ۱۳٩۱/٧/٢۱ )
 • ترجمه و اصطلاحات: بررسی و ترجمه دانشجویان قبل و بعد از دروس ترجمه - ( ۱۳٩۱/٧/٢۱ )
 • آسیب شناسی ترجمه و انجمن علمی مترجمان دینی - ( ۱۳٩۱/٧/٢۱ )
 • چگونگی نوشتن مقاله؟ - ( ۱۳٩۱/٧/٢۱ )
 • پیشرفت ترجمه ادبی پس از انقلاب - ( ۱۳٩۱/٧/٢۱ )
 • رعایت سبک متن اصلی در ترجمه؛ آری یا خیر؟ - ( ۱۳٩۱/٧/٢۱ )
 • زبانِ ترجمه بدتر شده است - ( ۱۳٩۱/٧/٢۱ )
 • ترجمه کردن یا ترجمه نکردن - ( ۱۳٩۱/٧/٢۱ )
 • همه مترجمان فیلسوف - ( ۱۳٩۱/٧/٢۱ )
 • در تاریکی نمی‌توان ترجمه کرد - ( ۱۳٩۱/٧/٢۱ )
 • روشنفکرانِ مترجم - ( ۱۳٩۱/٧/٢۱ )
 • دریابندری، آریانپور را معرفی کرد - ( ۱۳٩۱/٧/٢۱ )
 • پدیده مترجم ـ منتقد در ایران - ( ۱۳٩۱/٧/٢۱ )
 • فکر نمی‌کردم روزی مترجمِ ادبیات شوم - ( ۱۳٩۱/٧/٢۱ )
 • در ایران از در و دیوار مترجم می‌ریزد - ( ۱۳٩۱/٧/٢۱ )
 • سبک نویسنده - سبک مترجم - ( ۱۳٩۱/٧/٢۱ )
 • روش های ترجمه در ASP.NET 2.0 - ( ۱۳٩۱/٧/٢٠ )
 • مقالات زبان شناسی - ( ۱۳٩۱/٧/٢٠ )
 • مقالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی - ( ۱۳٩۱/٧/٢٠ )
 • ( تکنیک ‌های ترجمه (3): ترتیب کلمات و مرجع ضمایر - ( ۱۳٩۱/٧/٢٠ )
 • تئوری های ترجمه - ( ۱۳٩۱/٧/٢٠ )
 • تکینک های ترجمه - ( ۱۳٩۱/٧/٢٠ )
 • انواع مدلها و الگوهای تدریس ترجمه - ( ۱۳٩۱/٧/٢٠ )
 • رومن یاکوبسن: زبانشناس هنرمند - ( ۱۳٩۱/٧/٢٠ )
 • آیا اندیشه گرفتار زبان است؟ - ( ۱۳٩۱/٧/٢٠ )
 • یاکوبسن - ( ۱۳٩۱/٧/٢٠ )
 • دستور گشتاری - ( ۱۳٩۱/٧/٢٠ )
 • واژه شناسی - ( ۱۳٩۱/٧/٢٠ )
 • ترجمه ی اشعار مولانا - ( ۱۳٩۱/٧/٢٠ )
 • ترجمه شناسی - ( ۱۳٩۱/٧/٢٠ )
 • پیرامون ترجمه - ( ۱۳٩۱/٧/٢٠ )
 • تکنیکهای ترجمه (2) - ( ۱۳٩۱/٧/٢٠ )
 • تکنیکهای ترجمه (3) - ( ۱۳٩۱/٧/٢٠ )
 • نظریه ترجمه، دیروز و امروز دکتر علی خزاعی فر (دانشگاه فردوسی مشهد) - ( ۱۳٩۱/٧/٢٠ )
 • شرایط لازم برای مترجم - ( ۱۳٩۱/٧/٢٠ )
 • مروری بر دیدگاه والتر بنیامین در "نظریه ترجمه" - ( ۱۳٩۱/٧/٢٠ )
 • ویژگی های یک ترجمه ی خوب ادبی - ( ۱۳٩۱/٧/٢٠ )
 • نگاهى به کتاب «مجذوب زبان» اثر یوجین نایدا - ( ۱۳٩۱/٧/٢٠ )
 • گفتمان وترجمه A - ( ۱۳٩۱/٧/٢٠ )
 • گفتمان وترجمه A - ( ۱۳٩۱/٧/٢٠ )
 • گفتمان و ترجمهa-B - ( ۱۳٩۱/٧/٢٠ )
 • تحلیل معنایی از دید نایدا - ( ۱۳٩۱/٧/٢٠ )
 • تکنیکهای ترجمه (1) - ( ۱۳٩۱/٧/٢٠ )
 • بررسی مقابله‌ای دو برگردان فارسی از مسخ کافکا با رویکردی به نظریهء روش‌های ترجمه - ( ۱۳٩۱/٧/٢٠ )
 • بررسی مقابله ای ترجمه در دوره استعمار و دوره پسااستعماری - ( ۱۳٩۱/٧/٢٠ )
 • بررسی مقابله ای ترجمه استعارات رنگ در دو ترجمه انگلیسی از شاهنامه فردوسی - ( ۱۳٩۱/٧/٢٠ )
 • بررسی مقابله ای ترجمه اصطلاحات فرهنگ محور غزلیات حافظ و برگردانهای انگلیسی آن تو - ( ۱۳٩۱/٧/٢٠ )
 • کاربرد عوامل انسجامی در ترجمه: بررسی مقابله ای متون فارسی و ترجمه های انگلیسی آن - ( ۱۳٩۱/٧/٢٠ )
 • گزارش نخستین هم اندیشی سراسری فعالان عرصه ترجمه در ایران - ( ۱۳٩۱/٧/۱٧ )
 • تاثیر داشتن یک رزومه خوب بر اشتغال مترجمان - ( ۱۳٩۱/٧/۱٧ )
 • حافظه ترجمه - ( ۱۳٩۱/٧/۱٧ )
 • عملیات حافظه ترجمه - ( ۱۳٩۱/٧/۱٧ )
 • 1000 ضرب المثل انگلیسی - ( ۱۳٩۱/٧/۱٧ )
 • دیکشنری جامع ضرب المثل های انگلیسی - ( ۱۳٩۱/٧/۱٧ )
 • مدیریت واژگان - ( ۱۳٩۱/٧/۱٧ )
 • magic of english - ( ۱۳٩۱/٧/۱٧ )
 • ترجمه به سبک ایرانی - ( ۱۳٩۱/٧/۱٧ )
 • نکات قابل توجه در ترجمه ی گفتگو - ( ۱۳٩۱/٧/۱٤ )
 • مهم ترین روش های ترجمه شعر - ( ۱۳٩۱/٧/۱٤ )
 • ترجمه،ظرافت ها، پیچیدگی ها و لغزش ها - ( ۱۳٩۱/٧/۱٤ )
 • ه در باره ترجمه ماشینی MACHINE TRANSLATION - ( ۱۳٩۱/٧/۱٤ )
 • برای مترجمین به روز ! - ( ۱۳٩۱/٧/۱٤ )
 • دانلود چند کتاب مفید برای مترجمان - ( ۱۳٩۱/٧/۱٤ )
 • ترجمه ماشینی چیست ؟ - ( ۱۳٩۱/٧/۱٤ )
 • ویراستار همگام با مترجم - ( ۱۳٩۱/٧/۱٤ )
 • مترجمین آینده : تواناییها و الزامات ...... - ( ۱۳٩۱/٧/۱٤ )
 • معرفی یک مجله جدید برای مترجمان - تربیت مترجم شفاهی و مکتوب - ( ۱۳٩۱/٧/۱٤ )
 • نرم افزارهای مورد نیاز مترجمین ( شفاهی و کتبی ) - ( ۱۳٩۱/٧/۱٤ )
 • آمادگی حرفه ای مترجمین - ( ۱۳٩۱/٧/۱٤ )
 • آشنایی با انجمن مترجمین امریکا - ( ۱۳٩۱/٧/۱٤ )
 • ابزارهای الکترونیکی ترجمه - ( ۱۳٩۱/٧/۱٤ )
 • هفت گفتار درباره ترجمه - ( ۱۳٩۱/٧/۱٤ )
 • متن سخنرانی خانم طاهری در باره ترجمه - ( ۱۳٩۱/٧/۱٤ )
 • روش‌های ترجمه عناصر متفاوت فرهنگی - ( ۱۳٩۱/٧/۱٤ )
 • روش های ترجمه - ( ۱۳٩۱/٧/۱٤ )
 • گفتگوی علی صلح جو با دکتر علی خزاعی فر در باره ترجمه ادبی در ایران - ( ۱۳٩۱/٧/۱٤ )
 • عوامل اجتماعی دخیل در ایجاد "ترجمه ناپذیری ها" و "ترجمه ناشدنی ها - ( ۱۳٩۱/٧/۱٤ )
 • پلیس زبان ، نگهبان زبان یا ... - ( ۱۳٩۱/٧/۱٤ )
 • translation as a language learning tool - ( ۱۳٩۱/٧/۱٤ )
 • ماهیت و نقش هنجار ها در ترجمه - ( ۱۳٩۱/٧/۱٤ )
 • Back-translation for cross-cultural research - ( ۱۳٩۱/٧/۱٢ )
 • Back-translation for cross-cultural research - ( ۱۳٩۱/٧/۱٢ )
 • Dictionary methods for cross-lingual information retrieval - ( ۱۳٩۱/٧/۱٢ )
 • Online large-margin training of syntactic and structural translation features - ( ۱۳٩۱/٧/۱٢ )
 • Improved statistical machine translation using paraphrases - ( ۱۳٩۱/٧/۱٢ )
 • Improved statistical machine translation using paraphrases - ( ۱۳٩۱/٧/۱٢ )
 • Minimum error rate training in statistical machine translation - ( ۱۳٩۱/٧/۱٢ )
 • Statistical phrase-based translation - ( ۱۳٩۱/٧/۱٢ )
 • A TREC evaluation of query translation methods for multi-lingual text retrieval - ( ۱۳٩۱/٧/۱٢ )
 • methods for conducting test and attitude scale translations - ( ۱۳٩۱/٧/۱٢ )
 • Statistical significance tests for machine translation evaluation - ( ۱۳٩۱/٧/۱٢ )
 • Maximum likelihood and discriminative training of direct translation models - ( ۱۳٩۱/٧/۱٢ )
 • Retrospection methods in translator training and translation research - ( ۱۳٩۱/٧/۱٢ )
 • This paper investigates the task of training discriminatively a phrase based SMT - ( ۱۳٩۱/٧/۱٢ )
 • methods for a course in translation theory - ( ۱۳٩۱/٧/۱٢ )
 • Discriminative training and maximum entropy models for statistical machine trans - ( ۱۳٩۱/٧/۱٢ )
 • methods for a course in translation theory - ( ۱۳٩۱/٧/۱٢ )
 • Proper Names in Translations for Children - ( ۱۳٩۱/٦/٢٧ )
 • Translating Proper Names - ( ۱۳٩۱/٦/٢٧ )
 • Exonym and endonym - ( ۱۳٩۱/٦/٢٧ )
 • Proper Names in Translation: An Explanatory Attempt - ( ۱۳٩۱/٦/٢٧ )
 • Translation of Proper Nouns - ( ۱۳٩۱/٦/٢٧ )
 • Interpreting Proper Names - ( ۱۳٩۱/٦/٢٧ )
 • Machine Transliteration of Proper Names - ( ۱۳٩۱/٦/٢٧ )
 • proper names in Web queries are still difficult to be translated - ( ۱۳٩۱/٦/٢٧ )
 • Proper nouns - English A to Z - ( ۱۳٩۱/٦/٢٧ )
 • A Dictionary Of the Proper Names of the Old and New Testament - ( ۱۳٩۱/٦/٢٧ )
 • Recognition and translation Arabic-French of Named Entities - ( ۱۳٩۱/٦/٢٧ )
 • What's in a Name?: Proper Names in Arabic Cross Language - ( ۱۳٩۱/٦/٢٧ )
 • power of shaping the image of the source language culture among readers - ( ۱۳٩۱/٦/٢٧ )
 • The Strategies for Translating Proper Names in Children's Literature - ( ۱۳٩۱/٦/٢٧ )
 • Handling Proper Nouns in Machine Translation from English - ( ۱۳٩۱/٦/٢٧ )
 • A Pattern Matching Method for Finding Noun and Proper Noun - ( ۱۳٩۱/٦/٢٧ )
 • Translating Transliterations - ( ۱۳٩۱/٦/٢٧ )
 • Recognizing proper names is only one of many possible needs of NLP applications - ( ۱۳٩۱/٦/٢٧ )
 • Translating proper nouns - What are the pros and cons - ( ۱۳٩۱/٦/٢٧ )
 • Translation of Proper Names - ( ۱۳٩۱/٦/٢٧ )
 • Translation of proper names - part 1 - ( ۱۳٩۱/٦/٢٧ )
 • PROPER NAMES IN TRANSLATION - ( ۱۳٩۱/٦/٢٧ )
 • How to Translate Proper Names - ( ۱۳٩۱/٦/٢٧ )
 • CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS E-BOOKS - ( ۱۳٩۱/٦/۱٩ )
 • Access to Online Journals/Databases 2012 - ( ۱۳٩۱/٦/۱٩ )
 • LIST OF E - JOURNALS - ( ۱۳٩۱/٦/۱٩ )
 • Lost in Translation? Civil Society - ( ۱۳٩۱/٦/۱٩ )
 • The Role of Translators-Interpreters in Contemporary Society - ( ۱۳٩۱/٦/۱٩ )
 • The Role of Translation in Second Language Acquisition - ( ۱۳٩۱/٦/۱٩ )
 • Studies on translation and multilingualism - ( ۱۳٩۱/٦/۱٩ )
 • List of Online Translations of the Holy Quran - ( ۱۳٩۱/٦/۱٩ )
 • English Translation of the Holy Quran with Short Notes - ( ۱۳٩۱/٦/۱٩ )
 • (Quran) Bangla Anubad - Translation and Commentary on The Holy - ( ۱۳٩۱/٦/۱٩ )
 • Translation & Tafseer of Holy Quran (pdf files) in simple English - ( ۱۳٩۱/٦/۱٩ )
 • Noble Quran English Translation by Abdullah Yusuf Ali - ( ۱۳٩۱/٦/۱٩ )
 • The Qur'an - ( ۱۳٩۱/٦/۱٩ )
 • Al-Quran English Translation - ( ۱۳٩۱/٦/۱٩ )
 • Download The Holy Quran [Free] - English | French | German - ( ۱۳٩۱/٦/۱٩ )
 • MACHINE TRANSLATION An Introductory Guide - ( ۱۳٩۱/٦/۱٩ )
 • Translation and Text Transfer - ( ۱۳٩۱/٦/۱٩ )
 • How to Succeed as a Freelance Translator - ( ۱۳٩۱/٦/۱٩ )
 • Translation in Practice - ( ۱۳٩۱/٦/۱٩ )
 • Translation: An Advanced Resource Book - ( ۱۳٩۱/٦/۱٩ )
 • Malayalam Translation of Holy Qur'an - ( ۱۳٩۱/٦/۱٩ )
 • The Translator's Invisibility: A History of Translation - ( ۱۳٩۱/٦/۱٩ )
 • Translation Research Projects - ( ۱۳٩۱/٦/۱۸ )
 • Form, Function, and the “Literal Meaning” Fallacy - ( ۱۳٩۱/٦/۱۸ )
 • TRANSLATION AS A MEANS OF CROSS-CULTURAL - ( ۱۳٩۱/٦/۱۸ )
 • Translation Studies, Third Edition - ( ۱۳٩۱/٦/۱۸ )
 • Communication across languages and cultures - ( ۱۳٩۱/٦/۱۸ )
 • Literary Translation - ( ۱۳٩۱/٦/۱٧ )
 • MEANING AND TRANSLATION - ( ۱۳٩۱/٦/۱٧ )
 • 8 CHAPTER II THEORETICAL FOUNDATION 2.1 Translation - ( ۱۳٩۱/٦/۱٧ )
 • Knowledge Translation - ( ۱۳٩۱/٦/۱٧ )
 • TRANSLATION AND MEANING, Part - ( ۱۳٩۱/٦/۱٧ )
 • Total meaning and equivalence in translation - ( ۱۳٩۱/٦/۱٧ )
 • Interpreting the Meaning of Translation - ( ۱۳٩۱/٦/۱٧ )
 • Translation Meaning and Definition - ( ۱۳٩۱/٦/۱٧ )
 • Meaning-Based Translation (Mildred Larson) - ( ۱۳٩۱/٦/۱٧ )
 • Translation and Text Transfer - ( ۱۳٩۱/٦/۱٧ )
 • Meaning of TRANSLATION - ( ۱۳٩۱/٦/۱٧ )
 • Consequences of Translation Ambiguity for Bilingual Word Meaning - ( ۱۳٩۱/٦/۱٧ )
 • Extracting Multiword Translation Equivalents Using Hybrid Strategy - ( ۱۳٩۱/٦/۱٠ )
 • Extracting Multiword Translation Equivalents Using Hybrid Strategy - ( ۱۳٩۱/٦/۱٠ )
