موضوعات
صفحات
نویسندگان
لینکستان
آمار بازید
درباره ما
آماده ارائه انواع خدمات ترجمه دانشگاهی و مشاوره در زمینه ترجمه
ایجاد کننده وبلاگ :


قسمت 2

1- articles (حروف تعریف)
2- demonstrative adj (صفات اشاره)
3- quantifiers (کمیت نماها)
4- superlative adj (صفات عالی)

articles (حروف تعریف)

a, an: (حرف تعریف نامعین- ادات نکره ساز)

a و an در فارسی ادات نکره ساز ترجمه می شوند.

- اولین ترجمه "ی" نکره است:

She has a book
او کتابی دارد

I saw a man
مردی را دیدم

- دومین نکره ساز "یک" نکره است:

A teacher should be active
یک معلم باید فعال باشد (منظور همه معلمان است > حالت کلیت)

A student must study hard
یک دانشجو باید سخت مطالعه کند

- سومین حالت نکره ساز "تهی" است که حالت کلیت است و در فارسی به آن اسم جنس می گویند.

A teacher should be active
معلم باید فعال باشد

A student must study hard
دانشجو باید سخت مطالعه کند

- در عامیانه "یه+ی،ـه" به کار برده می شود. (یه پرتقالایی آورده بودن، یه بلایی سرت میارم، یه مرده اومده بود)

- در برخی مواقع می توان از "نوعی" و "یکی از" استفاده کرد. (این ترجمه به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد و باید با احتیاط به کار برده شود)

It is recommended to use a metal
توصیه می شود از نوعی فلز استفاده کنیم

a most beautiful girl
یکی از زیباترین دختران

* ترتیب موارد ذکر شده در ترجمه مهم است. اگر "ی" جواب نداد "یک" نکره و سپس "تهی" را استفاده می کنیم.

* بسته به جمله، ترجمه مناسب را انتخاب می کنیم.

We need a teacher: ی

A teacher must be active in the class: یک نکره یا تهی

** مزبور فقط در مورد انسان به کار می رود.

the: (حرف تعریف معین- ادات معرفه ساز)

- در فارسی حرف تعریف نداریم. the نیز از ادات معرفه ساز است پس در فارسی "تهی" ترجمه می شود.

A teachr should be active in the class
معلم باید در کلاس فعال باشد

- دومین معرفه ساز در فارسی صفات اشاره "این" و "آن" هستند.

A man was standing out of door. the man came in the room
مردی بیرون در ایستاده بود. آن مرد وارد اتاق شد

- در عامیانه "ـه" معرفه ساز است. (کتابه خوب بود)

- سایر معرفه سازها عبارتند از: مذکور، مزبور، یاد شده، مورد نظر، فوق الذکر، فوق، نامبرده

Ali handed me a book yesterday. The book is on the table
علی دیروز کتابی به من داد. کتاب مذکور روی میز است
zrnots آفلاین است

this, that, these, those : 4603
Demonstrative adjectives (صفات اشاره)


this, that, these, those:

- ترجمه this "این" و ترجمه that "آن" است.

- these و those صفات اشاره جمع هستند و با اسم جمع می آیند ولی مفرد ( "این" و "آن" ) ترجمه می شوند.

These books
این کتابها

Those houses
آن خانه ها

- هنگامی که these و those ضمیر باشند "اینها" و "آنها" ترجمه می شوند.

These are nice
اینها خوب هستند

- هنگامی که اشاره فیزیکی منظور نباشد معرفه ساز قلمداد می شوند و به جای این و آن از "مذکور، مزبور، یاد شده، مورد نظر، فوق الذکر، فوق، نامبرده" استفاده می شود.

forum.kardoonline


دسته بندی : نکات ترجمه


قسمت 1

مطالبی که تو این بخش می ذارم نکات کاربردی برای ترجمه متون انگلیسیه که عینا از کلاس فن ترجمه ای که رفتم نقل می کنم. هم به درد ترجمه می خوره و هم برای کنکور ارشد و امتحاناتی مثل تافل و آیلتس خیلی کمک می کنه.


اساس این فن دستور گشتاری transformational grammer می باشد و مخترع آن پروفسور Noam Chamskey است.

گشتار مجموعه قواعدی است که روی زیر ساخت* اثر می کند و فرم آن را تغییر می دهد و به روساخت** تبدیل می کند.

4 دسته گشتار وجود دارد: حذف، درج، جابجایی و جایگزینی

در این آموزش ابتدا واژه گزینی مناسب از طریق تشخیص نوع صحیح کلمه و تبدیل جملات روساخت انگلیسی به جملات زیرساخت فارسی آموزش داده می شود و سپس ویرایش این جملات به جملات روساخت و مناسب فارسی مورد بحث قرار می گیرد.

