موضوعات
صفحات
نویسندگان
لینکستان
آمار بازید
درباره ما
آماده ارائه انواع خدمات ترجمه دانشگاهی و مشاوره در زمینه ترجمه
ایجاد کننده وبلاگ :


در گفت‌وگویی collective imagery  را خیالستان جمعی ترجمه کرده‌اید. برخی دوستان بر این عقیده‌اند که در imagery  چیزی از جنس مکان وجود ندارد که خیالستان ترجمه شود. دانش محدود من در این زمینه راه به جایی نبرد، گیرم کوشیدم نمونه‌هایی بیابم که در آن پسوند "ستان" کنایه از چیزی جز ظرف مکان باشد. با این حال حسی غریزی می‌گوید معادل خیالستان جمعی معادل درست و هنرمندانه‌ای است. ممنون می شوم اگر در این باره توضیح روشنگرانه‌ای بدهید.


دسته بندی : ترجمه در ایران


در این بخش به بررسی‌ موقعیت اجتماعی کار ترجمه در جامعه کنونی ایران می‌‌پردازیم. ترجمه در ایران به عنوان منبع درآمد افراد بسیاری تلقی‌ میشود و بدین منظور سالانه هزاران دانشجو به دوره‌های تربیت مترجم در سطوح عالی‌ روی می آورند. ویلبرت مور اشتغال را مجموعه ای از فعالیت‌هایی که به منظور بقاء فردی یا گروهی درمقابل کسب درآمد مالی در یکی‌ از حوزه های کاری انجام می شود توصیف می‌کند. طبق این تعریف، مترجمی بطور قطع به عنوان یک اشتغال در ایران در نظر گرفته می‌‌شود. حال به این نکته خواهیم پرداخت که چگونه جامعه شناسان مفهوم اشتغال و حرفه را تبین کرده و از هم تمیز می‌‌دهند. در این خصوص، کار ساندرزحرفه را نوعی اشتغال میداند که بر اساس آموزش و مطالعات علمی‌ و تخصصی حاصل می گردد و هدف از آن ارائه خدمات تخصصی به دیگران در ازای هزینه مشخصی می‌‌باشد. همان طور که از این تعریف درک می شود، حرفه زیر مجموعه ای از اشتغال در نظر گرفته می‌‌شود. محققان مختلفی‌ برای فعالیتی بعنوان حرفه به ذکر ویژگی‌ های متعددی پرداخته اند و آن خصوصیات را لازمه ارتقاء یک اشتغال به موقعیت اجتماعی یک حرفه دانسته اند.


دسته بندی : ترجمه


کی از جدیدترین مدل های ارائه شده برای ارزیابی کیفیت ترجمه مدل استدلال محور ویلیامز می‌باشد. برخلاف مدل خزاعی فر که متمرکز بر ارزیابی ترجمه متون ادبی می‌باشد، ویلیامیز رویکرد استدلال محور را برای ارزیابی کیفیت متون غیر ادبی پیشنهاد می‌کند. او همسو با نظر چایم پرلمان١، معتقد است که طبقه‌بندی های استدلالی ارسطو را می‌توان در گونه‌های بسیار متنوعی از متون حاضر یافت. همچنین براساس یافته‌های فیلسوف استفان تولمین٢ مطرح می کند که ساختار استدلال در سطح کلان در تمامی متون وجود دارد.

     به اختصار می‌توان گفت که وی معتقد است که تمامی متون استدلالی هستند، حتی متون اخباری. بدین‌صورت که نویسنده سعی در متقاعد کردن خواننده در پذیرش برخی نظرات و عقاید دارد. بر همین اساس ویلیامز معتقد است که هر متن مبداء ابزاری، شامل ساختار کلان استدلالی می‌باشد که در وهله اول مترجم موظف به حفظ آن ساختار در متن ترجمه شده می‌باشد. این به مفهوم انکار وجود و اهمیت توجه به مختصات متنی و کاربردهای متفاوت متنی نمی‌باشد. بلکه بدین ‌معنی است که حفظ و انتقال ساختار کلان استدلالی در بررسی کیفیت ترجمه می‌بایست بعنوان اولین اولویت، مورد ملاحظه و ارزیابی قرار گیرد. او برای بررسی کاربرد مدل خود به بررسی دو مقاله‌ آماری و جرم ‌شناسی می‌پردازد و شواهدی در تأیید نظر خود ارائه می‌کند. برای مطالعه‌ بیشتر این روش بررسی کیفیت ترجمه می‌توان کتاب٣ مالکولم ویلیامیز با نام "ارزیابی کیفیت ترجمه: رویکردی استدلال محور" که توسط دانشگاه اتاوا در سال ٢٠٠۴ منتشر شده است را مطالعه کرد. و یا می‌توان برای دستیابی به چکیده‌ این مدل ارزیابی، مقاله‌ای۴ از وی را که در مجله‌ الکترونیکی موتاتیس موتاندیس را که در سال ٢٠٠٩ منتشر شده است را مطالعه کرد.

http://translationstudies.persianblog.ir


دسته بندی : ترجمه


  موضوع توانش ترجمه (translation competence)، یکی از موضوعات بحث بر انگیز در مطالعات ترجمه در چند سال اخیر بوده است. اهمیت این موضوع از چند دلیل ناشی می شود که مهمترین دلیل آن نیاز مبرم طراحان دوره های آموزش مترجم به درک هر چه ملموس تری از اصلی ترین هدف دوره های آموزشی که همان دست یابی به توانش ترجمه است، می باشد. صاحب نظران حوزه طراحی برنامه های آموزشى از جمله نیشن و مکلیستر ترسیم دقیق هدف یا اهداف اصلی آموزش و بررسی اصول و مبانی نظری در این خصوص را در برنامه ریزی یک سیستم آموزشی، مهمترین گام و مقدم بر دیگر اقدامات برمی شمارند. لیکن علاوه بر طبیعت انتزاعی این پدیده، انگشت شمار بودن پژوهشهای تجربی را میتوان دلیل اصلی حل نشدن معمای توانش ترجمه برشمرد. بعلاوه، در ابتدا لازم به ذکر است که علی رغم شباهت واژگانی توانش ترجمه در مطالعات ترجمه، این مفهوم با توانش زبانی (linguistic competence) در زبانشناسی متفاوت می باشد. بر خلاف توانش زبانی در زبانشناسی، توانش ترجمه نزدیک وشبیه تر به کنش زبانی (linguistic performance) بوده و بیشتر به عملکرد در مهارت ترجمه اشاره دارد.


دسته بندی : ترجمه


و اکنون روان شاد دکتر محمود حسابی  در جستار خود توانایی زبان پارسی را در واژه‌سازی، در مقایسه با زبان‌‌های سامی، به ویژه زبان عربی، با بیانی  سامانمند بازگویی می کند.  

                                                                                                                     

شماره ی نوشته : ٣ / ١١

 

دکتر محمود حسابی


دسته بندی : نکات مهم برای مترجم