 • Componential Analysis of Equivalents in Multimodal Translation - ( ۱۳٩۱/٦/۱٠ )
 • WORD SENSE CLUSTERING BASED ON TRANSLATION - ( ۱۳٩۱/٦/۱٠ )
 • Equivalence in terminology - ( ۱۳٩۱/٦/۱٠ )
 • An Analysis of Translation Equivalents of Japanese-Mongolian - ( ۱۳٩۱/٦/۱٠ )
 • Translation equivalence and lexicalization - ( ۱۳٩۱/٦/۱٠ )
 • A Transitive Model for Extracting Translation Equivalents of Web - ( ۱۳٩۱/٦/۱٠ )
 • THE CASES OF NON-EQUIVALENCE BETWEEN ENGLISH - ( ۱۳٩۱/٦/۱٠ )
 • Construct Equivalence on Translated Achievement Tests - ( ۱۳٩۱/٦/۱٠ )
 • Category Translation - ( ۱۳٩۱/٦/۱٠ )
 • The Translator Intro - ( ۱۳٩۱/٦/۱٠ )
 • Towards a humour switch for machine translation - ( ۱۳٩۱/٦/۱٠ )
 • Translating humour - ( ۱۳٩۱/٦/۱٠ )
 • Linguistic mechanisms of humour subtitling - ( ۱۳٩۱/٦/۱٠ )
 • Covert Ideologies in Pidgin-English Translation Humor - ( ۱۳٩۱/٦/۱٠ )
 • THE SENTENCE AS A UNIT OF TRANSLATION - ( ۱۳٩۱/٦/٤ )
 • Sentence Simplification by Monolingual Machine Translation - ( ۱۳٩۱/٦/٤ )
 • Machine Translation of Sentences with Fixed Expressions - ( ۱۳٩۱/٦/٤ )
 • Perfect knowledge of sentence - ( ۱۳٩۱/٦/٤ )
 • STS: An Experimental Sentence Translation System - ( ۱۳٩۱/٦/٤ )
 • A Monolingual Tree-based Translation Model for Sentence - ( ۱۳٩۱/٦/٤ )
 • Sentence-for-sentence translation - ( ۱۳٩۱/٦/٤ )
 • Sentence-for-sentence translation - ( ۱۳٩۱/٦/٤ )
 • Statistical Machine Translation - ( ۱۳٩۱/٦/۱ )
 • Robust Machine Translation for Multi-Domain Tasks - ( ۱۳٩۱/٦/۱ )
 • Doctor's Thesis Extracting Translation - ( ۱۳٩۱/٦/۱ )
 • Acomparative study of terminology management - ( ۱۳٩۱/٦/۱ )
 • Indeterminacy of Translation Lecture - ( ۱۳٩۱/٦/۱ )
 • Excerpt of Doctoral Thesis - ( ۱۳٩۱/٦/۱ )
 • The Indeterminacy of Quine's Indeterminacy Thesis - ( ۱۳٩۱/٦/۱ )
 • Department of English and American Studies English - ( ۱۳٩۱/٦/۱ )
 • TRANSLATION AND READERSHIP - ( ۱۳٩۱/٦/۱ )
 • The thesis statement in translations of academic discourse - ( ۱۳٩۱/٦/۱ )
 • Master of Arts in Cultural Translation - ( ۱۳٩۱/٦/۱ )
 • CONSTRUCTING PATHWAYS TO TRANSLATION - ( ۱۳٩۱/٦/۱ )
 • A STUDY OF TRANSLATION STRATEGIES IN GUILLAUME OYONO - ( ۱۳٩۱/٦/۱ )
 • LYING IN TRANSLATION A Thesis Submitted to the Graduate - ( ۱۳٩۱/٦/۱ )
 • Master of Arts in MASTER'S THESIS Translation and Gender - ( ۱۳٩۱/٦/۱ )
 • Narratives in and of Translation - ( ۱۳٩۱/٥/٢۸ )
 • On the importance of translation: State and civil society support - ( ۱۳٩۱/٥/٢۸ )
 • cultural studies - ( ۱۳٩۱/٥/٢۸ )
 • The Role of Translation Initiation Regulation in Haematopoiesis - ( ۱۳٩۱/٥/٢۸ )
 • Children's Literature and its Translation - ( ۱۳٩۱/٥/٢۸ )
 • The Translator's Invisibility: A History of Translation - ( ۱۳٩۱/٥/٢۸ )
 • Translation in the informational society - ( ۱۳٩۱/٥/٢۸ )
 • What Role Do Translation Programs Have in Universities - ( ۱۳٩۱/٥/٢۸ )
 • The Role of Literary Translation - ( ۱۳٩۱/٥/٢۸ )
 • The Role of Translators-Interpreters in Contemporary Society - ( ۱۳٩۱/٥/٢۸ )
 • Studies on translation and multilingualism - ( ۱۳٩۱/٥/٢۸ )
 • TRANSLATION, INTERPRETING, INTERCULTURAL STUDIES - ( ۱۳٩۱/٥/٢٧ )
 • Category Translation - ( ۱۳٩۱/٥/٢٧ )
 • University of Gdańsk Shifts of meaning in humour translation - ( ۱۳٩۱/٥/٢٧ )
 • THE TRANSLATION OF HUMOUR IN ROALD DAHL'S PARODY - ( ۱۳٩۱/٥/٢٧ )
 • Wordplay in translation - ( ۱۳٩۱/٥/٢٧ )
 • A cognitive approach to the translation of metonymy-based humor - ( ۱۳٩۱/٥/٢٧ )
 • The perception of subtitled humor in Italy - ( ۱۳٩۱/٥/٢٧ )
 • The perception of subtitled humor in Italy - ( ۱۳٩۱/٥/٢۳ )
 • 1.11 Translation of humour for screen - ( ۱۳٩۱/٥/٢۳ )
 • Humor theory and translation research: Proper names - ( ۱۳٩۱/٥/٢۳ )
 • Differences in the Transference of Humor and Personification - ( ۱۳٩۱/٥/٢۳ )
 • Translating humor - ( ۱۳٩۱/٥/٢۳ )
 • Translating humour - ( ۱۳٩۱/٥/٢۳ )
 • Linguistic mechanisms of humour subtitling - ( ۱۳٩۱/٥/٢۳ )
 • Towards a humour switch for machine translation - ( ۱۳٩۱/٥/٢۳ )
 • The Translation of Verbally-Expressed Humour on Screen - ( ۱۳٩۱/٥/٢۳ )
 • Covert Ideologies in Pidgin-English Translation Humor - ( ۱۳٩۱/٥/٢۳ )
 • Humor in translation - ( ۱۳٩۱/٥/٢۳ )
 • EXAMINING ENGLISH-GERMAN TRANSLATION AMBIGUITY USING - ( ۱۳٩۱/٥/۱٩ )
 • Resolving Translation Ambiguity - ( ۱۳٩۱/٥/۱٩ )
 • Ambiguity in translation - ( ۱۳٩۱/٥/۱٩ )
 • Comparing different approaches to treat Translation Ambiguity - ( ۱۳٩۱/٥/۱٩ )
 • On The Translation of Structural Ambiguity - ( ۱۳٩۱/٥/۱٩ )
 • Translational ambiguity rephrased - ( ۱۳٩۱/٥/۱٩ )
 • translations of ambiguity - translate ambiguity - ( ۱۳٩۱/٥/۱٩ )
 • Running Head: Translation Ambiguity - ( ۱۳٩۱/٥/۱٩ )
 • Language Ambiguity: A Curse and a Blessing - ( ۱۳٩۱/٥/۱٩ )
 • Translation ambiguity - ( ۱۳٩۱/٥/۱٩ )
 • "Translation as Social Action: Brecht's 'Political Texts' in Gr - ( ۱۳٩۱/٥/۱۳ )
 • همایش ترجمه - ( ۱۳٩۱/٥/٧ )
 • Taxonomy - ( ۱۳٩۱/٥/٦ )
 • Taxonomy of bloom - ( ۱۳٩۱/٥/٦ )
 • taxonomy of learning - ( ۱۳٩۱/٥/٦ )
 • Cross-Lingual Query Classification - ( ۱۳٩۱/٥/٦ )
 • On the practice of error analysis for machine translation evaluation - ( ۱۳٩۱/٥/٦ )
 • A Taxonomy of Model Transformations - ( ۱۳٩۱/٥/٦ )
 • Experimental training in the application of translation strategies - ( ۱۳٩۱/٥/٦ )
 • Translating Theory and Research Into Practice - ( ۱۳٩۱/٥/٦ )
 • Bloom's Taxonomy, Expanding Its Meaning - ( ۱۳٩۱/٥/٦ )
 • Probes in a Taxonomy of Factored Phrase-Based Models - ( ۱۳٩۱/٥/٦ )
 • how is culture rendered in subtitles - ( ۱۳٩۱/٥/٦ )
 • two stage-taxonomy of machine translation - ( ۱۳٩۱/٥/٦ )
 • A Comparison of Arabic Literature Translation into English - ( ۱۳٩۱/٥/٦ )
 • ON THE APPLICABILITY OF OXFORD'S TAXONOMY OF LEARNER - ( ۱۳٩۱/٥/٦ )
 • Combining statistical and semantic approaches to the translation - ( ۱۳٩۱/٥/٦ )
 • An English-Portuguese parallel corpus of questions - ( ۱۳٩۱/٥/٦ )
 • A Taxonomy of Human Translation Styles - ( ۱۳٩۱/٥/٦ )
 • Taxonomic incommensurability - ( ۱۳٩۱/٥/٦ )
 • translation strategies use - ( ۱۳٩۱/٥/٦ )
 • Multidimensional Translation: Semantics turned Semiotics - ( ۱۳٩۱/٥/٦ )
 • Taxonomy Updating, Combining, and Translating - ( ۱۳٩۱/٥/٦ )
 • Data Translation Between Taxonomies - ( ۱۳٩۱/٥/٦ )
 • Minimally supervised multilingual taxonomy and translation lexicon - ( ۱۳٩۱/٥/٦ )
 • THE SEMANTICS OF FEMALE DEVALUATION - ( ۱۳٩۱/٥/٢ )
 • A Model of Translation Based on Proverbs and Their Metaphors - ( ۱۳٩۱/٥/٢ )
 • The Structure and Texture of English Translations - ( ۱۳٩۱/٥/٢ )
 • Proverbs - ( ۱۳٩۱/٥/٢ )
 • CULTURAL CONNOTATION OF ANIMALS IN TRANSLATION - ( ۱۳٩۱/٥/٢ )
 • Introduction to the Book of Proverbs - ( ۱۳٩۱/٥/٢ )
 • Overview of Proverbs - ( ۱۳٩۱/٥/٢ )
 • Analyzing and Utilizing Receptor Language Proverb Forms in ... - ( ۱۳٩۱/٥/٢ )
 • THE BIBLE TRANSLATOR - UBS Translations - ( ۱۳٩۱/٥/٢ )
 • AN EXAMINATION OF PROVERBS - ( ۱۳٩۱/٥/٢ )
 • Comparing Proverbs and Their Translatability - ( ۱۳٩۱/٥/٢ )
 • A MODEL FOR TRANSLATING METAPHORS IN PROVERBS - ( ۱۳٩۱/٥/٢ )
 • Title of paper : The Translation of Arabic Proverbs - ( ۱۳٩۱/٥/٢ )
 • Translating English proverbs into Persian - ( ۱۳٩۱/٥/٢ )
 • A New English Translation of the Septuagint. 25 Proverbs - ( ۱۳٩۱/٥/٢ )
 • Into the American Idiom: William Carlos Williams - ( ۱۳٩۱/٤/۳٠ )
 • TRANSLATING COLLOQUIAL IDIOMS/METAPHORS - ( ۱۳٩۱/٤/۳٠ )
 • Identifying the translations of idiomatic expressions using TransSearch - ( ۱۳٩۱/٤/۳٠ )
 • The Treatment of "idioms" by a Translating Machine - ( ۱۳٩۱/٤/۳٠ )
 • Strategies for Translating Idioms and Culturally-bound Expressions - ( ۱۳٩۱/٤/۳٠ )
 • Translating 'Son of God' - ( ۱۳٩۱/٤/۳٠ )
 • TRANSLATION PROCEDURES AND PROBLEMS OF COLOR - ( ۱۳٩۱/٤/۳٠ )
 • Analysis of idiom translation - ( ۱۳٩۱/٤/۳٠ )
 • Analysis of idiom translation - ( ۱۳٩۱/٤/۳٠ )
 • Idiom Treatment Experiments in Machine Translation - ( ۱۳٩۱/٤/۳٠ )
 • IDIOMS BETWEEN MOTIVATION AND TRANSLATION - ( ۱۳٩۱/٤/۳٠ )
 • Translating Idioms - ( ۱۳٩۱/٤/۳٠ )
 • 1 Introduction - ( ۱۳٩۱/٤/۳٠ )
 • MUSLIM -IDIOM BIBLE TRANSLATIONS - ( ۱۳٩۱/٤/۳٠ )
 • Problems of Idioms in Translation Case Study - ( ۱۳٩۱/٤/۳٠ )
 • TRANSLATING IDIOMS: A case study on Donna Tartt's The Secret - ( ۱۳٩۱/٤/۳٠ )
 • Translation of verbal idioms - ( ۱۳٩۱/٤/۳٠ )
 • Teaching Statistical Machine Translation - ( ۱۳٩۱/٤/۳٠ )
 • Speech Translation Performance of Statistical Dependency - ( ۱۳٩۱/٤/۳٠ )
 • Syntactic Phrase-Based Statistical Machine Translation - ( ۱۳٩۱/٤/۳٠ )
 • Parsing Long English Sentences with Pattern Rules - ( ۱۳٩۱/٤/۳٠ )
 • Phrase-Based Translation Models - ( ۱۳٩۱/٤/۳٠ )
 • Continuous Text Translation Using Text Modeling - ( ۱۳٩۱/٤/۳٠ )
 • 1 Title: ERRORS IN THE TRANSLATION OF TOPIC - ( ۱۳٩۱/٤/۳٠ )
 • Performatives as a key to modes of translational discourse - ( ۱۳٩۱/٤/۳٠ )
 • TRUTH, MEANING, AND TRANSLATION - ( ۱۳٩۱/٤/۳٠ )
 • RETHINKING TRANSLATION IN THE SECOND LANGUAGE - ( ۱۳٩۱/٤/۳٠ )
 • Example Based English to Bengali Machine Translation - ( ۱۳٩۱/٤/۳٠ )
 • What's in a translation rule - ( ۱۳٩۱/٤/۳٠ )
 • The Role of Agreement in the Translation Process - ( ۱۳٩۱/٤/۳٠ )
 • Technology and translation - ( ۱۳٩۱/٤/۳٠ )
 • TOWARDS THE SEMANTICS OF SENTENCE ADVERBIALS - ( ۱۳٩۱/٤/۳٠ )
 • FrameNet as a resource for paraphrase research - ( ۱۳٩۱/٤/٢٠ )
 • رابطه تقابل معکوس - ( ۱۳٩۱/٤/٢٠ )
 • Dependency Structures for Statistical Machine Translation - ( ۱۳٩۱/٤/۱٩ )
 • learning the elatent structure of translation - ( ۱۳٩۱/٤/۱٩ )
 • the relationship between the knowledge of sentence - ( ۱۳٩۱/٤/۱٩ )
 • Learning Hierarchical Translation Structure with Linguistic - ( ۱۳٩۱/٤/۱٩ )