* زیر ساخت جملاتی است که از ذهن انسان می گذرد و زیبا نیستند.
** روساخت جملاتی است که به زبان می آوریم و ویرایش شده و زیبا هستند.
بر اساس دستور سنتی فرمول جمله عبارتست از:

adv of time (قید زمان) + adv of place (قید مکان) + adv of manner (قید حالت) + obj (مفعول) + verb (فعل) + sub (فاعل)

sub, obj, adv of manner, adv of place, adv of time همگی اسم (noun) هستند. بنابراین بیش از 80 درصد جمله اسم است و ما در دستور گشتاری با دو نوع کلمه (اسم و فعل) کار می کنیم.

noun modifiers وابسته های (توصیف کنندگان) اسم هستند که عبارتند از pre modifiers که توصیف کنندگان قبل از اسم و post modifiers که توصیف کنندگان پس از اسم می باشند.

NP (Noun Phrase) = pre modifiers + N + post modifiers

noun modifiers به 5 دسته تقسیم می شوند. این 5 دسته M5, M4, M3, M2, M1 هستند که هر کدام قواعد خاص خود را دارند و به تدریج در این تاپیک آموزش داده می شوند.

در انگلیسی M3, M2, M1 قبل از اسم و M4 و M5 بعد از اسم می آیند. اما در ترجمه M1ها قبل از اسم و بقیه پس از اسم قرار می گیرند.

forum.kardoonline


دسته بندی : نکات ترجمه


کمیت نماها متشکل از کمیت نماهای ساده (simple)، مرکب (compound) و عددی (numerals) هستند.

simple quantifiers: some, any, many, much, several, both, each, every, either, neither, more, no, all, less, most, fewer, few, little

some:

– some هنگامی که با اسم قابل شمارش مفرد بیاید کمیت نما نیست بلکه نکره ساز است و ترجمه آن “ی” نکره است.

کتابی some book

گره ای some node

شخصی، فردی some body

شخصی، کسی someone

چیزی something

سیم سفیدی some white wire

زمانی some time

Some pin should be inserted on the silander
پینی باید در سیلندر تعبیه شود

Some wire should be disconnected
سیمی باید قطع شود

I come to see you some day
روزی به دیدنت می آیم

– اگر ی نکره جواب نداد ترجمه دومش “نوعی” است.

نوعی پین some pin

– هنگامی که با اسم قابل شمارش جمع بیاید کمیت نماست و به معنی “چند” ، “تعدادی” ، “برخی” (از) و “بعضی” (از) است.

برخی اوقات sometimes

Some books are expensive
برخی از کتابها گران هستند
چند تا از کتابها گرانند (عامیانه)

Some files are on the table
تعدادی پرونده روی میز است

Some files lack the initial document
برخی از پرونده ها فاقد مدارک اولیه هستند

Some pins are made of metal
بعضی از پین ها از فلز ساخته شده اند

– چنانچه با اسم غیر قابل شمارش بیاید به معنی “مقداری” است.

مقداری آب some water

مقداری شکر some sugar

– اگر some قبل از عدد بیاید قید است و ترجمه اش “حدود” است.

حدود ۵۰۰ کتاب some 500 books


دسته بندی : نکات ترجمه


نکات مهم در ترجمه متون انگلیسی به فارسی

گاهی اوقات در ترجمه متون انگلیسی به فارسی عدم توجه به نکاته مهم و البته ریز از کیفیت و صحت ترجمه می کاهد.
در بعضی موارد ممکن است با لغت آشنایی در متن روبرو شویم که معنی آن را از قبل می دانیم اما این معنی با موضوع متن و یا جمله همخوانی ندارد بنابراین باید نبال معانی دیگر و شاید کم کاربردتر آن لغت باشیم. بعضی از این لغات در این بخش بیان شده اند.یکی از این لغات late  است که معنی آخر و دیر می دهد اما اگر همین لغت قبل از اسم خاص و یا کلمه ای که نقش اسم دارد بیاید معنی " مرحوم" می دهد. برای مثال She gave her late husband's clothes to charity به این معنی است که او لباس های همسر مرحومش را به خیریه داد. لغت دیگر go off است که به معنای قطع شدن یا خاموش شدن است اما همین لغت برای آژیر و دزدگیر معنای روشن شدن و به کار افتادن می دهد. برای مثال در ترجمه جمله  The thieves ran away when the burglar alarm went off داریم " هنگامی که دزدگیر روشن شده دزدها فرار کردند". این موضوع در مورد لغت fortune نیز صادق است. این لغت الزاما به معنای شانس و خوشبختی نیست و معنی پول و دارایی هم می دهد مثل جمله he made a fortune in real estate که به معنای " او از خرید و فروش ملک و زمین پول درآورد" می باشد. توجه به این نکات ریز می تواند به شما در ترجمه متون کمک کند. 
irantranslate.net