 • A Structure-preserving Clause Form Translation - ( ۱۳٩۱/٤/۱٩ )
 • structure in machine translation - ( ۱۳٩۱/٤/۱٩ )
 • structure trees in syntax - ( ۱۳٩۱/٤/۱٩ )
 • STRUCTURAL NON-CORRESPONDENCE IN TRANSLATION - ( ۱۳٩۱/٤/۱٩ )
 • TRANSLATION BY STRUCTURAL CORRESPONDENCES - ( ۱۳٩۱/٤/۱٩ )
 • Structure and Dynamics of the World System of Translation - ( ۱۳٩۱/٤/۱٩ )
 • Translation initiation: structures, mechanisms and evolution - ( ۱۳٩۱/٤/۱٩ )
 • On The Translation of Structural Ambiguity - ( ۱۳٩۱/٤/۱٩ )
 • ترجمه ساختار به ساختار - ( ۱۳٩۱/٤/۱٩ )
 • referential meaning - ( ۱۳٩۱/٤/۱٤ )
 • REFERENTIAL DESCRIPTIONS AND CONVERSATIONAL - ( ۱۳٩۱/٤/۱٤ )
 • a case study in the referential and experiential meaning - ( ۱۳٩۱/٤/۱٤ )
 • Theories of meaning and different perspectives on information - ( ۱۳٩۱/٤/۱٤ )
 • Chapter 4 Approaches to meaning and mental representation - ( ۱۳٩۱/٤/۱٤ )
 • It) Gesture and referential meaning - ( ۱۳٩۱/٤/۱٤ )
 • referential meaning - ( ۱۳٩۱/٤/۱٤ )
 • theories of meaning - ( ۱۳٩۱/٤/۱٤ )
 • Translation Theory - ( ۱۳٩۱/٤/۱۳ )
 • Process of translation from the psycholinguistic perspective - ( ۱۳٩۱/٤/۱۳ )
 • Translation theories - ( ۱۳٩۱/٤/۱۳ )
 • Early Theories of Translation - ( ۱۳٩۱/٤/۱۳ )
 • A History of Bible Translation and Translation Theory - ( ۱۳٩۱/٤/۱۳ )
 • Difficulties and Problems Facing English Students - ( ۱۳٩۱/٤/۱۳ )
 • TRANSLATION STUDIES BIBLIOGRAPHY - ( ۱۳٩۱/٤/۱۳ )
 • Approaches to the Teaching of Translation - ( ۱۳٩۱/٤/۱۳ )
 • Feminist Translation Strategies: Different or Derived - ( ۱۳٩۱/٤/۱۳ )
 • Identification, Concept and Bibliometric Analyses of Knowledge - ( ۱۳٩۱/٤/۱۳ )
 • Word Sense Discovery and Disambiguation - ( ۱۳٩۱/٤/۱٠ )
 • Natural Language Processing and Machine Translation - ( ۱۳٩۱/٤/۱٠ )
 • AN ANALYSIS OF LEXICAL RELATION - ( ۱۳٩۱/٤/۱٠ )
 • International Workshop on Using Linguistic Information for Hybrid - ( ۱۳٩۱/٤/۱٠ )
 • Recognizing collocational constraints for translation selection - ( ۱۳٩۱/٤/۱٠ )
 • Lexical Translation and Conceptual Hierarchies - ( ۱۳٩۱/٤/۱٠ )
 • Strategies and Methods in Dealing with Culture Specific - ( ۱۳٩۱/٤/۱٠ )
 • Semantic Mirrors - ( ۱۳٩۱/٤/۱٠ )
 • TRANSLATING FOR THE WEB - ( ۱۳٩۱/٤/۱٠ )
 • Translations as a Semantic Knowledge Source - ( ۱۳٩۱/٤/۱٠ )
 • Extracting Hyponymy Patterns in Tibetan Language to Enrich - ( ۱۳٩۱/٤/۱٠ )
 • Using Synonyms for Arabic-to-English Example-Based Translation - ( ۱۳٩۱/٤/۱٠ )
 • Semantic Relations in Bilingual Lexicons - ( ۱۳٩۱/٤/۱٠ )
 • Lexical Association Measures - Collocation Extraction - ( ۱۳٩۱/٤/۱٠ )
 • Right or Wrong. Combining lexical resources in the EuroWordNet - ( ۱۳٩۱/٤/۱٠ )
 • THINKING ARABIC TRANSLATION Supplement - ( ۱۳٩۱/٤/۱٠ )
 • monolingual hyponymy - ( ۱۳٩۱/٤/۱٠ )
 • Automated Translation of Semantic Relationships - ( ۱۳٩۱/٤/۱٠ )
 • translation as semantic mirrors - ( ۱۳٩۱/٤/۱٠ )
 • Interactive word alignment - Machine Translation Archive - ( ۱۳٩۱/٤/۱٠ )
 • زبان روی دو محوری کار می‌کند - ( ۱۳٩۱/٤/٩ )
 • تضادهای صوتی - ( ۱۳٩۱/٤/٩ )
 • نظریه زبانی مقوله و میزان - ( ۱۳٩۱/٤/٩ )
 • اصول نظریه عمومی زبان - ( ۱۳٩۱/٤/٩ )
 • implicit - ( ۱۳٩۱/٤/٩ )
 • implicit information - ( ۱۳٩۱/٤/٩ )
 • Explicit information - ( ۱۳٩۱/٤/٩ )
 • SITUATIONAL MEANING - ( ۱۳٩۱/٤/٩ )
 • ORGANIZATIONAL MEANING - ( ۱۳٩۱/٤/٩ )
 • REFERENTIAL MEANING - ( ۱۳٩۱/٤/٩ )
 • meaning - ( ۱۳٩۱/٤/٩ )
 • communication situation - ( ۱۳٩۱/٤/٩ )
 • Semantic structure - ( ۱۳٩۱/٤/٩ )
 • Semantic structure - ( ۱۳٩۱/٤/٩ )
 • surface structure - ( ۱۳٩۱/٤/٩ )
 • Idiomatic translations - ( ۱۳٩۱/٤/٩ )
 • ترجمه ناپذیری فرهنگی - ( ۱۳٩۱/٤/٥ )
 • بررسی مقابله ای - ( ۱۳٩۱/٤/٥ )
 • بررسی مقابله ای جمله - ( ۱۳٩۱/٤/٥ )
 • گونه‏های گذرا - ( ۱۳٩۱/٤/٤ )
 • گونه‏های زبانی در ترجمه - ( ۱۳٩۱/٤/٤ )
 • انواع فاعل - ( ۱۳٩۱/٤/٤ )
 • لایه های معنایی یا نقش های سه گانه جمله - ( ۱۳٩۱/٤/٤ )
 • ساختار متنی در جمله - ( ۱۳٩۱/٤/٤ )
 • form and meaning - ( ۱۳٩۱/٤/۳ )
 • تقسیم‏بندی ابهام‏ها - ( ۱۳٩۱/٤/۳ )
 • ساختار - ( ۱۳٩۱/٤/۳ )
 • عناصر ساختاری - ( ۱۳٩۱/٤/۳ )
 • جمله - ( ۱۳٩۱/٤/۳ )
 • معنای دلالتی و معنای ارتباطی - ( ۱۳٩۱/٤/۳ )
 • معنای همایشی - ( ۱۳٩۱/٤/۳ )
 • عناصر واژگانی و ترجمه - ( ۱۳٩۱/٤/۳ )
 • زبانشناسی ساختاری و معنای عناصر واژگانی: - ( ۱۳٩۱/٤/۳ )
 • کلمات قاموسی و کلمات دستوری - ( ۱۳٩۱/٤/۳ )
 • مجموعه همایشی - ( ۱۳٩۱/٤/۳ )
 • عناصر واژگانی و ترجمه - ( ۱۳٩۱/٤/۳ )
 • رابطة تقابل معکوس - ( ۱۳٩۱/٤/۳ )
 • رابطة تقابل تناقضی: - ( ۱۳٩۱/٤/۳ )
 • ۱۳٩۱/٤/۳ - ( ۱۳٩۱/٤/۳ )
 • رابطة تقابل تکمیلی یا تضاد دوگانه - ( ۱۳٩۱/٤/۳ )
 • رابطه شمولیت - ( ۱۳٩۱/٤/۳ )
 • رابطه هم‏معنایی - ( ۱۳٩۱/٤/۳ )
 • ساختار معنایی - ( ۱۳٩۱/٤/۳ )
 • روابط جانشینی - ( ۱۳٩۱/٤/۳ )
 • روابط همنشینی - ( ۱۳٩۱/٤/۳ )
 • ارزش عناصر زبانی - ( ۱۳٩۱/٤/٢ )
 • ترجمه ناپذیری فرهنگی - ( ۱۳٩۱/٤/٢ )
 • ترجمه ناپذیری زبانی - ( ۱۳٩۱/٤/٢ )
 • ویژگیهای مهم نقشی - ( ۱۳٩۱/٤/٢ )
 • انواع ترجمه - ( ۱۳٩۱/٤/٢ )
 • ترجمه تحت اللفظی - ( ۱۳٩۱/٤/٢ )
 • ترجمه وابسته به ردیف یا کلمه به کلمه: - ( ۱۳٩۱/٤/٢ )
 • ترجمه آزاد - ( ۱۳٩۱/٤/٢ )
 • Words vs. Pictures: Perceived Impact and Connotative Meaning - ( ۱۳٩۱/۳/٢٩ )
 • underestanding connotative meaning - ( ۱۳٩۱/۳/٢٩ )
 • CONNOTATIVE MEANING IN VERBAL LEARNING1 - ( ۱۳٩۱/۳/٢٩ )
 • معنای تجربی - ( ۱۳٩۱/۳/٢٩ )
 • Types of connotative meaning - ( ۱۳٩۱/۳/٢٩ )
 • connotative meaning - ( ۱۳٩۱/۳/٢٩ )
 • Associative meaning comprises four types: connotative meaning, stylistic meaning - ( ۱۳٩۱/۳/٢٩ )
 • the connotative meaning of the word is the associated meanings - ( ۱۳٩۱/۳/٢٩ )
 • connotative meaning of words - ( ۱۳٩۱/۳/٢٩ )
 • Connotative meaning changes over time - ( ۱۳٩۱/۳/٢٩ )
 • Connotative meaning changes over time - ( ۱۳٩۱/۳/٢٩ )
 • Connotative meaning changes over time - ( ۱۳٩۱/۳/٢٩ )
 • Denotation and Connotation - ( ۱۳٩۱/۳/٢٩ )
 • Semantics: The Analysis of Meaning - ( ۱۳٩۱/۳/٢٩ )
 • Semantics: The Analysis of Meaning - ( ۱۳٩۱/۳/٢٩ )
 • Semantics: The Analysis of Meaning - ( ۱۳٩۱/۳/٢٩ )
 • stylistic meaning of an utterance - ( ۱۳٩۱/۳/٢٩ )
 • stylistic meaning + affective meaning + figurative meaning - ( ۱۳٩۱/۳/٢٩ )
 • Semantics - ( ۱۳٩۱/۳/٢٩ )
 • Semantics & Pragmatics - ( ۱۳٩۱/۳/٢٩ )
 • Stylistics and stylometry - ( ۱۳٩۱/۳/٢٩ )
 • Morphology - ( ۱۳٩۱/۳/٢٩ )
 • Stylistic Meaning Free Essays 1 - 20 - ( ۱۳٩۱/۳/٢٩ )
 • Three Sources of Stylistic Meaning - ( ۱۳٩۱/۳/٢٩ )
 • Meaning from a Stylistic Point of View - ( ۱۳٩۱/۳/٢٩ )
 • stylistic - definition of stylistic by the Free Online Dictionary - ( ۱۳٩۱/۳/٢٩ )
 • STUDIES ON THE GENERALITY OF AFFECTIVE MEANING - ( ۱۳٩۱/۳/٢٩ )
 • Context-Dependent Processing of Affective and Non-affective Meaning - ( ۱۳٩۱/۳/٢٩ )
 • Context-Dependent Processing of Affective and Non-affective Meaning - ( ۱۳٩۱/۳/٢٩ )
 • Context-Dependent Processing of Affective and Non-affective Meaning - ( ۱۳٩۱/۳/٢٩ )
 • Developmental change in the understanding of affective meaning - ( ۱۳٩۱/۳/٢٩ )
 • Semantics Referential, Social & Affective Meaning - ( ۱۳٩۱/۳/٢٩ )
 • Effects of Selected Activities on Affective Meaning in Psychiatric - ( ۱۳٩۱/۳/٢٩ )
 • Affective and Non-affective Meaning in Words - ( ۱۳٩۱/۳/٢٩ )
 • What does affective mean - ( ۱۳٩۱/۳/٢٩ )
 • Three Dimensions of Affective Meaning - ( ۱۳٩۱/۳/٢٩ )
 • What is the affective meaning in semiotics - ( ۱۳٩۱/۳/٢٩ )
 • Why Synonymy is Rare - ( ۱۳٩۱/۳/٢٧ )
 • semantics of contextual synonymy - ( ۱۳٩۱/۳/٢٧ )
 • synonymy - ( ۱۳٩۱/۳/٢٧ )
 • National List Synonymy - ( ۱۳٩۱/۳/٢٧ )
 • Synonymy and corpus work - ( ۱۳٩۱/۳/٢٧ )
 • Behavioral profiles: A corpus-based perspective on synonymy - ( ۱۳٩۱/۳/٢٧ )
 • The effects of synonymy on second-language vocabulary learning - ( ۱۳٩۱/۳/٢٧ )
 • COGNITIVE SYNONYMY - ( ۱۳٩۱/۳/٢٧ )
 • Near-Synonymy and Lexical Choice - ( ۱۳٩۱/۳/٢٧ )
 • Translating Collocations for Use in Bilingual Lexicons - ( ۱۳٩۱/۳/٢٤ )
 • collocation extraction - ( ۱۳٩۱/۳/٢٤ )
 • The collocation method for differential equations - ( ۱۳٩۱/۳/٢٤ )
 • What's a Collocation - ( ۱۳٩۱/۳/٢٤ )
 • 15. COLLOCATIONS - ( ۱۳٩۱/۳/٢٤ )
 • Automatic discovery of translation collocations from bilingual - ( ۱۳٩۱/۳/٢٤ )
 • collocation to translation - ( ۱۳٩۱/۳/٢٤ )
 • the treatment of collocation by iranian students - ( ۱۳٩۱/۳/٢٤ )
 • Problems in Translating Collocations in Religious Texts - ( ۱۳٩۱/۳/٢٤ )
 • Problems in Translating collocations - ( ۱۳٩۱/۳/٢٤ )
 • 219 Heliel, M. H. (1989). 'Collocations and Translation - ( ۱۳٩۱/۳/٢٤ )
 • Lexical Functions and the Translation of Collocations - ( ۱۳٩۱/۳/٢٤ )
 • Collocation Translation Acquisition Using Monolingual Corpora - ( ۱۳٩۱/۳/٢٤ )
 • Translating Collocations for Bilingual Lexicons - ( ۱۳٩۱/۳/٢٤ )
 • The Translation of Arabic Collocations into English - ( ۱۳٩۱/۳/٢٤ )
 • Collocation, Semantic Preference and Translation - ( ۱۳٩۱/۳/٢٤ )
 • collocation - ( ۱۳٩۱/۳/٢٤ )
 • Free Translation - ( ۱۳٩۱/۳/٢٤ )
 • Free translation into English of the General Terms - ( ۱۳٩۱/۳/٢٤ )
 • Free Translation - ( ۱۳٩۱/۳/٢٤ )
 • translation.ppt - ( ۱۳٩۱/۳/٢٤ )
 • Translation Theory and Practice - ( ۱۳٩۱/۳/٢٤ )
 • Translation Theory and Practice - ( ۱۳٩۱/۳/٢٤ )
 • Translation Theory and Practice - ( ۱۳٩۱/۳/٢٤ )
 • Loose free translation - ( ۱۳٩۱/۳/٢٤ )
 • Translation strategies - ( ۱۳٩۱/۳/٢٤ )
 • Parser evaluation across Text Types - ( ۱۳٩۱/۳/٢۳ )
 • Rhetorical theory and readers' classifications of text types - ( ۱۳٩۱/۳/٢۳ )
 • Literary and non-literary text types scope and sequence guide - ( ۱۳٩۱/۳/٢۳ )
 • discourse analysis cohesion . coherence.. - ( ۱۳٩۱/۳/٢۳ )
 • SfW Text Types - ( ۱۳٩۱/۳/٢۳ )
 • Text Types - ( ۱۳٩۱/۳/٢۳ )
 • Four Text Types Five Text Structures - ( ۱۳٩۱/۳/٢۳ )
 • genres , styles.... - ( ۱۳٩۱/۳/٢۳ )
 • Text types (different types of writing - ( ۱۳٩۱/۳/٢۳ )
 • [Essay 2] Translation Portfolio - ( ۱۳٩۱/۳/٢۳ )
 • Language practice_Text analysis & translation - ( ۱۳٩۱/۳/٢۳ )
 • An introspective analysis of a literary translation - ( ۱۳٩۱/۳/٢۳ )
 • 3 An Analysis of Translation Procedures in the Non- Literary - ( ۱۳٩۱/۳/٢۳ )
 • The Translation Studies Reader - ( ۱۳٩۱/۳/٢۳ )
 • SPI 214 INTRODUCTION TO TRANSLATION COURSE - ( ۱۳٩۱/۳/٢۳ )
 • Translation theory and the NON literary text - ( ۱۳٩۱/۳/٢۳ )
 • "Translation Techniques Revisited - ( ۱۳٩۱/۳/٢۳ )
 • AN OBLIQUE TRANSLATION ANALYSIS - ( ۱۳٩۱/۳/٢۳ )
 • Translation of Oblique in English - ( ۱۳٩۱/۳/٢۳ )
 • AN ANALYSIS OF LITERAL TRANSLATION AND OBLIQUE - ( ۱۳٩۱/۳/٢۳ )
 • Translation techniques presentation - ( ۱۳٩۱/۳/٢۳ )
 • Translation Techniques - ( ۱۳٩۱/۳/٢۳ )
 • translation shifts - ( ۱۳٩۱/۳/٢۳ )
 • Translating Culture: The Case of Re-Affirming Identity - ( ۱۳٩۱/۳/٢۳ )
 • SHIFTS IN TRANSLATING LEXICAL COHESION - ( ۱۳٩۱/۳/٢۳ )
 • APPROACHES TO TRANSLATION SHIFTS - ( ۱۳٩۱/۳/٢۳ )
 • The Equivalence and the Shift of Meaning in the Translation - ( ۱۳٩۱/۳/٢۳ )
 • Building a resource for studying translation shifts - ( ۱۳٩۱/۳/٢۳ )
 • THE TRANSLATION SHIFT OF VERBS AND VERB PHRASES - ( ۱۳٩۱/۳/٢۳ )
 • THE EQUIVALENCE AND SHIFT IN THE ENGLISH TRANSLATION - ( ۱۳٩۱/۳/٢۳ )
 • J.C. Catford Translation Shifts - ( ۱۳٩۱/۳/٢۳ )
 • Methodologies for Ontology-Based Semantic Translation - ( ۱۳٩۱/۳/٢٠ )
 • Semantic Translation Based on Approximate Re-Classification - ( ۱۳٩۱/۳/٢٠ )
 • semantic translation - ( ۱۳٩۱/۳/٢٠ )
 • Introduction to Semantics and Pragmatics - ( ۱۳٩۱/۳/٢٠ )
 • Translation Strategies - ( ۱۳٩۱/۳/٢٠ )
 • Translation Strategies - ( ۱۳٩۱/۳/٢٠ )
 • Chapter 5 Syntax Directed Translation - ( ۱۳٩۱/۳/٢٠ )
 • Semantic Aspects of Translation - ( ۱۳٩۱/۳/٢٠ )
 • Semantic Translation of Simulink/Stateflow Models to Hybrid - ( ۱۳٩۱/۳/٢٠ )
 • Translation Studies - ( ۱۳٩۱/۳/٢٠ )
 • Semantic Translation - ( ۱۳٩۱/۳/٢٠ )
 • مشاوره تخصصی پایان نامه های مترجمی زبان انگلیسی - ( ۱۳٩۱/۳/۱٧ )
 • THE EQUIVALENCE AND SHIFT IN THE ENGLISH TRANSLATION - ( ۱۳٩۱/۳/۱٧ )
 • The Equivalence and the Shift of Meaning in the Translation - ( ۱۳٩۱/۳/۱٧ )
 • TRANSLATION EQUIVALENCE - ( ۱۳٩۱/۳/۱٧ )
 • Translation, Equivalence and Self-Reference - ( ۱۳٩۱/۳/۱٧ )
 • translation equivalence - ( ۱۳٩۱/۳/۱٧ )
 • translation equivalence - ( ۱۳٩۱/۳/۱٧ )
 • Natural and directional equivalence in theories of translation - ( ۱۳٩۱/۳/۱٧ )
 • A Pilot Study on Translation Equivalence between English and .. - ( ۱۳٩۱/۳/۱٧ )
 • Equivalence Revisited: A Key Concept in Modern Translation - ( ۱۳٩۱/۳/۱٧ )
 • "Lexical Cohesion and Translation Equivalence - ( ۱۳٩۱/۳/۱٧ )
 • The Equivalence in Translating Cultural Text - ( ۱۳٩۱/۳/۱٧ )
 • Translation equivalence and lexicalization - ( ۱۳٩۱/۳/۱٧ )
 • Hierarchical Translation Equivalence over Word Alignments - ( ۱۳٩۱/۳/۱٧ )
 • Translation Equivalence - ( ۱۳٩۱/۳/۱٧ )
 • WORD SENSE CLUSTERING BASED ON TRANSLATION - ( ۱۳٩۱/۳/۱٧ )
 • The importance of dynamic equivalence when translating cultural - ( ۱۳٩۱/۳/۱٧ )
 • Davidson's Notions of Translation Equivalence - ( ۱۳٩۱/۳/۱٧ )
 • Translation Equivalence: Features and Necessity - ( ۱۳٩۱/۳/۱٧ )
 • Model of translation criticism - ( ۱۳٩۱/۳/۱٥ )
 • An Analysis of the Translation Techniques - ( ۱۳٩۱/۳/۱٥ )
 • Translation as translating as culture - ( ۱۳٩۱/۳/۱٥ )
 • A TEXTBOOK OF TRANSLATION - ( ۱۳٩۱/۳/۱٥ )
 • A CRITIQUE OF THE NEW WORLD TRANSLATION - ( ۱۳٩۱/۳/۱٥ )
 • translation crriticism - ( ۱۳٩۱/۳/۱٥ )
 • Translation Criticism for A_TEXTBOOK_OF_TRANSLATION - ( ۱۳٩۱/۳/۱٥ )
 • Translation of Novels: A CDA Approach - ( ۱۳٩۱/۳/۱٥ )
 • Translation Quality Assessment - ( ۱۳٩۱/۳/۱٥ )
 • Toward Translation Criticism - ( ۱۳٩۱/۳/۱٥ )
 • NOTES ON TRANSLATION CRITICISM - ( ۱۳٩۱/۳/۱٥ )
 • THE BIBLE TRANSLATOR - ( ۱۳٩۱/۳/۱٥ )
 • translator training - ( ۱۳٩۱/۳/۱٥ )
 • BASIC CONCEPTS AND MODELS FOR INTERPRETER - ( ۱۳٩۱/۳/۱٥ )
 • Interpreter and Translator Training Courses and Workshops - ( ۱۳٩۱/۳/۱٥ )
 • Retrospection methods in translator training and translation - ( ۱۳٩۱/۳/۱٥ )
 • Subtitles in Translators' Training - ( ۱۳٩۱/۳/۱٥ )
 • SELF-ASSESSMENT IN TRANSLATOR TRAINING - ( ۱۳٩۱/۳/۱٥ )
 • Bridging the Academic and Professional Gap in Translator Training - ( ۱۳٩۱/۳/۱٥ )
 • Training translators to localize - ( ۱۳٩۱/۳/۱٥ )
 • CHAPTER 2 CURRENT TRENDS IN TRANSLATION TEACHING - ( ۱۳٩۱/۳/۱٥ )
 • Impediments to Translator Training at Arab Universities - ( ۱۳٩۱/۳/۱٥ )
 • Translator training Anthony Pym (2009) Pre-print text - ( ۱۳٩۱/۳/۱٥ )
 • Interpreter and Translator training Register your place - ( ۱۳٩۱/۳/۱٥ )
 • Technology-enhanced Translator Training - ( ۱۳٩۱/۳/۱٥ )
 • "Translator Training: What Translation Students Have to Say - ( ۱۳٩۱/۳/۱٥ )
 • Machine Translation technology in advanced language teaching - ( ۱۳٩۱/۳/۱٥ )
 • Interpreter and Translator Training and Testing - ( ۱۳٩۱/۳/۱٥ )
 • INNOVATION & E-LEARNING IN TRANSLATOR TRAINING - ( ۱۳٩۱/۳/۱٥ )
 • Aprops Translator Training Aggro - ( ۱۳٩۱/۳/۱٥ )
 • E-Learning and Translator Training - ( ۱۳٩۱/۳/۱٥ )
 • A Professional Approach to Translator Training (PATT - ( ۱۳٩۱/۳/۱٥ )
 • translator training - ( ۱۳٩۱/۳/۱٥ )
 • Connecting the dots in audiovisual translation research - ( ۱۳٩۱/۳/۱٤ )
 • ON AUDIOVISUAL TRANSLATION * - What is audiovisual - ( ۱۳٩۱/۳/۱٤ )
 • Profiling Audiovisual Translation: The Case of Subtitling - ( ۱۳٩۱/۳/۱٤ )
 • LOOK, LISTEN, LEARN: IDEAL COURSES IN AUDIOVISUAL - ( ۱۳٩۱/۳/۱٤ )
 • Translating audiovisual texts in the bilingual context - ( ۱۳٩۱/۳/۱٤ )
 • LOOK, LISTEN, LEARN: IDEAL COURSES IN AUDIOVISUAL - ( ۱۳٩۱/۳/۱٤ )
 • Introduction A tool for social integration? Audiovisual translation - ( ۱۳٩۱/۳/۱٤ )
 • Egypt's audiovisual translation scene - ( ۱۳٩۱/۳/۱٤ )
 • Research on Audiovisual Translation in Finland - ( ۱۳٩۱/۳/۱٤ )
 • AUDIOVISUAL TRANSLATION OF FEATURE FILMS - ( ۱۳٩۱/۳/۱٤ )
 • Special features - ( ۱۳٩۱/۳/۱٤ )
 • audiovisual translation - ( ۱۳٩۱/۳/۱٤ )
 • "Discourse Markers in Audiovisual Translating - ( ۱۳٩۱/۳/۱٤ )
 • new trends in audiovisual translation - ( ۱۳٩۱/۳/۱٤ )
 • audiovisual translation - ( ۱۳٩۱/۳/۱٤ )
 • AUDIOVISUAL TRANSLATION IN THE THIRD MILLENNIUM - ( ۱۳٩۱/۳/۱٤ )
 • Advances in Audiovisual Translation - ( ۱۳٩۱/۳/۱٤ )
 • Introduction to Audiovisual Translation - ( ۱۳٩۱/۳/۱٤ )
 • Multimodality and Audiovisual Translation - ( ۱۳٩۱/۳/۱٤ )
 • Audiovisual Translation - ( ۱۳٩۱/۳/۱٤ )
 • Some Strategies Used in Feminist Translation Practice - ( ۱۳٩۱/۳/۱۳ )
 • Gender Issues in Machine Translation - ( ۱۳٩۱/۳/۱۳ )
 • 34. Gender and Translation - ( ۱۳٩۱/۳/۱۳ )
 • The Role of Women in Ministry As Described in Holy Scripture - ( ۱۳٩۱/۳/۱۳ )
 • The Role of Women in Ministry As Described in Holy Scripture - ( ۱۳٩۱/۳/۱۳ )
 • The Role of Women in Ministry As Described in Holy Scripture - ( ۱۳٩۱/۳/۱۳ )
 • The Role of Women in Ministry As Described in Holy Scripture - ( ۱۳٩۱/۳/۱۳ )
 • Theorising pre-feminist translation practice - ( ۱۳٩۱/۳/۱۳ )
 • Aspects of translating gender - ( ۱۳٩۱/۳/۱۳ )
 • TRANSLATION AND MEANING - ( ۱۳٩۱/۳/۱٢ )
 • Text and risk in translation - ( ۱۳٩۱/۳/۱٢ )
 • paraphrase in translation - ( ۱۳٩۱/۳/۱٢ )
 • Paraphrase Lattice for Statistical Machine Translation - ( ۱۳٩۱/۳/۱٢ )
 • A paraphrase is different from a translation - ( ۱۳٩۱/۳/۱٢ )
 • Facilitating Translation Using Source Language Paraphrase - ( ۱۳٩۱/۳/۱٢ )
 • Improved Statistical Machine Translation Using Paraphrases - ( ۱۳٩۱/۳/۱٢ )
 • paraphrase - ( ۱۳٩۱/۳/۱٢ )
 • Paraphrasing and Translation - Johns Hopkins University - ( ۱۳٩۱/۳/۱٢ )
 • Facilitating Translation Using Source Language Paraphrase - ( ۱۳٩۱/۳/۱٢ )
 • Paraphrasing and Translation Talk Overview Usefulness - ( ۱۳٩۱/۳/۱٢ )
 • Paraphrasing and Translation - ( ۱۳٩۱/۳/۱٢ )
 • An Analysis of Translation Procedures in the Non- Literary - ( ۱۳٩۱/۳/۱٢ )
 • International Conference on - Department of Translation - ( ۱۳٩۱/۳/۱٢ )
 • GOOD TRANSLATION PRACTICE WORKSHOP - ( ۱۳٩۱/۳/۱٢ )
 • The history of translation - ( ۱۳٩۱/۳/۱٢ )
 • Welcome to meta-phrase.com - ( ۱۳٩۱/۳/۱٢ )
 • What Metaphrase Does - ( ۱۳٩۱/۳/۱٢ )
 • A METAPHRASE OF THE BOOK OF ECCLESIASTES - ( ۱۳٩۱/۳/۱٢ )
 • Syntactic Analysis (Parsing - ( ۱۳٩۱/۳/۱٠ )
 • Syntax - Lexical and syntactic analysis - ( ۱۳٩۱/۳/۱٠ )
 • Dependency-Based Hybrid Model of Syntactic Analysis - ( ۱۳٩۱/۳/۱٠ )
 • Syntactic Analysis and Context-Free Grammars - ( ۱۳٩۱/۳/۱٠ )
 • A syntactic analysis of the Acehnese phrase structure - ( ۱۳٩۱/۳/۱٠ )
 • A Syntactic Analysis Method of Sentences Based - ( ۱۳٩۱/۳/۱٠ )
 • Syntactic Analysis - Formal Methods and Tools - ( ۱۳٩۱/۳/۱٠ )
 • Syntactic Analysis of Natural Language - ( ۱۳٩۱/۳/۱٠ )
 • Practical Guide to Syntactic Analysis, 2nd Edition - ( ۱۳٩۱/۳/۱٠ )
 • Syntactic Analysis - ( ۱۳٩۱/۳/۱٠ )
 • Systems of Syntactic Analysis Noam Chomsky - ( ۱۳٩۱/۳/۱٠ )
 • An Introduction to Syntactic Analysis and Theory - ( ۱۳٩۱/۳/۱٠ )
 • خدمات جدید مرکز مترجمان حتما سری بزنید.... - ( ۱۳٩۱/۳/۱٠ )
 • Natural and directional equivalence in theories of translation - ( ۱۳٩۱/۳/٦ )
 • cross cultural communication anthony pym - ( ۱۳٩۱/۳/٦ )
 • Anthony Pym Alternatives to Borders in Translation Theory - ( ۱۳٩۱/۳/٦ )
 • spain , anthony pym - ( ۱۳٩۱/۳/٦ )
 • Selected Works of Anthony Pym - ( ۱۳٩۱/۳/٦ )
 • انتشارات آنلاین Anthony Pym - ( ۱۳٩۱/۳/٦ )
 • سایت Anthony Pym - ( ۱۳٩۱/۳/٦ )
 • ارزیابی کیفیت ترجمه استدلال محور - ( ۱۳٩۱/۳/٦ )
 • توانش ترجمه - ( ۱۳٩۱/۳/٦ )