دسته بندی : نکات ترجمه


یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند
یادم باشد که دیگران را دوست بدارم آن گونه که هستند ، نه آن گونه که می خواهم باشند
یادم باشد که هرگز خود را از دریچه نگاه دیگران ننگرم
که من اگر خود با خویشتن آشتی نکنم هیچ شخصی نمی تواند مرا با خود آشتی دهد
یادم باشد که خودم با خودم مهربان باشم
چرا که شخصی که با خود مهربان نیست نمی تواند با دیگران مهربان باش


دسته بندی : تبریکات سال نو


http://bookshop.europa.eu/en/translation-and-interpreting-pbHC7809719/downloads/HC-78-09-719-EN-C/HC7809719ENC_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000hXndDkk2;sid=CY09REbrFjM9VwkeNB2j4yTODl47lwuIF_8=?FileName=HC7809719ENC_002.pdf&SKU=HC7809719ENC_PDF&CatalogueNumber=HC-78-09-719-EN-C


دسته بندی : difference between translation and interpretation


https://www.uop.edu.jo/download/Research/members/424_2054_A.B..pdf


دسته بندی : difference between translation and interpretation


http://blog.lionbridge.com/travel-hospitality/files/2012/07/Lionbridge-FAQ-Interp-vs-Translation.pdf


دسته بندی : difference between translation and interpretation


http://blog.lionbridge.com/travel-hospitality/files/2012/07/Lionbridge-FAQ-Interp-vs-Translation.pdf


دسته بندی : how to translate into target language


http://uwch-4.humanities.washington.edu/~WG/~Helping%20International%20Students/Cordero_Role%20of%20Translation.pdf


دسته بندی : how to translate into target language


http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1034717


دسته بندی : how to translate into target language


http://www.ugr.es/~rasensio/docs/Constrained_Translation.pdf


دسته بندی : how to translate into target language


http://www.su.lt/bylos/mokslo_leidiniai/jmd/08_04_20/07_blazeviciene%20baranauskiene.pdf


دسته بندی : how to translate into target language


https://www.cs.cmu.edu/~awb/papers/slt2012/slt2012_intent.pdf


دسته بندی : how to translate into target language


http://the-text-clinic.com/wordpress_2012/wp-content/uploads/2011/09/article_01.pdf


دسته بندی : how to translate into target language


http://etheses.bham.ac.uk/2949/1/Huang_X_11_PhD.pdf


دسته بندی : how to translate into target language


http://www.cisjournal.org/journalofcomputing/archive/vol4no1/vol4no1_19.pdf


دسته بندی : how to translate into target language


http://www.mardel.com/UserFiles/File/Bible%20Translation%20Chart.pdf


دسته بندی : how to translate into target language


http://www.aymara.org/biblio/mtranslation.pdf


دسته بندی : how to translate into target language


http://vis.stanford.edu/files/2013-PostEditing-CHI.pdf


دسته بندی : how to translate into target language


اگر چه یادمان می رود که عشق تنها دلیل زندگی است اما خدا را شکر که نوروز
هر سال این فکر را به یادمان می آورد.پس نوروزت مبارک که سالت را سرشار از عشق کند. .


دسته بندی : تبریک سال نو


http://www.motarjemonline.com/forum/showthread.php?806-رباعیات-خیام-با-ترجمه


دسته بندی : ترجمه اشعار


http://ahrnets.ca/files/2011/02/KT_Policy_Toolkit_Indigenous_Communities_IPHRC.pdf


دسته بندی : کتابهای جدید متفرقه


http://acl.ldc.upenn.edu/D/D07/D07-1090.pdf


دسته بندی : کتابهای جدید متفرقه


http://www.translator-training.eu/attachments/article/16/Binder1.pdf


دسته بندی : کتابهای جدید متفرقه


https://www.uop.edu.jo/download/Research/members/424_2061_A.B..pdf


دسته بندی : کتابهای ترجمه


https://www.uop.edu.jo/download/Research/members/424_2061_A.B..pdf


دسته بندی : کتابهای ترجمه


http://www.inter-locale.com/whitepaper/IUC30-Pseudo-Translation.pdf


دسته بندی : کتابهای ترجمه


http://www.qurtuba.edu.pk/thedialogue/The%20Dialogue/7_3/Dialogue_July_September2012_277-294.pdf


دسته بندی : کتابهای ترجمه


http://carynannerisly.wikispaces.com/file/view/A+Textbook+of+Translation+by+Peter+Newmark.pdf


دسته بندی : کتابهای ترجمه