 • بافت متنی و فرهنگ مبدا و مقصد در ترجمه - ( ۱۳٩۱/۳/٦ )
 • تعامل مترجمان و پژوهشگران مطالعات ترجمه - ( ۱۳٩۱/۳/٦ )
 • مهارتهای مترجم - ( ۱۳٩۱/۳/٦ )
 • وقایعی از صنعت ترجمه در ایران - ( ۱۳٩۱/۳/٦ )
 • سرای عالی ترجمه - ( ۱۳٩۱/۳/٦ )
 • فیتزجرالد و خیام - ( ۱۳٩۱/۳/٦ )
 • دوره آموزشی نایدا - ( ۱۳٩۱/۳/٦ )
 • دوره آموزشی نایدا 2012 - ( ۱۳٩۱/۳/٦ )
 • آموزش تحقیق در ترجمه: مدلی برای اروپا - ( ۱۳٩۱/۳/٦ )
 • مجله علمی پژوهشی Ferdowswi Review - ( ۱۳٩۱/۳/٦ )
 • مجله پژوهشی ترجمه - ( ۱۳٩۱/۳/٦ )
 • مجله جدید پژوهشی مطالعات ترجمه - ( ۱۳٩۱/۳/٥ )
 • دهمین همایش Asia TEFL - ( ۱۳٩۱/۳/٥ )
 • دهمین همایش Asia TEFL - ( ۱۳٩۱/۳/٥ )
 • دکتری مطالعات ترجمه در دنیا - ( ۱۳٩۱/۳/٥ )
 • آدرس اینترنتی مونا بیکر - ( ۱۳٩۱/۳/٥ )
 • پورتال مطالعات ترجمه - ( ۱۳٩۱/۳/٥ )
 • نظریه روایت در مطالعات ترجمه - ( ۱۳٩۱/۳/٥ )
 • بیترا - ( ۱۳٩۱/۳/٥ )
 • تازه های تحقیق در پروسه ترجمه - ( ۱۳٩۱/۳/٥ )
 • پیغام مونا بیکر - ( ۱۳٩۱/۳/٥ )
 • اخلاق در دوره های آموزشى ترجمه - ( ۱۳٩۱/۳/٥ )
 • مباحث و نکاتی درباره پژوهش در ترجمه - ( ۱۳٩۱/۳/٥ )
 • ویژگی های یک ترجمه ی خوب ادبی - ( ۱۳٩۱/۳/٥ )
 • اندازه دایره لغات انگلیسی خود را تخمین بزنید! - ( ۱۳٩۱/۳/٥ )
 • 7 TRANSLATION STRATEGIES EXPRESSED IN RETROSPECTIVE - ( ۱۳٩۱/۳/٥ )
 • Changing Strategies of Translation by Elizabeth Vandiver - ( ۱۳٩۱/۳/٥ )
 • EFL Learners' Beliefs about and Strategy Use of Translation - ( ۱۳٩۱/۳/٥ )
 • 22 CHAPTER 3: ANALYSIS OF TRANSLATION STRATEGIES - ( ۱۳٩۱/۳/٥ )
 • Strategies of Translation : language contact and poetic language - ( ۱۳٩۱/۳/٥ )
 • Some Strategies Used in Feminist Translation Practice - ( ۱۳٩۱/۳/٥ )
 • a cognitive approach and translation studies - ( ۱۳٩۱/۳/٥ )
 • TRANSLATION PROCEDURES & STRATEGIES - ( ۱۳٩۱/۳/٥ )
 • TRANSLATION PROCEDURES & STRATEGIES - ( ۱۳٩۱/۳/٥ )
 • Translation-blocking strategies - ( ۱۳٩۱/۳/٥ )
 • Translation Quality Assessment. Strategies, Parametres - ( ۱۳٩۱/۳/٥ )
 • Translation Theories, Strategies - ( ۱۳٩۱/۳/٥ )
 • an analysis of idiom translation - ( ۱۳٩۱/۳/٥ )
 • A STUDY OF TRANSLATION STRATEGIES - ( ۱۳٩۱/۳/٥ )
 • how to translate.... - ( ۱۳٩۱/۳/٥ )
 • Students' Difficulties and Strategies in Translation - ( ۱۳٩۱/۳/٥ )
 • TRANSLATION PROCEDURES In contrast to translation strategies - ( ۱۳٩۱/۳/٥ )
 • Human Strategies in Translation and Interpreting - ( ۱۳٩۱/۳/٥ )
 • Human strategies in translation and interpreting - ( ۱۳٩۱/۳/٥ )
 • A Comparison of Merging Strategies for Translation of German - ( ۱۳٩۱/۳/٥ )
 • Strategies in Translation - ( ۱۳٩۱/۳/٥ )
 • translation strategies 1- method 2- procedures - ( ۱۳٩۱/۳/٥ )
 • Translation strategies - ( ۱۳٩۱/۳/٥ )
 • ابزارهای الکترونیکی ترجمه - ( ۱۳٩۱/۳/۳ )
 • هفت گفتار درباره ترجمه - ( ۱۳٩۱/۳/۳ )
 • Parts of Speech and Sentence Structure - ( ۱۳٩۱/۳/۳ )
 • The Role of the First Language - ( ۱۳٩۱/۳/۳ )
 • Speech-to-speech Translation Systems - ( ۱۳٩۱/۳/۳ )
 • Chapter Nine: Translation of the Scripted Conversational English - ( ۱۳٩۱/۳/۳ )
 • Dependency-Based Automatic Evaluation for Machine Translation - ( ۱۳٩۱/۳/۳ )
 • TYPES OF TRANSLATION - ( ۱۳٩۱/۳/۳ )
 • Sentence Structure; Noun Phrase Structure. Translation Divergences - ( ۱۳٩۱/۳/۳ )
 • Idiomatic translations have little or no concern for maintaining the grammatical - ( ۱۳٩۱/۳/۳ )
 • Chapter 15 Translation of Attributive Clause - ( ۱۳٩۱/۳/۳ )
 • SL surface structure to the SL core sentences or deep structure - ( ۱۳٩۱/۳/۳ )
 • the restructuring of the sentence structure - ( ۱۳٩۱/۳/۳ )
 • Direct translation - ( ۱۳٩۱/۳/۳ )
 • Motivations for transfer-based translation - ( ۱۳٩۱/۳/۳ )
 • Content validity, construct validity, and reliability - ( ۱۳٩۱/۳/٢ )
 • Construct and Content Validity - ( ۱۳٩۱/۳/٢ )
 • Standards for Demonstrating Content Validity Evidence - ( ۱۳٩۱/۳/٢ )
 • Content Validity - PRO - ( ۱۳٩۱/۳/٢ )
 • Validity - ( ۱۳٩۱/۳/٢ )
 • Purposes: Putting Content Validity - ( ۱۳٩۱/۳/٢ )
 • Test Validity Introduction Types of Validity - ( ۱۳٩۱/۳/٢ )
 • The Meaning of Content Validity - ( ۱۳٩۱/۳/٢ )
 • Content Validity in Psychological Assessment - ( ۱۳٩۱/۳/٢ )
 • Let's Not Overlook Content Validity - ( ۱۳٩۱/۳/٢ )
 • Quality Estimation of Test Vectors and Functional Validation - ( ۱۳٩۱/۳/٢ )
 • Quality Baseline Validation Test Deck - Frontier - ( ۱۳٩۱/۳/٢ )
 • CHAPTER 4 QUALITY ASSURANCE AND TEST VALIDATION - ( ۱۳٩۱/۳/٢ )
 • Validation of commercial DNA tests for quantitative beef quality traits - ( ۱۳٩۱/۳/٢ )
 • quality control/analytical validation - ( ۱۳٩۱/۳/٢ )
 • Protocol for Development of Test / Quality Assurance Plans - ( ۱۳٩۱/۳/٢ )
 • The Methodology of Task-Based Teaching - ( ۱۳٩۱/۳/٢ )
 • The Methodology of Task-Based Teaching - ( ۱۳٩۱/۳/٢ )
 • The Methodology of Task-Based Teaching - ( ۱۳٩۱/۳/٢ )
 • A TASK-BASED NEEDS ANALYSIS FOR A BUSINESS ENGLISH - ( ۱۳٩۱/۳/٢ )
 • A TASK-BASED NEEDS ANALYSIS FOR A BUSINESS ENGLISH - ( ۱۳٩۱/۳/٢ )
 • Literary Theory - Humboldt - ( ۱۳٩۱/۳/۱ )
 • Literary Criticism - ( ۱۳٩۱/۳/۱ )
 • Marxism and Marxist Literary Criticism - ( ۱۳٩۱/۳/۱ )
 • Marxist Literary Theory - ( ۱۳٩۱/۳/۱ )
 • The Place of Literary Criticism in the High School Classroom - ( ۱۳٩۱/۳/۱ )
 • Theories of Literary Criticism - ( ۱۳٩۱/۳/۱ )
 • Theories of Literary Criticism - ( ۱۳٩۱/۳/۱ )
 • Theories of Literary Criticism - ( ۱۳٩۱/۳/۱ )
 • LITERARY CRITICISM - Glenforest Secondary School - ( ۱۳٩۱/۳/۱ )
 • LITERARY CRITICISM - Glenforest Secondary School - ( ۱۳٩۱/۳/۱ )
 • The Main Purpose of Language Assessment - ( ۱۳٩۱/۳/۱ )
 • Discourse, Ideology and Corpus Linguistics - ( ۱۳٩۱/۳/۱ )
 • critical discourse analysis - ( ۱۳٩۱/۳/۱ )
 • Introduction to qualitative analysis - ( ۱۳٩۱/۳/۱ )
 • Critical Discourse Analysis - ( ۱۳٩۱/۳/۱ )
 • Week 6: Doing Critical Discourse Analysis - ( ۱۳٩۱/۳/۱ )
 • Week 5: What is Critical Discourse Analysis - ( ۱۳٩۱/۳/۱ )
 • Language Related Episodes in an Assessment Context - ( ۱۳٩۱/۳/۱ )
 • Critical Discourse Analysis - Routledge - ( ۱۳٩۱/۳/۱ )
 • CHAPTER 3 KINDS OF TRANSLATION, PRINCIPLES - ( ۱۳٩۱/٢/۳۱ )
 • Chapter 6–Foreign Currency Translation Introduction - ( ۱۳٩۱/٢/۳۱ )
 • Principles of Good Practice for the Translation and Cultural Adaptation - ( ۱۳٩۱/٢/۳۱ )
 • Methods and Principles of Translation of Scientific Texts - ( ۱۳٩۱/٢/۳۱ )
 • Methods and Principles of Translation of Scientific Texts - ( ۱۳٩۱/٢/۳۱ )
 • DYNAMIC EQUIVALENCE: A METHOD OF TRANSLATION - ( ۱۳٩۱/٢/۳۱ )
 • THE LINGUISTIC DIMENSION OF TERMINOLOGY - ( ۱۳٩۱/٢/۳۱ )
 • دانلود کتاب واژه شناسی نامهای خاص ایرانی - ( ۱۳٩۱/٢/٢۸ )
 • واژه شناسی MORPHOLOGY - ( ۱۳٩۱/٢/٢٧ )
 • چند مقاله درباره ارزشیابی ترجمه - ( ۱۳٩۱/٢/٢٧ )
 • Schema Theory Introduction - ( ۱۳٩۱/٢/٢٧ )
 • Chapter 2: Schema Theory and Previous Research on Student - ( ۱۳٩۱/٢/٢٧ )
 • Gender Schema Theory: A Cognitive Account of Sex Typing - ( ۱۳٩۱/٢/٢٧ )
 • Introduction to Schema Theory - George Mason University - ( ۱۳٩۱/٢/٢٧ )
 • Schema Theory - ( ۱۳٩۱/٢/٢٧ )
 • Schema Theory - ( ۱۳٩۱/٢/٢٧ )
 • Teachers as learners: Engaging with children's thinking using - ( ۱۳٩۱/٢/٢٧ )
 • Gender & Identity - ( ۱۳٩۱/٢/٢٧ )
 • Theories of Learning: Constructivist Theories - ( ۱۳٩۱/٢/٢٧ )
 • Schema theory - ( ۱۳٩۱/٢/٢٧ )
 • Schema Theory - Metropolitan State College of Denver - ( ۱۳٩۱/٢/٢٧ )
 • What is Schema Theory - ( ۱۳٩۱/٢/٢٧ )
 • Semantic Analysis - ( ۱۳٩۱/٢/٢۳ )
 • NATURAL LANGUAGE, SEMANTIC ANALYSIS AND INTERACTIVE - ( ۱۳٩۱/٢/٢۳ )
 • An Introduction to Latent Semantic Analysis - ( ۱۳٩۱/٢/٢۳ )
 • Semantic Analysis - ( ۱۳٩۱/٢/٢۳ )
 • CHAPTER 3 LEXICAL ANALYSIS - ( ۱۳٩۱/٢/٢۳ )
 • Lexical Analysis - Scanning - ( ۱۳٩۱/٢/٢۳ )
 • 02. Chapter 3 - Lexical Analysis.ppt - CE @ Sharif - ( ۱۳٩۱/٢/٢۳ )
 • Lexical Analysis (2 Lectures) - ( ۱۳٩۱/٢/٢۳ )
 • Chapter 3: Lexical Analysis - University of Connecticut - ( ۱۳٩۱/٢/٢۳ )
 • Chapter 3: Lexical Analysis - ( ۱۳٩۱/٢/٢۳ )
 • Lexical Analyzer - ( ۱۳٩۱/٢/٢۳ )
 • Definition of Syntax - ( ۱۳٩۱/٢/٢۳ )
 • Definition of Syntax - ( ۱۳٩۱/٢/٢۳ )
 • Chapter 1 Introduction - ( ۱۳٩۱/٢/٢۳ )
 • Syntax: The Sentence Patterns of Language - ( ۱۳٩۱/٢/٢۳ )
 • 5. Semantic Analysis - ( ۱۳٩۱/٢/٢۳ )
 • 3. Phase 2 : Syntax Analysis Part - ( ۱۳٩۱/٢/٢۳ )
 • Structural Analysis of English Syntax Part I. Chapter 8 Herndon, J - ( ۱۳٩۱/٢/٢۳ )
 • Syntax - ( ۱۳٩۱/٢/٢۳ )
 • Syntax: The analysis of sentence structure - ( ۱۳٩۱/٢/٢۳ )
 • Long-distance Language Exchange - ( ۱۳٩۱/٢/٢۳ )
 • Translation takes place before utterance in a reading for translation - ( ۱۳٩۱/٢/٢۳ )
 • Sight Translation - ( ۱۳٩۱/٢/٢۳ )
 • Translation for Session 1 - ( ۱۳٩۱/٢/٢٠ )
 • What is translation? - ( ۱۳٩۱/٢/٢٠ )
 • TRANSLATION ETHICS - ( ۱۳٩۱/٢/٢٠ )
 • What is translation - ( ۱۳٩۱/٢/٢٠ )
 • What is translation? - ( ۱۳٩۱/٢/٢٠ )
 • What is translation? - ( ۱۳٩۱/٢/٢٠ )
 • ON TRANSLATION - ( ۱۳٩۱/٢/٢٠ )
 • INTRODUCTION TO TRANSLATION STUDIES - ( ۱۳٩۱/٢/٢٠ )
 • From deconstruction to cultural translation - ( ۱۳٩۱/٢/٢٠ )
 • What is translation? - ( ۱۳٩۱/٢/٢٠ )
 • Translation as risk management - ( ۱۳٩۱/٢/٢٠ )
 • Markedness Theory as it Relates to Word Order in Translation - ( ۱۳٩۱/٢/٢٠ )
 • Markedness, Relevance and Acceptability in Translation - ( ۱۳٩۱/٢/٢٠ )
 • RELEVANCE THEORY AND THE TRANSLATION - ( ۱۳٩۱/٢/٢٠ )
 • THE RELEVANCE OF TRANSLATION STUDIES - ( ۱۳٩۱/٢/٢٠ )
 • The central role of relevance in translation – 'communicative clues' - ( ۱۳٩۱/٢/٢٠ )
 • TRANSLATION AND RELEVANCE - ( ۱۳٩۱/٢/٢٠ )
 • Glossary of translation tool types - ( ۱۳٩۱/٢/۱٩ )
 • 1. Types of translation. Different classifications 2. Types of meaning - ( ۱۳٩۱/٢/۱٩ )
 • Translation Theories, Strategies And Basic Theoretical Issues - ( ۱۳٩۱/٢/۱٩ )
 • Translation Error Types - ( ۱۳٩۱/٢/۱٩ )
 • Large Language Models in Machine Translation - ( ۱۳٩۱/٢/۱٩ )
 • A Syntax-based Statistical Translation Model - ( ۱۳٩۱/٢/۱٩ )
 • Factored Translation Models - ( ۱۳٩۱/٢/۱٩ )
 • Test Case Design Using Classification Trees - ( ۱۳٩۱/٢/۱٩ )
 • About Test Classification in E-Learning Environment - ( ۱۳٩۱/٢/۱٩ )
 • Assessment 2020 - ( ۱۳٩۱/٢/۱٩ )
 • Five steps to risk assessment - ( ۱۳٩۱/٢/۱٩ )
 • Alternative Assessment request form - ( ۱۳٩۱/٢/۱٩ )
 • Questions and Answers Certificate of Attainment and Standard - ( ۱۳٩۱/٢/۱٩ )
 • Alternative Assessment - ( ۱۳٩۱/٢/۱٩ )
 • Alternate Assessment (IAA) Participation Guidance - ( ۱۳٩۱/٢/۱٩ )
 • APPROACHES TO ALTERNATIVE ASSESSMENT - ( ۱۳٩۱/٢/۱٩ )
 • Doing It Differently: Alternative Assessment Strategies - ( ۱۳٩۱/٢/۱٩ )
 • Culture-Bound Translation and Language in the Global Era - ( ۱۳٩۱/٢/۱۸ )
 • Translation norms for English and Spanish - ( ۱۳٩۱/٢/۱۸ )
 • Design in Translation. The Role of Iconicity in the Description - ( ۱۳٩۱/٢/۱۸ )
 • Readings in General Translation Theory - ( ۱۳٩۱/٢/۱۸ )
 • The role of translation in the EFL / ESL classroom - ( ۱۳٩۱/٢/۱۸ )
 • The Equivalence and the Shift of Meaning in the Translation - ( ۱۳٩۱/٢/۱۸ )
 • the role of reading in a freelance - ( ۱۳٩۱/٢/۱۸ )
 • The role and form of analysis in machine translation - ( ۱۳٩۱/٢/۱۸ )
 • Measuring the Translatability of Simplified English - ( ۱۳٩۱/٢/۱۸ )
 • C h a p t e r 1 - The Global English Style Guide - ( ۱۳٩۱/٢/۱٧ )
 • German Philosophy: Language and Style - ( ۱۳٩۱/٢/۱٧ )
 • the question of translatability of original style - ( ۱۳٩۱/٢/۱٧ )
 • Untranslatable Style Markers - ( ۱۳٩۱/٢/۱٧ )
 • Definition of style - ( ۱۳٩۱/٢/۱٧ )
 • Process of translation from the psycholinguistic perspective - ( ۱۳٩۱/٢/۱٥ )
 • Translation studies: concepts and models - ( ۱۳٩۱/٢/۱٥ )
 • Towards a theory of translation pedagogy - ( ۱۳٩۱/٢/۱٥ )
 • Readings in General Translation Theory - ( ۱۳٩۱/٢/۱٥ )
 • A STUDY IN TRANSLATION PEDAGOGY AND PROCESS - ( ۱۳٩۱/٢/۱٥ )
 • Translation Studies: A brief history of the discipline Translational ... - ( ۱۳٩۱/٢/۱٥ )
 • TRANSLATION AND READERSHIP - ( ۱۳٩۱/٢/۱٥ )
 • The Theories of Translation - ( ۱۳٩۱/٢/۱٥ )
 • Translation Studies, Third Edition - ( ۱۳٩۱/٢/۱٥ )
 • The Translation Studies Reader - ( ۱۳٩۱/٢/۱٥ )
 • Applying Translation Theory in Teaching - ( ۱۳٩۱/٢/۱٥ )
 • THE POLITICS OF CONTEMPORARY TRANSLATION THEORY - ( ۱۳٩۱/٢/۱٥ )
 • THEORIES OF TRANSLATION - ( ۱۳٩۱/٢/۱٥ )
 • Difficulties and Problems Facing English Students at QOU - ( ۱۳٩۱/٢/۱٥ )
 • Theories of poetry translation - ( ۱۳٩۱/٢/۱٥ )
 • Translation Theories, Strategies And Basic Theoretical Issues - ( ۱۳٩۱/٢/۱٥ )
 • The Translation Process: A View of the Mind1 - ( ۱۳٩۱/٢/۱٥ )
 • "Theories of Translation - ( ۱۳٩۱/٢/۱٥ )
 • Theories of Translation Process - ( ۱۳٩۱/٢/۱٥ )
 • Newmark's contribution: Newmark defines translation as "a craft - ( ۱۳٩۱/٢/۱٤ )
 • ....TRANSLATION OF LITHUANIAN CULTURE-SPECIFIC ITEMS INTO - ( ۱۳٩۱/٢/۱٤ )
 • Translation strategies I: methods and procedures 1. Introduction - ( ۱۳٩۱/٢/۱٤ )
 • TRANSLATION PROCEDURES & STRATEGIES - ( ۱۳٩۱/٢/۱٤ )
 • Peter NEWMARK: A New Theory of Translation - ( ۱۳٩۱/٢/۱٤ )
 • A TEXTBOOK OF TRANSLATION - ( ۱۳٩۱/٢/۱٤ )
 • Textual Metadiscourse Resources in Research Articles - ( ۱۳٩۱/٢/۱ )
 • Metadiscourse commonly is defined as “discourse - ( ۱۳٩۱/٢/۱ )
 • Metadiscourse - ( ۱۳٩۱/٢/۱ )
 • Metadiscourse in Academic Writing - ( ۱۳٩۱/٢/۱ )
 • Metadiscourse - University of Colorado Boulder - ( ۱۳٩۱/٢/۱ )
 • METADISCOURSE - ( ۱۳٩۱/٢/۱ )
 • Using Rubrics for Assessment: A Primer - ( ۱۳٩۱/۱/٢٤ )
 • Designing Grading Rubrics to Assess Student Learning - ( ۱۳٩۱/۱/٢٤ )
 • Presentation Title - ( ۱۳٩۱/۱/٢٤ )
 • Rubrics and Exam Questions - ( ۱۳٩۱/۱/٢٤ )
 • The Keys to Performance-based Assessment and Rubrics - ( ۱۳٩۱/۱/٢٤ )
 • Writing and Using Rubrics for Evaluating Student Learning - ( ۱۳٩۱/۱/٢٤ )
 • Rubrics - ( ۱۳٩۱/۱/٢٤ )
 • Effective Classroom Tests - ( ۱۳٩۱/۱/٢٤ )
 • RUBRICS FOR EVALUATING - ( ۱۳٩۱/۱/٢۳ )
 • Rubric for testing experiments - ( ۱۳٩۱/۱/٢۳ )
 • Good Rubric, Bad Rubric What's the Difference - ( ۱۳٩۱/۱/٢۳ )
 • PART 7 of assessment - ( ۱۳٩۱/۱/٢۳ )
 • Authentic Assessment - ( ۱۳٩۱/۱/٢۳ )
 • Introduction to Assessment - ( ۱۳٩۱/۱/٢۳ )
 • LANGUAGE TESTING - ( ۱۳٩۱/۱/٢۳ )
 • LANGUAGE TESTING - ( ۱۳٩۱/۱/٢۳ )
 • Factors that threaten the validity of research findings - ( ۱۳٩۱/۱/٢۳ )
 • Measuring Performance - ( ۱۳٩۱/۱/٢۳ )
 • Ch. 3: Reliability: Consistency of Performance - ( ۱۳٩۱/۱/٢۳ )
 • Assessment of Exceptional Students: Educational and Psychological - ( ۱۳٩۱/۱/٢۳ )
 • Factors Affecting Test Results Cultural Considerations - ( ۱۳٩۱/۱/٢۳ )
 • U&A Test Methods: preliminary findings on validation - ( ۱۳٩۱/۱/٢۳ )
 • Alternative Test Method and Monitoring Approvals - ( ۱۳٩۱/۱/٢۳ )
 • زبان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد - ( ۱۳٩۱/۱/۱۸ )
 • وبلاگ زبان‌شناسی دانشگاه سمنان - ( ۱۳٩۱/۱/۱۸ )
 • مرجع زبانشناسی لینگویستیکا - ( ۱۳٩۱/۱/۱۸ )
 • دیکشنری آنلاین زبانشناسی - ( ۱۳٩۱/۱/۱۸ )
 • آرشیو نوشته های چامسکی - ( ۱۳٩۱/۱/۱۸ )
 • International Association of Applied Linguistics - ( ۱۳٩۱/۱/۱۸ )
 • Linguistic Society of America - ( ۱۳٩۱/۱/۱۸ )
 • سایت زبانشناسی کاربردی - ( ۱۳٩۱/۱/۱۸ )
 • American Association for Applied Linguistics - ( ۱۳٩۱/۱/۱۸ )
 • Center for Applied Linguistics - ( ۱۳٩۱/۱/۱۸ )
 • ایدئولوژی ترجمه و نوآوری علمی - ( ۱۳٩۱/۱/۱۸ )
 • جلوه هایی از بازتاب ایدئولوژی در ترجمه - ( ۱۳٩۱/۱/۱۸ )
 • AO2v – Explaining the Writer's Use of Language - ( ۱۳٩۱/۱/۱۸ )
 • Reading & Reading Comprehension Developing Skills Workshop - ( ۱۳٩۱/۱/۱۸ )
 • دوره آموزشی فن ترجمه در سال 91 در مرکز شماره3 جهاددانشگاهی برگزار می گردد - ( ۱۳٩۱/۱/۱۸ )
 • دوره های زبان انگلیسی در جهاد دانشگاهی - ( ۱۳٩۱/۱/۱۸ )
 • برگزاری کارگاه شیوه های پژوهش در مطالعات ترجمه در مرکز پژوهشهای ترجمه - ( ۱۳٩۱/۱/۱۸ )
 • Case Studies - New York City Department of Education - ( ۱۳٩۱/۱/۱٥ )
 • How Do We Use Case Studies and Promote Team Learning - ( ۱۳٩۱/۱/۱٥ )
 • Case studies - ( ۱۳٩۱/۱/۱٥ )
 • The more culture-bound a text is, the more difficult it is to translate - ( ۱۳٩۱/۱/۱٥ )
 • translation strategy at macro level - ( ۱۳٩۱/۱/۱٥ )
 • Feasibility of the direct translation strategy - ( ۱۳٩۱/۱/۱٥ )
 • Translation Strategy and Roadmap - ( ۱۳٩۱/۱/۱٥ )
 • Translation and Transaction Exposure - ( ۱۳٩۱/۱/۱٥ )
 • Methods of assessment - ( ۱۳٩۱/۱/۱٥ )
 • translation method to be used by a foreign subsidiary based upon its operations - ( ۱۳٩۱/۱/۱٥ )
 • Translation methods differ by country along two dimensions - ( ۱۳٩۱/۱/۱٥ )
 • Translation methods differ by country along two dimensions - ( ۱۳٩۱/۱/۱٥ )
 • Machine Translation: Interlingual Methods - ( ۱۳٩۱/۱/۱٥ )
 • Foreign Currency Translation - ( ۱۳٩۱/۱/۱٥ )
 • Translation Methods - ( ۱۳٩۱/۱/۱٥ )
 • Back translation - ( ۱۳٩۱/۱/۱٥ )
 • Back translation - ( ۱۳٩۱/۱/۱٥ )
 • the necessity of knowledge translation - ( ۱۳٩۱/۱/۱٥ )
 • Thematic and information structures - ( ۱۳٩۱/۱/۱٥ )
 • MACHIN TRANSLATION 2 - ( ۱۳٩۱/۱/۱٥ )
 • MACHINE TRANSLATION - ( ۱۳٩۱/۱/۱٥ )
 • translation studies - ( ۱۳٩۱/۱/۱٥ )
 • پایگاه علمی چهارم - ( ۱۳٩٠/۱۱/٢۸ )
 • پایگاه علمی سوم - ( ۱۳٩٠/۱۱/٢۸ )
 • پایگاه علمی دوم - ( ۱۳٩٠/۱۱/٢۸ )
 • پایگاه علمی - ( ۱۳٩٠/۱۱/٢۸ )
 • دانشگاه های ارائه دهنده دکترا مترجمی در خارج - ( ۱۳٩٠/۱۱/٢٢ )
 • تحلیل گفتمان... - ( ۱۳٩٠/۱٠/٢٥ )
 • Translating poetry: based on textual and extra textual analysis - ( ۱۳٩٠/۱٠/٢٠ )
 • Applying Translation Theory in Teaching - ( ۱۳٩٠/۱٠/٢ )
 • Translation Theory and the NON Literary text - ( ۱۳٩٠/۱٠/٢ )
 • Translation Concepts – Formatting Guidelines 1 Translation Theory - ( ۱۳٩٠/۱٠/٢ )
 • Early Theories of Translation - ( ۱۳٩٠/۱٠/٢ )
 • Legal Translation and Translation Theory: a Receiver-oriented - ( ۱۳٩٠/۱٠/٢ )
 • Translation: Theory or Practice? - ( ۱۳٩٠/۱٠/٢ )
 • "Theories of Translation - ( ۱۳٩٠/۱٠/٢ )
 • A Syntax-based Statistical Translation Model - ( ۱۳٩٠/۱٠/٢ )
 • Factored Translation Models - ( ۱۳٩٠/۱٠/٢ )
 • How to Write a Case Study What Is a Case Study? - ( ۱۳٩٠/۱٠/٢ )
 • ترجمه‌ ادبی‌ چیست‌ - ( ۱۳٩٠/٩/٢٧ )
 • پاسخ داریوش آشوری به دو سوال - ( ۱۳٩٠/٩/۱۸ )
 • My latest English Teacher's Audio Blog is now online at - ( ۱۳٩٠/٩/۱٧ )
 • ترجمه در ایران: اشتغال یا حرفه؟ - ( ۱۳٩٠/٩/۱٧ )
 • ارزیابی کیفیت ترجمه استدلال محور - ( ۱۳٩٠/٩/۱٧ )
 • توانش ترجمه - ( ۱۳٩٠/٩/۱٧ )
 • آیین ترجمه و واژه سازی، توانایی زبان فارسی در واژه سازی - ( ۱۳٩٠/٩/۱٧ )
 • Learn English speaking FREE with TalkEnglish - ( ۱۳٩٠/٩/۱٥ )
 • the free EFL / ESL course for beginners and beyond! - ( ۱۳٩٠/٩/۱٥ )
 • Free online English lessons & ESL / EFL resources - ( ۱۳٩٠/٩/۱٥ )
 • free english lessons online - ( ۱۳٩٠/٩/۱٥ )
 • The Internet TESL Journal 2004 - ( ۱۳٩٠/٩/۱٥ )
 • Interesting Things for ESL Students - ( ۱۳٩٠/٩/۱٥ )
 • Activities for ESL Students - ( ۱۳٩٠/٩/۱٥ )
 • EFL/ESL Articles & Research Papers - ( ۱۳٩٠/٩/۱٥ )
 • EFL/ESL Lessons and Lesson Plans - ( ۱۳٩٠/٩/۱٥ )
 • Conversation Questions for the ESL/EFL Classroom - ( ۱۳٩٠/٩/۱٥ )
 • Jokes in English for the ESL/EFL Classroom - ( ۱۳٩٠/٩/۱٥ )
 • EFL/ESL Lessons Using Web Sites - ( ۱۳٩٠/٩/۱٥ )
 • EFL/ESL Lessons Using PowerPoint - ( ۱۳٩٠/٩/۱٥ )
 • Games & Activities for the ESL/EFL Classroom - ( ۱۳٩٠/٩/۱٥ )
 • برای مجلات انگلیسی سری به این سایتها بزنید. - ( ۱۳٩٠/٩/٦ )
 • My latest English Teacher's Audio Blog is now online at - ( ۱۳٩٠/٩/٥ )
 • موضوعات پایان نامه های ارشد که خیلی خیلی جالب - ( ۱۳٩٠/٩/٤ )
 • Translation models - ( ۱۳٩٠/٩/٤ )
 • Context (language use) - ( ۱۳٩٠/٩/٤ )
 • TRANSLATION PROCEDURES - ( ۱۳٩٠/٩/٤ )
 • Translation techniques - ( ۱۳٩٠/٩/٤ )
 • How to Translate - ( ۱۳٩٠/٩/۳ )
 • 45Top Websites To Download Free EBooks - ( ۱۳٩٠/٩/۳ )
 • towards a cybernetic model of translation - ( ۱۳٩٠/۸/٢٦ )
 • . Translation Model Decomposition - ( ۱۳٩٠/۸/٢٦ )
 • models of translational equivalence among words - ( ۱۳٩٠/۸/٢٦ )
 • on teaching the pronunciation of subphonemic segments in english - ( ۱۳٩٠/۸/٢٦ )
 • slides - pronunciation of english [prəәnʌnsieʃəәn ʌv ɪnglɪʃ] - ( ۱۳٩٠/۸/٢٦ )
 • a survey of american pronunciation preferences - ( ۱۳٩٠/۸/٢٦ )
 • contents australian pronunciation uk english pronunciation website ... - ( ۱۳٩٠/۸/٢٦ )
 • transitivity bias and acquisition of verbs with transitivity ... - ( ۱۳٩٠/۸/٢٦ )
 • translator's introduction - ( ۱۳٩٠/۸/٢٦ )
 • translation into english - ( ۱۳٩٠/۸/٢٦ )
 • translation guide - ( ۱۳٩٠/۸/٢٦ )
 • translation & reviewing - sdl trados studio translating and ... - ( ۱۳٩٠/۸/٢٦ )
 • translating text and context: translation studies and systemic ... - ( ۱۳٩٠/۸/٢٦ )
 • translation and back translation in an efl reading class.doc - ( ۱۳٩٠/۸/٢٦ )
 • how the translation methodology adopted for the Spoken Language Translator - ( ۱۳٩٠/۸/٢٦ )
 • translation review 62 - translation review - ( ۱۳٩٠/۸/٢٦ )
 • translation tools in the directorate-general for translation of ... - ( ۱۳٩٠/۸/٢٦ )
 • translator-based multiparadigm programming - ( ۱۳٩٠/۸/٢٦ )
 • translating dependency into parametricity - ( ۱۳٩٠/۸/٢٦ )
 • translation & parody - ( ۱۳٩٠/۸/٢٦ )
 • translation the wiki way - ( ۱۳٩٠/۸/٢٦ )
 • to qualify for being translators in the project, - ( ۱۳٩٠/۸/٢٦ )
 • A TRANSlator from LAnguage TO Rules - ( ۱۳٩٠/۸/٢٦ )
 • Translation/ Word for Word Translation - ( ۱۳٩٠/۸/٢٦ )
 • novice translator - ( ۱۳٩٠/۸/٢٦ )
 • differences between translations - ( ۱۳٩٠/۸/٢٦ )
 • Da Vinci Code Criticism Research and Commentary - ( ۱۳٩٠/۸/٢٦ )
 • literary criticism - ( ۱۳٩٠/۸/٢٦ )
 • How to give and receive criticism - ( ۱۳٩٠/۸/٢٦ )
 • Plato - ( ۱۳٩٠/۸/٢٦ )
 • Literary criticism - ( ۱۳٩٠/۸/٢٦ )
 • کتاب های صوتی انگلیسی عمومی: - ( ۱۳٩٠/۸/٢٦ )
 • کتاب های صوتی آموزش زبان انگلیسی: - ( ۱۳٩٠/۸/٢٦ )
 • American Accent Training - ( ۱۳٩٠/۸/٢٦ )
 • واژه های دارای ریشه فرانسوی در زبان فارسی.. - ( ۱۳٩٠/۸/٢٦ )
 • Bridging Worlds Through Language and Translation - ( ۱۳٩٠/۸/٢٦ )
 • To Use or not to Use Translation in Language Teaching - ( ۱۳٩٠/۸/٢٦ )
 • The Role of Translation Movements in the Cultural Maintenance of Iran - ( ۱۳٩٠/۸/٢٦ )
 • Watch the video for Rule 3 now at: - ( ۱۳٩٠/۸/٢٦ )
 • Watch the video or Rule 5: - ( ۱۳٩٠/۸/٢٦ )
 • Watch the rule 7 video at: - ( ۱۳٩٠/۸/٢٦ )
 • Watch the video for Rule 6 at: - ( ۱۳٩٠/۸/٢٦ )
 • Watch the video or speaking Rule 5: - ( ۱۳٩٠/۸/٢۳ )
 • Watch the video for speaking Rule 3 now at - ( ۱۳٩٠/۸/٢۳ )
 • فرهنگ لغت و مترجم - ( ۱۳٩٠/۸/٢٠ )
 • ADVANCED ENGLISH FOR TRANSLATION ПЕРЕВОД С - - ( ۱۳٩٠/۸/٢٠ )
 • Becoming a Translator Second Edition - ( ۱۳٩٠/۸/٢٠ )
 • Translation and Translation Theory - ( ۱۳٩٠/۸/٢٠ )
 • TRANSLATION PROCEDURES In contrast to translation strategies ...‏ - ( ۱۳٩٠/۸/۱٩ )
 • Interview with Peter Newmark, - ( ۱۳٩٠/۸/۱٩ )
 • کتاب جرمی ماندی - ( ۱۳٩٠/۸/۱٩ )
 • This contains your first rule for speaking excellent English. - ( ۱۳٩٠/۸/۱٩ )
 • ریشه کلمات عجیب و غریب در فارسی - ( ۱۳٩٠/۸/۱٩ )
 • انواع Morpheme - ( ۱۳٩٠/۸/۱٩ )
 • تعاریف اولیه درس واژه شناسی - ( ۱۳٩٠/۸/۱٩ )
 • نکات کلیدی در ترجمه - ( ۱۳٩٠/۸/۱٩ )
 • ترجمه شفاهی - ( ۱۳٩٠/۸/۱٩ )
 • اصول و روش ترجمه - ( ۱۳٩٠/۸/۱٩ )
 • نقد ادبی چیست؟ - ( ۱۳٩٠/۸/۱٩ )
 • LISTENING & SPEAKING - ( ۱۳٩٠/۸/۱٩ )
 • ENGLISH SPEAKING classes - ( ۱۳٩٠/۸/۱٩ )
 • English Speaking Basics - ( ۱۳٩٠/۸/۱٩ )
 • 100English Lessons - ( ۱۳٩٠/۸/۱٩ )
 • 1000Most Common English Phrase - ( ۱۳٩٠/۸/۱٩ )
 • Improve Your English Speaking - ( ۱۳٩٠/۸/۱٩ )
 • 1500Most Common Words - ( ۱۳٩٠/۸/۱٩ )
 • Pronunciation: difference between British and American English - ( ۱۳٩٠/۸/۱٩ )
 • دیکشنری ها و نرم افزارها - ( ۱۳٩٠/۸/۱٧ )
 • بخش درک مطلب (Reading Comprehension) - ( ۱۳٩٠/۸/۱٧ )
 • مکالمات زبان انگلیسی در موقعیت های مختلف - ( ۱۳٩٠/۸/۱٧ )
 • اصطلاحات و تعبیرات در ترجمه - ( ۱۳٩٠/۸/۱٧ )
 • بخش نگارش (Writing) - ( ۱۳٩٠/۸/۱٧ )
 • بخش گفتاری (Speaking) - ( ۱۳٩٠/۸/۱٧ )
 • بخش شنیداری (Listening) - ( ۱۳٩٠/۸/۱٧ )
 • بخش ترجمه و کلمات - ( ۱۳٩٠/۸/۱٧ )
 • مقاله علمی برای آموزش بهتر مهارت Speaking - ( ۱۳٩٠/۸/۱٧ )
 • مکالمه انگلیسی 1(گفتگودرکلاس درس) - ( ۱۳٩٠/۸/۱٧ )
 • مکالمه انگلیسی 2(اصطلاحات کلاس درس) - ( ۱۳٩٠/۸/۱٧ )
 • مکالمه انگلیسی 3(شناختن اشیاء) - ( ۱۳٩٠/۸/۱٧ )
 • مکالمه زبان انگلیسی 4 (شناسایی اشیا) - ( ۱۳٩٠/۸/۱٧ )
 • مکالمه زبان انگلیسی 4 (شناسایی اشیا) - ( ۱۳٩٠/۸/۱٧ )
 • مکالمه زبان انگلیسی 5 (پرسیدن شغل یاحرفه) - ( ۱۳٩٠/۸/۱٧ )
 • مکالمه زبان انگلیسی 6 (معرفی ورعایت ادب) - ( ۱۳٩٠/۸/۱٧ )
 • All end - ( ۱۳٩٠/۸/۱٦ )
 • before و قبل و بعد - ( ۱۳٩٠/۸/۱٦ )
 • اندر باب ترجمۀ رمان* - ( ۱۳٩٠/۸/۱٦ )
 • ترجمه ی حروف ایتالیک شده به فارسی - ( ۱۳٩٠/۸/۱٦ )
 • 4 اصل مترجم شدن - ( ۱۳٩٠/۸/۱٦ )
 • live your dream - ( ۱۳٩٠/۸/۱٦ )
 • این کتاب نقد کاربردی را ببینید. - ( ۱۳٩٠/۸/۱٥ )
 • یادگیری زبان فرانسه از طریق این سایت عالی - ( ۱۳٩٠/۸/۱٥ )
 • The Study of Language, 3rd edition George Yule - ( ۱۳٩٠/۸/۱٥ )
 • Elegy Written in a Country Churchyard - ( ۱۳٩٠/۸/۱٥ )
 • Summary of Principles in Language Teaching - ( ۱۳٩٠/۸/۱٥ )
 • SECOND-LANGUAGE TEACHING METHODS - ( ۱۳٩٠/۸/۱٥ )
 • به سادگی به زبان انگلیسی برای کودکان کتاب بنویسید . - ( ۱۳٩٠/۸/۱٥ )
 • رمان ۱۹۸۴ جورج اورول - ( ۱۳٩٠/۸/۱٥ )
 • دائرة المعارف ایرانیکا - ( ۱۳٩٠/۸/۱٥ )
 • راهنمای دستیابی به کتب اینترنتی در همه زمینه های علمی - ادبی - هنری و دینی - ( ۱۳٩٠/۸/۱٥ )
 • انگلیسی و دیگر زبانهای زنده جهان برای مبتدیان - ( ۱۳٩٠/۸/۱٥ )
 • Teaching Vocabulary To Advanced Students - ( ۱۳٩٠/۸/۱٤ )
 • road-to-freedom.pdf - ( ۱۳٩٠/۸/۱٤ )
 • newyork.pdf - ( ۱۳٩٠/۸/۱٤ )
 • love-like-this.pdf - ( ۱۳٩٠/۸/۱٤ )
 • Interesting Stories To Learn Proverbs.pdf - ( ۱۳٩٠/۸/۱٤ )
 • BestShortStories(advanced).pdf - ( ۱۳٩٠/۸/۱٤ )
 • 1984-2.pdf - ( ۱۳٩٠/۸/۱٤ )
 • مجموعه 95 متن زیبای انگلیسی همراه ترجمه - ( ۱۳٩٠/۸/۱٤ )
 • 90 متن انگلیسی برای تقویت درک مطلب - ( ۱۳٩٠/۸/۱٤ )
 • Words_You_Should_Know.pdf - ( ۱۳٩٠/۸/۱٤ )
 • Word Formation In English.pdf - ( ۱۳٩٠/۸/۱٤ )
 • Vocabulary-Workplace and Career.pdf - ( ۱۳٩٠/۸/۱٤ )
 • Vocabulary-Science and Technology.pdf - ( ۱۳٩٠/۸/۱٤ )
 • Vocabulary-Music, Art and Literature .pdf - ( ۱۳٩٠/۸/۱٤ )
 • Vocabulary-Everyday Living Words.pdf - ( ۱۳٩٠/۸/۱٤ )
 • Vocabulary Workplace and Careers.pdf - ( ۱۳٩٠/۸/۱٤ )
 • Vocabulary Science and Technology.pdf - ( ۱۳٩٠/۸/۱٤ )
 • Vocabulary Music, Art, and Literature.pdf - ( ۱۳٩٠/۸/۱٤ )
 • Vocabulary Media and Marketplace words.pdf - ( ۱۳٩٠/۸/۱٤ )
 • Vocabulary History and Geography Words.pdf - ( ۱۳٩٠/۸/۱٤ )
 • Vocabulary Everyday Living words.pdf - ( ۱۳٩٠/۸/۱٤ )
 • Vocabulary Cambridge University Press -Test Your English Voc.pdf - ( ۱۳٩٠/۸/۱٤ )
 • Vocabulary Media and Marketplace words.pdf - ( ۱۳٩٠/۸/۱٤ )
 • Vocabulary - History and Geography Words.pdf - ( ۱۳٩٠/۸/۱٤ )
 • Vacabulary in use advanced.pdf - ( ۱۳٩٠/۸/۱٤ )
 • Tongue Twister.pdf - ( ۱۳٩٠/۸/۱٤ )
 • TOEFL vocabulary.pdf - ( ۱۳٩٠/۸/۱٤ )
 • Test Your Prepositions.pdf - ( ۱۳٩٠/۸/۱٤ )
 • suffix prefix root.pdf - ( ۱۳٩٠/۸/۱٤ )
 • suffix prefix root.pdf - ( ۱۳٩٠/۸/۱٤ )
 • Just_in_Time_Vocabulary.pdf - ( ۱۳٩٠/۸/۱٤ )
 • english-synonyms-tests.pdf - ( ۱۳٩٠/۸/۱٤ )
 • english-idioms-tests.pdf - ( ۱۳٩٠/۸/۱٤ )
 • english-common-words.pdf - ( ۱۳٩٠/۸/۱٤ )
 • English Vocabulary in Use (Pre-inter & intermediate.pdf - ( ۱۳٩٠/۸/۱٤ )
 • English For Social Interaction-Everyday Idioms_9814107808.pdf - ( ۱۳٩٠/۸/۱٤ )
 • Check Your English Vocabulary for Living in the UK.pdf - ( ۱۳٩٠/۸/۱٤ )
 • Cambridge - English Vocabulary in Use - Elem.pdf - ( ۱۳٩٠/۸/۱٤ )
 • Business Vocabulary in Use (Cambridge Professional English).pdf - ( ۱۳٩٠/۸/۱٤ )
 • 504Absolutely Essential Word.pdf - ( ۱۳٩٠/۸/۱٤ )
 • 25Common English Idioms.pdf - ( ۱۳٩٠/۸/۱٤ )
 • CAMBRIDGE ESOL EXAMS - TRAINING SEMINARS FOR TEACHERS - ( ۱۳٩٠/۸/۱۳ )
 • Effective Listening and Notetaking - ( ۱۳٩٠/۸/۱۳ )
 • 46 Quick Tips glish Language Learners - ( ۱۳٩٠/۸/۱۳ )
 • Tips for IELTS Listening - ( ۱۳٩٠/۸/۱۳ )
 • TOEFL iBT Tips 3 TOEFL iBT Tips has been created to help English language learne - ( ۱۳٩٠/۸/۱۳ )
 • PHOTOCOPIABLE worksheet has been downloaded from www.longman.com - ( ۱۳٩٠/۸/۱۳ )
 • The TOEFL Campus TOEFL® e-Book - ( ۱۳٩٠/۸/۱۳ )
 • How to prepare for the TOEFL iBT. - ( ۱۳٩٠/۸/۱۳ )
 • TOEFL iBT Reading Tips - ( ۱۳٩٠/۸/۱۳ )
 • IELTS LISTENING Strategies by renowned english teacher Francisco - ( ۱۳٩٠/۸/۱۳ )
 • English 106: TOEFL Success TOEFL Success - ( ۱۳٩٠/۸/۱۳ )
 • ESL TIPS: A Guide to Improving Your English - ( ۱۳٩٠/۸/۱۳ )
 • ESL TIPS: A guide to improving your English - ( ۱۳٩٠/۸/۱۳ )
 • ESL TIPS: A guide to improving your English - ( ۱۳٩٠/۸/۱٢ )
 • TOEFL iBT Reading Tips - ( ۱۳٩٠/۸/۱٢ )
 • Business Speaking Skills in English - ( ۱۳٩٠/۸/۱٢ )
 • Top Tips - FCE Speaking Part Three- Working Together - ( ۱۳٩٠/۸/۱٢ )
 • ESL TIPS: A guide to improving your English - ( ۱۳٩٠/۸/۱٢ )
 • PRACTICALLY SPEAKING CONVERSATIONAL ENGLISH COURSE DESCRIPTION - ( ۱۳٩٠/۸/۱٢ )
 • ENHANCING L2 FLUENCY, PRACTICAL TIPS FOR WRITING AND SPEAKING Dr ... - ( ۱۳٩٠/۸/۱٢ )
 • TIPS FOR WORKING WITH NON-ENGLISH SPEAKING STUDENTS - ( ۱۳٩٠/۸/۱٢ )
 • Herald in the Classroom Plain English Speaking Award Tips for ... - ( ۱۳٩٠/۸/۱٢ )
 • Teaching Tips for the London Test of English – Speaking 1 - ( ۱۳٩٠/۸/۱٢ )
 • How To Learn English - FREE Edition - ( ۱۳٩٠/۸/۱٢ )
 • Tips for making your teaching more accessible to non-native English ... - ( ۱۳٩٠/۸/۱٢ )
 • Hints and tips for students taking the IELTS speaking test - ( ۱۳٩٠/۸/۱٢ )
 • Tips for Native English Speaking partners - ( ۱۳٩٠/۸/۱٢ )
 • A Plain English Handbook - ( ۱۳٩٠/۸/۱٢ )
 • TOEFLо iBT Tips - ( ۱۳٩٠/۸/۱٢ )
 • 46 Quick Tips for Teaching English Language Learners - ( ۱۳٩٠/۸/۱٢ )
 • J. C. Catford (1965)  gave a thorough description of the grammatical and lexica - ( ۱۳٩٠/۸/۱٢ )
 • Translation Theory and the non literary text 1 - ( ۱۳٩٠/۸/۱٢ )
 • types of translation; shifts of translation. - ( ۱۳٩٠/۸/۱٢ )
 • in Anthony Pym et al. Translation Technology and its Teaching - ( ۱۳٩٠/۸/۱٢ )
 • The translator as an intervenient being - ( ۱۳٩٠/۸/۱٢ )
 • Political Discourse and Translation - ( ۱۳٩٠/۸/۱٢ )
 • Anthony Pym. © Intercultural Studies Group. - ( ۱۳٩٠/۸/۱٢ )
 • ؟What is translation - ( ۱۳٩٠/۸/۱٢ )
 • Translation Theory and the non literary text 1 - ( ۱۳٩٠/۸/۱٢ )
 • ؟Anthony Pym: What is localization - ( ۱۳٩٠/۸/۱٢ )
 • newmark interview - ( ۱۳٩٠/۸/۱۱ )
 • آشنایی با کمیته ترجمه انجمن دوستداران ایران - ( ۱۳٩٠/۸/۱۱ )
 • درباره ی ترجمه و ادبیات ایران - ( ۱۳٩٠/۸/۱۱ )
 • ورود مترجمان فاقد صلاحیت به حوزه ترجمه - ( ۱۳٩٠/۸/۱۱ )
 • هر آنچه هست و نیست درباره ی ترجمه - ( ۱۳٩٠/۸/۱۱ )
 • گفتگوی علی صلح جو با دکتر علی خزاعی فر در باره ترجمه ادبی در ایران - ( ۱۳٩٠/۸/۱۱ )
 • گزارش نخستین هم اندیشی سراسری فعالان عرصه ترجمه در ایران - ( ۱۳٩٠/۸/۱۱ )
 • گفتمان و ترجمه - ( ۱۳٩٠/۸/۱۱ )
 • ایران، ترجمه و مترجمانش - ( ۱۳٩٠/۸/۱۱ )
 • ترجمه در ایران - ( ۱۳٩٠/۸/۱۱ )
 • متن سخنرانی فرزانه طاهری درباره مترجم و فرایند ترجمه - ( ۱۳٩٠/۸/۱۱ )
 • یک متن و چهار مترجم - ( ۱۳٩٠/۸/۱۱ )
 • مدیا کاشیگر: مترجم بد همه متون را به یک سبک ترجمه می‌کند - ( ۱۳٩٠/۸/۱۱ )
 • سخنی درباره ترجمه متون قدیمی - ( ۱۳٩٠/۸/۱۱ )
 • کتابشناسی آثار فارسی درباره ترجمه - ( ۱۳٩٠/۸/۱۱ )
 • ترجمه در ایران ( درد و دل های یک مترجم ) - ( ۱۳٩٠/۸/۱۱ )
 • درباره مسائل ترجمه در ایران - ( ۱۳٩٠/۸/۱۱ )
 • On the social and the cultural in Translation Studies Anthony Pym ... - ( ۱۳٩٠/۸/۱۱ )
 • Translation Studies Days programme DE - ( ۱۳٩٠/۸/۱۱ )
 • Translation Studies at the University of Illinois: New Teaching and ... - ( ۱۳٩٠/۸/۱۱ )
 • Interpretation and Translation Studies Journalism - ( ۱۳٩٠/۸/۱۱ )
 • Translation Study Guide - ( ۱۳٩٠/۸/۱۱ )
 • Translation Studies - ( ۱۳٩٠/۸/۱۱ )
 • W ord Learning in Context - Metaphors and Neologisms Raluca ... - ( ۱۳٩٠/۸/۱۱ )
 • A Comment on English Neologisms and Programming Language ... - ( ۱۳٩٠/۸/۱۱ )
 • Mining and Classification of Neologisms in Persian Blogs - ( ۱۳٩٠/۸/۱۱ )
 • Equivalence in Translation - ( ۱۳٩٠/۸/۱۱ )
 • Effective Teaching Strategies - ( ۱۳٩٠/۸/۱٠ )
 • Innovative Methods of Teaching - ( ۱۳٩٠/۸/۱٠ )
 • ENGLISH GRAMMAR - ( ۱۳٩٠/۸/۱٠ )
 • English Grammar 101 - ( ۱۳٩٠/۸/۱٠ )
 • Articles in English Grammar - ( ۱۳٩٠/۸/۱٠ )
 • Translation Theory: Traddutore, traditore! - ( ۱۳٩٠/۸/٩ )
 • DDC in Scandinavia : exploring new translation models of the DDC - ( ۱۳٩٠/۸/٩ )
 • A Translation Model for Matching Reviews to Objects - ( ۱۳٩٠/۸/٩ )
 • کتاب کویر دکتر علی شریعتی - ( ۱۳٩٠/۸/۸ )
 • کتاب فاطمه فاطمه است. - ( ۱۳٩٠/۸/۸ )
 • اینهم کتاب susan bassnett - ( ۱۳٩٠/۸/۸ )
 • What Localization Models Can Learn From Translation Theory - ( ۱۳٩٠/۸/۸ )
 • What Localization Models Can Learn From Translation Theory - ( ۱۳٩٠/۸/۸ )
 • What Localization Models Can Learn From Translation Theory - ( ۱۳٩٠/۸/۸ )
 • مدلهای ترجمه - ( ۱۳٩٠/۸/۸ )
 • Augmenting String-to-Tree Translation Models with Fuzzy Use ofSource-side Syntax - ( ۱۳٩٠/۸/۸ )
 • Factored Translation Models - ( ۱۳٩٠/۸/۸ )
 • A Syntax-based Statistical Translation Model - ( ۱۳٩٠/۸/۸ )
 • A Guide to Knowledge Translation Theory - ( ۱۳٩٠/۸/۸ )
 • TRANSLATION THEORY TODAY‏ - ( ۱۳٩٠/۸/۸ )
 • ؟Why does translation quality matter - ( ۱۳٩٠/۸/۸ )
 • ؟Who is a good translator and who is not - ( ۱۳٩٠/۸/۸ )
 • Becoming A Good Translator - ( ۱۳٩٠/۸/۸ )
 • How to become a translator - ( ۱۳٩٠/۸/۸ )
 • What a professional translator should know about Machine Translation‏ - ( ۱۳٩٠/۸/۸ )
 • ANALYSING AND TEACHING TRANSLATION THROUGHCORPORA: LEXICAL CONVENTION AND LEXICA - ( ۱۳٩٠/۸/۸ )
 • Teaching Translators - ( ۱۳٩٠/۸/۸ )
 • ؟Is Translation Teachable - ( ۱۳٩٠/۸/۸ )
 • Ways of Testing a Translation & Testing and Evaluation in the Translation Classr - ( ۱۳٩٠/۸/۸ )
 • Individual Differences in the Translation Process: Differences in the act of tra - ( ۱۳٩٠/۸/۸ )
 • The Acquisition of Translation Competence through Textual Genre - ( ۱۳٩٠/۸/۸ )
 • The Effect of the Translator's Gender on Translation Evaluation - ( ۱۳٩٠/۸/۸ )
 • Teaching foreign languages: grammar training ineffective and harmful - ( ۱۳٩٠/۸/۸ )
 • Corpora in Translation Classrooms - ( ۱۳٩٠/۸/۸ )
 • Teaching Interpretation in BA Program of Translation in Iranian Universities - ( ۱۳٩٠/۸/٧ )
 • Teaching translation - ( ۱۳٩٠/۸/٧ )
 • Teaching Translation Problems and Solutions - ( ۱۳٩٠/۸/٧ )
 • کتاب ROGER BELL - ( ۱۳٩٠/۸/٧ )
 • Sounding Like a Native English Speaker - ( ۱۳٩٠/۸/٦ )
 • برای تقویت صحبت کردن انگلیسی - ( ۱۳٩٠/۸/٦ )
 • Free Reading A–Z Samples - ( ۱۳٩٠/۸/٦ )
 • سایت برای معلمین زبان انگلیسی - ( ۱۳٩٠/۸/٦ )
 • تلفظ آمریکایی - ( ۱۳٩٠/۸/٦ )
 • ترجمه از دیدگاه پیتر نیومارک - ( ۱۳٩٠/۸/٦ )
 • Translation Techniques - ( ۱۳٩٠/۸/٦ )
 • ترجمه همزمان چیست ؟ - ( ۱۳٩٠/۸/٦ )
 • نرم افزارهای مورد نیاز مترجمین ( شفاهی و کتبی ) - ( ۱۳٩٠/۸/٦ )
 • FREE English podcasts - ( ۱۳٩٠/۸/٦ )
 • آشنایی با دوره آموزشی English 20 Minute a Day - ( ۱۳٩٠/۸/٦ )
 • ۵. لغتنامه (آلمانی-فارسی/ فارسی-آلمانی) - ( ۱۳٩٠/۸/٦ )
 • ۴. farsidic (انگلیسی- فارسی/ فارسی- انگلیسی) - ( ۱۳٩٠/۸/٦ )
 • ۳. ariadic (انگلیسی- فارسی/ فارسی- انگلیسی/ انگلیسی-انگلیسی) - ( ۱۳٩٠/۸/٦ )
 • ۲. farsilookup (فارسی-فارسی/ انگلیسی- فارسی/ فارسی- انگلیسی) - ( ۱۳٩٠/۸/٦ )
 • ۱. آریان پور (انگلیسی- فارسی/ فارسی- انگلیسی/ انگلیسی-انگلیسی) - ( ۱۳٩٠/۸/٦ )
 • Your audio lesson is here: - ( ۱۳٩٠/۸/٥ )
 • You can see and hear - ( ۱۳٩٠/۸/٥ )
 • You can see and hear - ( ۱۳٩٠/۸/٥ )
 • You can see and hear - ( ۱۳٩٠/۸/٥ )
 • My latest English Teacher's Audio Blog is now online at - ( ۱۳٩٠/۸/٥ )
 • My latest English Teacher's Audio Blog is now online at - ( ۱۳٩٠/۸/٥ )
 • My latest English Teacher's Audio Blog is now online at - ( ۱۳٩٠/۸/٥ )
 • My latest English Teacher's Audio Blog is now online at - ( ۱۳٩٠/۸/٥ )
 • translation journals - ( ۱۳٩٠/۸/٥ )
 • مقالات عالی در این سایت - ( ۱۳٩٠/۸/٥ )
 • Teaching English Language and Literature Society of Iran (TELLSI) - ( ۱۳٩٠/۸/٥ )
 • Journal of Teaching Language Skills - ( ۱۳٩٠/۸/٥ )
 • سایت مگ ایران برای مقالات - ( ۱۳٩٠/۸/٥ )
 • The Underestimated Importance of Vocabulary in the Foreign Language Classroom - ( ۱۳٩٠/۸/٥ )
 • translating collocations from one language to another - ( ۱۳٩٠/۸/٥ )
 • Articles and Books on Translation - ( ۱۳٩٠/۸/٥ )
 • Internet and Cultural Concepts from a Translation Perspective - ( ۱۳٩٠/۸/٥ )
 • Testing and Evaluation in the Translation Classroom - ( ۱۳٩٠/۸/٥ )
 • The History of Translation History - ( ۱۳٩٠/۸/٥ )
 • Translation procedures, strategies and methods - ( ۱۳٩٠/۸/٥ )
 • TRANSLATION STUDIES - ( ۱۳٩٠/۸/٥ )
 • Translation as translating as culture - ( ۱۳٩٠/۸/٥ )
 • TYPES OF TRANSLATION AND TEXT FORMS - ( ۱۳٩٠/۸/٥ )
 • word -by-word translation - ( ۱۳٩٠/۸/٥ )
 • ؟What is Back Translation - ( ۱۳٩٠/۸/٥ )
 • ;کتاب exploring translation theories by anthony pym - ( ۱۳٩٠/۸/٥ )
 • یک مطلب جالب درباره ANTHONY PYM - ( ۱۳٩٠/۸/٥ )
 • برای translation theories and methods به این سایتها هم سری بزنید. - ( ۱۳٩٠/۸/٥ )
 • همایش شیوه های آموزش ترجمه در دانشگاه علامه - ( ۱۳٩٠/۸/٥ )
 • Machine Translation Techniques - ( ۱۳٩٠/۸/٤ )
 • Introduction to Translation and Interpretation - ( ۱۳٩٠/۸/٤ )
 • Dealing with Abbreviations In Translation - ( ۱۳٩٠/۸/٤ )
 • معانی ثانویه و معناشناسی بین فرهنگی در ترجمه - ( ۱۳٩٠/۸/٤ )
 • translation theory by T.DAVID gordon - ( ۱۳٩٠/۸/٤ )
 • Adding Value to Translation with DTP Partnership - ( ۱۳٩٠/۸/٤ )
 • یادگیری حروف الفبای زبان ایتالیایی - ( ۱۳٩٠/۸/٤ )
 • اصطلاح hand me down - ( ۱۳٩٠/۸/٤ )
 • لیست پایان نامه های ارشد دانشگاه شیخ بهائی - ( ۱۳٩٠/۸/٤ )
 • لیست پایان نامه های ارشد دانشگاه علامه(رشته مترجمی) - ( ۱۳٩٠/۸/٤ )
 • phonetic symbols - ( ۱۳٩٠/۸/٤ )
 • انواع مدل های ترجمه - ( ۱۳٩٠/۸/٤ )
 • ترجمه چیست ؟ انواع ترجمه و تفاوت های ترجمه مکتوب همزمان و شفاهی - ( ۱۳٩٠/۸/۳ )
 • سایتی برای دریافت فیلمنامه ها و زیر نویس فیلم ها - ( ۱۳٩٠/۸/۳ )
 • Common phrasal verbs with objects - ( ۱۳٩٠/۸/۳ )
 • Four Theories about Language Acquisition - ( ۱۳٩٠/۸/٢ )
 • Advantages of the transformational model - ( ۱۳٩٠/۸/۱ )
 • :The most important problems related to the process of translation - ( ۱۳٩٠/۸/۱ )
 • ؟What it is exactly that takes place in the mind of the translator - ( ۱۳٩٠/۸/۱ )
 • Important terms in TESOL - ( ۱۳٩٠/۸/۱ )
 • Reasons of learning a 2nd/foreign language and what goals of it - ( ۱۳٩٠/۸/۱ )
 • Seven Teaching Methodologies - ( ۱۳٩٠/۸/۱ )
 • ؟What Is Teaching Method - ( ۱۳٩٠/۸/۱ )
 • ؟Why do we need to know the history of language teaching - ( ۱۳٩٠/۸/۱ )
 • اطلاعات درباره نظریه های ترجمه - ( ۱۳٩٠/٧/۳٠ )
 • Skimming and Scanning - ( ۱۳٩٠/٧/٢٤ )
 • The fastest way to improve your English - ( ۱۳٩٠/٧/٢٤ )
 • READING ALOUD - ( ۱۳٩٠/٦/٢٩ )
 • essay - ( ۱۳٩٠/٦/٢٩ )
 • Writing Essays - ( ۱۳٩٠/٦/٢٩ )
 • Classification Essay - ( ۱۳٩٠/٦/٢٩ )
 • Choice essay - ( ۱۳٩٠/٦/٢٩ )
 • Explanation essay - ( ۱۳٩٠/٦/٢٩ )
 • Empirical research - ( ۱۳٩٠/٦/٢٩ )
 • case study - ( ۱۳٩٠/٦/٢٩ )
 • Globalization and Cultural Identity - ( ۱۳٩٠/٦/٢۸ )
 • Globalization: A Threat to Cultural Diversity? - ( ۱۳٩٠/٦/٢۸ )
 • به پرشین بلاگ خوش آمدید - ( ۱۳٩٠/٦/٢٧ )